Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
2829z ostatnich 7 dni
14684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej

Przedmiot:

Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2019-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze
ul. Poznańska 36
56-200 Góra
powiat: górowski
tel./fax: (65) 543-23-46,
gora@wroc.wiw.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Górze
wykonanie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej obejmującego pomieszczenia nr:
7, 8 i 8 B w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Górze.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1 .Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Górze zgodnie z poniższą specyfikacją.
2. Specyfikacja prac remontowych
Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku PIW w Górze:
a) Wymiana przyborów sanitarnych ( sedes, umywalka, prysznic),
b) Wymiana rur wodno-kanalizacyjnych i wykonanie krótszych obejść do sanitariatów,
c) Wymiana płytek ceramicznych podłogowych i ściennych.
( kosztorys ofertowy - załącznik nr 1)

Dokument nr: PIW.sek.2600.31.1.2019

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 14 sierpnia 2019 r. godz. 12

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z napisem" ,,
Remont instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
1. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Górze w terminie do dnia 14
sierpnia 2019 r. godz, 10

Miejsce i termin realizacji:
III.Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia prac będących przedmiotem zamówienia w nie
później niż w 14 dniu od daty zawarcia umowy do dnia 30 października 2019 r.

Wymagania:
IV. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym ( załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z
załączonym kosztorysem ofertowym ( załącznik nr 1). Do oferty należy dołączyć wykaz

asortymentowo-ilościowy materiałów które zostaną użyte podczas realizowanych przez
Zleceniobiorcę prac. Wykaz ten musi korelować z kosztorysem ofertowym, a jednocześnie
zapewniać dobrą jakość materiału. Do oferty należy dołączyć wypełnione oświadczenie
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 4)
2. Zgodnie z formularzem ofertowym należy wskazać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę
brutto za całość zamówienia.
3. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- podpisana czytelnie przez wykonawcą
V. Kryterium wyboru oferty: 100 % cena
Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. W szczególności
cena zawiera koszt dostawy i usługi w siedzibie Zamawiającego.
3. Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie
zwrócona Wykonawcy nie otwarta.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość
zamówienia
6. Po zakończeniu prac zamawiający wymaga sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego
VII. Informacje dotyczące zawarcia umowy i warunków płatności:
1. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego.
2. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze, Wykonawca którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu jest zobowiązany do podpisania umowy.
Umowa musi zawierać wszystkie elementy oferty Wykonawcy. Wzór umowy stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
3. Zapłata nastąpi po przekazaniu i przejęciu przez Zamawiającego całości przedmiotu
zamówienia w terminie 30 dni od otrzymania faktury.
IX. Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części, jeżeli:
1) Nie złożono oferty żadnej oferty
2) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
3) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć
4) Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy

Kontakt:
VIII. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Pani Małgorzata Matyla tel. 655432346

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.