Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
2829z ostatnich 7 dni
14684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru budowlanego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru budowlanego

Data zamieszczenia: 2019-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Rawski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Rawskiego
plac Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka
powiat: rawski
tel. fax 46 8144631
Województwo: łódzkie
Miasto: Rawa Mazowiecka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pełnienie nadzoru budowlanego (inwestorskiego) przy realizacji zadania pn.-
,, Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie
Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych -etap 2."
z podziałem na następujące zadania:
Zadanie 1 - Remont wnętrz internatu
1. Remont łazienek
2. Instalacje sanitarne
3.Instalacje elektryczne
Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku szkoty
1. Stolarka zewnętrzna
2. Przebudowa schodów zewnętrznych
3. Docieplenie ścian zewnętrznych
4. Opaska z kostki betonowej
Zadanie 3 - Remont wnętrz szkoty
1. Remont łazienki
2. Remont ścian i sufitów
3. Stolarka wewnętrzna
4. Instalacje sanitarne
5. Instalacje elektryczne
w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacjach projektowych i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót, które znajdują się na stronie internetowej Powiatu Rawskiego:
www.powiatrawski.pl. w zakładce zamówienia publiczne:
I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pełnienie nadzoru budowlanego (inwestorskiego) przy realizacji zadania pn. ,,Roboty budowlane
związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.
Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych -etap 2."
polegać będzie na:
1. Reprezentowaniu Zamawiającego przez Wykonawcę - Inspektor Nadzoru, zgodnie z
postanowieniami art.25 i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2019 r. poz.. 1186 z późn. zm).
2. Zapewnieniu prawidłowego nadzoru nad przebiegiem robót. Liczba pobytów Wykonawcy -
inspektora nadzoru na budowie wynikać będzie z bieżących potrzeb. Niezależnie od powyższego na
wezwanie Zamawiającego Wykonawca -Inspektor nadzoru zobowiązuje się przybyć niezwłocznie na
plac budowy w miejscu Wyznaczonym przez Zamawiającego.
W przypadku udokumentowanej choroby lub innej niemożności pobytu Wykonawca -Inspektor
Nadzoru wyznaczy zastępczego inspektora nadzoru, który posiada uprawnienia budowlane,
przynależność do Izby, pisemnym upoważnieniem powiadamiając o tym Zamawiającego.
Wykonawca - Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór inspektora zastępczego.
Wszelkie wpisy dokonane przez inspektora zastępczego musi potwierdzić własnoręcznym podpisem
Wykonawca- Inspektor nadzoru.
3. Dokonaniu rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanych robót i przedłożenia go, na dzień
odbioru końcowego robót, Zamawiającemu.
Ponadto:
Wykonawca - Inspektor Nadzoru odpowiada za terminowe wykonanie zadania i ma obowiązek
zawiadamiać Zamawiającego o występujących odstępstwach jakościowych robót
i wbudowywanych materiałach oraz opóźnieniach w wykonywaniu robót, na każdym etapie
realizacji inwestycji.
W przypadku przedłużenia się terminu wykonania robót, Wykonawca - Inspektor Nadzoru
zobowiązuje się do pełnienia nadzoru do ich zakończenia bez dodatkowego wynagrodzenia.

Dokument nr: WI.III.7011.2.2019.MS

Składanie ofert:
III MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Starostwie Powiatowym w
Rawie Mazowieckiej, Plac Wolności 1 pok. Nr 1 Kancelaria,
nie później niż do 14.08.2019r. godz. 10;00, zaadresowaną :
Powiat Rawski 96-200 Rawa Mazowiecka , Plac Wolności 1
oraz opisane:
Oferta na Pełnienie nadzoru budowlanego (inwestorskiego) przy realizacji zadania pn. -
. ,,Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie
Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych -etap 2."
O wyborze oferty zadecyduje cena oferty.

Miejsce i termin realizacji:
II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Nadzorowanie robót pełnione będzie od początku realizacji inwestycji do czasu zakończenia i odbioru
końcowego robót bez zastrzeżeń, łącznie z odbiorem po okresie rękojmi, za uczestnictwo w którym nie
przysługuje inspektorowi dodatkowe wynagrodzenie .
Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia jest dzień 30.09.2019 r.

Wymagania:
IV WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTA
1. Posiadanie uprawnień budowlanych w branżach realizowanego zadania, tj. drogowa
i dodatkowo elektryczna dla zadania 2..
2. Nadzorowanie minimum dwóch zadań o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł każdy;
3. Inspekcja nadzorowanych robót na miejscu realizacji zadania , zgodnie z zapisami ujętymi w
pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest wyłączone spod stosowania przepisów ustawy -
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 prawa
zamówień publicznych.
V DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod nr tel. 46 814 46 31 ,46 814 21 83
Na udokumentowanie warunków Zamawiającego, Wykonawca- Inspektor Nadzoru wykaże, w formie
oświadczenia, że będzie dysponował osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi,
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. W związku
z tym Wykonawca przedstawi kandydatów na stanowisko inspektora nadzoru do realizacji zadania
objętego niniejszym zamówieniem, posiadającego min. 2 lata doświadczenia potwierdzonego wykazem
robót z nazwą nadzorowanego projektu , jego wartość i termin realizacji, przy min. 2 robotach
budowlanych, wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą, posiadającą uprawnienia w
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Ponadto należy dołączyć oświadczenie z informacją, oraz zobowiązaniu do dokonywania inspekcji
nadzorowanego zadania na miejscu realizacji zgodnie z zapisami ujętymi w pkt. I OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.