Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa żagli przeciwsłonecznych

Przedmiot:

Dostawa żagli przeciwsłonecznych

Data zamieszczenia: 2019-08-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wrocławski Zespół Żłobków we Wrocławiu
ul. Fabrycznej 15
53-609 Wrocław
powiat: Wrocław
przetargi@wzz.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wrocławski Zespół Żłobków we Wrocławiu
, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Dostawę żagli
przeciwsłonecznych do obiektu Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
Zakres zamówienia obejmuje:
i. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Dostawa żagli przeciwsłonecznych transportem Wykonawcy lub na jego koszt do obiektu
Wrocławskiego Zespołu Żłobków na adres:
- Żłobek nr 1 ul. Lwowska 20, 53-516 Wrocław, w terminie 5 dni po podpisaniu umowy
2. Opisy przedmiotu zamówienia oraz ilości zawiera Załącznik nr 2 do zaproszenia - Formularz
asortymentowo -cenowy
3. Podane w Załączniku nr 2 ilości określają maksymalne potrzeby Zamawiającego w okresie
obowiązywania umowy.
4. Koszty transportu, załadunku, rozładunku i wniesienia do wskazanego przez upoważnionego
pracownika WZŻ pomieszczenia zawarte są w cenie ofertowej i nie przysługuje za powyższe
czynności dodatkowe wynagrodzenie.
5. Dostawa i wyładunek przedmiotu umowy nastąpi w miejscach wskazanych przez
przedstawiciela Zamawiającego i dokonane będą przez Wykonawcę i na jego koszt.
6. Dostarczane artykuły muszą być oryginalnie opakowane, a termin ważności, czytelnie podany
na opakowaniu, termin ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
7. Wszelkie czynności związane z dostawą przedmiotu zamówienia winny być prowadzone w
godzinach pracy Wrocławskiego Zespołu Żłobków między 8.00 a 15.00 od poniedziałku do
piątku, dopuszcza się odstępstwa od w/w terminu wyłącznie za uprzednią zgodą kierownika
żłobka.
8. Wykonana dostawa musi zostać pisemnie potwierdzona (przez kierownika żłobka lub osobę
upoważnioną) w formie dokumentu zawierającego nr i adres żłobka, datę i ilość dostarczonych
artykułów i materiałów. Kopię protokołu należy dołączyć do faktury/rachunku.
9. Wykonawca bez zgody WZŻ nie może zlecać wykonywania obowiązków wynikających z w/w
zakresu prac osobom trzecim.

Dokument nr: WZZ.SZP.241.52.1.2019.M.D., ZO/2019/52

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert ma charakter publiczny i nastąpi dnia 14.08.2019 r. o godz. 10:15 w
siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15 (53-609 Wrocław), hol we
Wrocławskim Zespole Żłobków, parter.

Składanie ofert:
Kompleksową ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego
zaproszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do dnia 14.08.2019 r do godz.
10.00
a) w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Fabrycznej 15 (53-609 Wrocław) w Sekretariacie
(I piętro) w zamkniętym opakowaniu oznaczonej nazwą zapytania
,,Dostawa żagli przeciwsłonecznych do obiektu Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
oraz nazwą Wykonawcy
lub
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@wzz.wroc.pl.
Oferty złożone po terminie będą zatrzymywane przez Zamawiającego bez otwierania.
O terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Wymagania:
II. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy według załączonego wzoru;
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
złożenia propozycji cenowej;
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile umocowanie nie wynika z innych
dokumentów.
d) Wymagania ogólne
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, wykonany zgodnie z
obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego
wyrobu. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia posiada zgodnie z polskim
prawem stosowne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ich do sprzedaży, które
Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu umowy.
2. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, nie noszący śladów uszkodzeń
czy użytkowania, posiadać wszystkie dokumenty dotyczące produktu ( instrukcje,
gwarancje) w języku polskim.
III. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryterium :
l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1. Cena oferty 100 %
Razem 100%
1. Cena brutto za wykonanie zadania znaczenie 100%
Ceny w ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór (z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku):
najniższa cena oferty [zł]
ilość pkt oferty badanej= _x 100 pkt
cena oferty badanej [zł]
VI. Pozostałe informacje
1.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wskazanym w
zaproszeniu;
c) ceny brutto złożonych ofert.
VII. Informacje o wyborze oferty
1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do wszystkich Wykonawców
, którzy złożyli oferty oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
VIII. Zastrzeżenie
Przedłożona przez Państwa oferta nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.
Ponadto informujemy, że do ww. zamówienia nie mają zastosowania przepisy Ustawy
- Prawo zamówień publicznych. Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt.
8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz.1986).

Uwagi:
IX.KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków, ul.
Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, tel.: 071 365 03 46, e-mail: zlobki@wzz.wroc.pl
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem email:
renata.karpinska@wzz.wroc.pl i telefonicznie: 071 365 03 49
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w na podstawie Zaproszenia do
złożenia oferty;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną
Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
7. Posiada Pani/Pan:
" prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1
" prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art, 18 ust, 2 RODO 2
" prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych,
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c
RODO
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu ora
załączników.
2
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego._
Ponadto informujemy, że do ww. zamówienia nie mają zastosowania przepisy Ustawy - Prawo
zamówień publicznych. Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.