Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
2829z ostatnich 7 dni
14684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż klimatyzacji

Przedmiot:

Dostawa i montaż klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2019-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
Renata.Paluch@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=435331
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż klimatyzacji
Opis postępowania 1. Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu socjalnym w budynku łącznik D-4/D-5.
2. Dobór mocy urządzenia do pom. o wymiarach 352 cm x 478 cm x 300 cm (wysokość).
3. Wykonanie prób i odbiór.
4. Sporządzenie karty urządzenia (CRO).
Materiały potrzebne realizacji przedmiotu zlecenia zapewnia Wykonawca.

Dokument nr: JGBZ/ZA/19/68662

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=435331

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-08-14 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-08-08 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=435331

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu Złożenie kpl oferty. Dostarczenie kopii certyfikatu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do realizacji przedmiotu zlecenia. Zalecana wizja lokalna na obiekcie.
Postanowienia umowy/ zlecenia 1.Wynagrodzenie należne Wykonawcy: .................. zł (netto) (słownie złotych: ................... złotych),
a) Postawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu zlecenia bez uwag, podpisany przez przedstawicieli Stron. Do wyżej wymienionej kwoty Wykonawca na etapie fakturowania doliczy podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami
b) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść swoich wierzytelności powstałych na mocy zlecenia.
2.Termin i miejsce realizacji: zlecenie należy wykonać do 30 września 2019 r. w sobotę w godz. ustalonych przez Strony.
Miejsce realizacji usługi: KGHM Polska Miedź SA Centrala przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 48, 59-301 Lubin.
3.Warunki płatności: wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane zlecenie, płatne będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
w instrukcji płatniczej, w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Kary umowne:
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia, Strony mogą dochodzić następujących kar umownych:
4.1 Wykonawca może być obciążony przez Zamawiającego karami umownymi:
a. za odstąpienie przez Zamawiającego od zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot zlecenia,
b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia, w wysokości 2% wynagrodzenia za przedmiot zlecenia, za każdy dzień opóźnienia,
4.2 Zamawiający może być obciążony przez Wykonawcę karą umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od zlecenia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot zlecenia.
4.3 W przepadku, jeśli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Jeżeli szkoda spowodowana jest innymi przyczynami niż określone powyżej, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
5. Gwarancje:
a. Wykonawca na wykonanie przedmiotu zlecenia udziela następujących gwarancji:
- na wykonane prace na okres 12 miesięcy,
- na materiały i urządzenia na okres gwarancji producenta.
b. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 2 dni robocze od momentu ich zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
c. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy w przepadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad lub nieprawidłowego ich usunięcia, bez utraty prawa do gwarancji.
W sprawach nieuregulowanych w zleceniu obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory i roszczenia mogące wyniknąć na tle realizacji zlecenia, będzie rozpatrywał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Informujemy, że KGHM Polska Miedź S.A. jest podatnikiem czynnym podatku VAT posiadającym NIP 692-000-00-13.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
BRAK PLIKU

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Renata
Nazwisko: Paluch
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: Renata.Paluch@kghm.com

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.