Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
2829z ostatnich 7 dni
14684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze...

Przedmiot:

Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej

Data zamieszczenia: 2019-08-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna
powiat: łomżyński
tel. 86-888 90 00 fax: 86-888 90 00
rstruczynski@gminawizna.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Wizna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający: Gmina Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35,18 - 430 Wizna zaprasza do złożenia oferty cenowej
na realizację usługi pn.: ,,Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na
drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni żwirowej Nr 105625B na odcinku ok. 1,5 km (km 0+580 -
2+095)" z materiału dostarczonego przez Zamawiającego.
I. Przedmiot zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest: ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych
niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni żwirowej Nr 105625B na odcinku ok. 1,5
km (km 0+580 - 2+095) z materiału dostarczonego przez Zamawiającego,
Zakres usługi obejmuje:
a. roboty pomiarowe drogi;
b. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod jezdnię z mieszanki kruszyw;
c. wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie grub. 20 cm, szer. 5 m;
d. wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm, 2 x 0,5 m;
e. profilowanie/odtworzenie rowów na dł ok. 400 mb;
f. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
2) Na wykonaną usługę Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres minimum 3 lat.
{W przypadku gdy, Wykonawca w ofercie nie wskaże okresu gwarancji, przyjmuje się, iż udziela 3 letniego okresu
gwarancji).

Dokument nr: GK. 271.38.2019

Składanie ofert:
Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35,18-430 Wizna - pokój nr 8 lub e-
mailem na adres: rstruczynski@gminawizna.pl lub sekretariat@gminawizna.pl w terminie do dnia 15 sierpnia 2019 r.
(decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Wizna). W przypadku oferty przesłanej e-mailem konieczne jest
zeskanowanie oferty wraz z załącznikami (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę).
Składane oferty winny być złożone w kopertach opatrzonych opisem ,,Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki
kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni żwirowej Nr 105625B na
odcinku ok. 1,5 km (km 0+580-2+095)", natomiast oferty przesyłane drogą mailową w tytule winny mieć zapis: ,,Ułożenie
i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól)
o nawierzchni żwirowej Nr 105625B na odcinku ok. 1,5 km (km 0+580 - 2+095)".
Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30.09.2019 r.

Wymagania:
II. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w walucie polskiej PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena
ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia (m. in.
kierowanie budową, obsługa geodezyjna budowy).
2) Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy.
3) W formularzu ofertowym Wykonawca (załącznik nr 1 do zapytania) powinien podać cenę netto, kwotę podatku od
towarów i usług (w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) oraz cenę brutto. Tak wyliczona cena stanowi
cenę oferty. Ceny muszą być wyrażone w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto, określoną w formularzu ofertowym.
III. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.
1) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria oceny ofert: cena - 80%, okres gwarancji - 20%.
Przyznawanie punktów dla w/w kryteriów będzie odbywać się w sposób określony poniżej:
a) dla kryterium ceny - punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cm
C = 80
C0
gdzie:
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
Cn - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,
Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty. (maksymalnie 80 pkt)
b) dla kryterium okres gwarancji:
Zamawiający do oceny przyjmuje okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający wymaga udzjelenia minimalnego 3-letniego okresu gwarancji na wykonaną usługę.
Punkty za dodatkowy okres gwarancji (ponad 3 lata) zostaną wyliczonego w sposób określony poniżej:
o za gwarancję podstawową3-letnią- 0 pkt,
o za gwarancję podstawową przedłużoną o 1 rok - 5 pkt,
o za gwarancję podstawową przedłużoną o 2 lata - 20 pkt. (maksymalnie 20 pkt)
Punkty uzyskane przez oferenta za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane.
2) Oferta spełniająca wymagania Zamawiającego z najkorzystniejszym bilansem ceny i pozostałych kryteriów zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza.
3) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego uproszczonego
potwierdzającego wysokość oferowanej ceny;
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Opracowana oferta winna być czytelna, sporządzona w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania, uzupełniona wymaganymi załącznikami.
2. Oferta musi posiadać datę sporządzenia oraz ma być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy.
3. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy.
4. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
VII.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie, wysłana pocztą tradycyjną lub
elektroniczną. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana. Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień w/w zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.