Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont nawierzchni alejek

Przedmiot:

Remont nawierzchni alejek

Data zamieszczenia: 2019-08-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
tel.: 55 234-10-75, fax: 55 234-15-16
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Przedmiotem zamówienia jest ,,Remont nawierzchni alejek w Parku Traugutta w Elblągu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019" (działka nr 209/9, 209/7,242/2 obr. 16) Zakresem zamówienia :
- wykonawcza i powykonawcza obsługa geodezyjna dla inwestycji,
- rozbiórka istniejących nawierzchni i schodów terenowych,
- frezowanie istniejących nawierzchni,
- demontaż elementów małej architektury (kosze na odpady, ławki rekreacyjne, kosz do koszykówki),
- usunięcie pni,
- wykonanie nawierzchni ciągów pieszych w postaci: nawierzchni mineralno-asfaltowej, mineralnej i z betonowych płyt chodnikowych,
- odtworzenie schodów terenowych,
- montaż elementów małej architektury (kosze na odpady, ławki rekreacyjne, stojaki rowerowe)
Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określa projekt budowlany i wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez firmę KONFIG Projektowanie / doradztwo techniczne Bartłomiej Figur z siedzibą ul. Porębskiego 33 lok. 1, Gdańsk (80-180), biuro: ul. Świętokrzyska 69 lok. 2, Gdańsk (80-180) stanowiące załącznik nr 5 do Zaproszenia.
Przedmiar robót należy traktować pomocniczo.
3. Szacunkowa wartość zamówienia: 300518,68 zł (netto).

Dokument nr: NK.2501.1.3.2019.KD

Miejsce i termin realizacji:
6. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
data rozpoczęcia: po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, data zakończenia: 13.12..2019 r.

Wymagania:
5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzjelenia zamówienia z wolnej ręki:
art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
67.1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt l-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
Uzasadnienie wyboru trybu udzjelenia zamówienia z woinej ręki:
Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) poprzez dodanie pkt 12 w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wdrożono do prawa polskiego regulacje z art. 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r., które umożliwiają bezprzetargowe powierzenie wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych na rzecz podmiotu wewnętrznego, tj. udzielanie zamówień wewnętrznych (in-house) pomiędzy podmiotami sektora publicznego przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki.
Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzjelenia zamówienia publicznego na wykonywanie robót budowlanych w zakresie zadań własnych jednostek samorządowych w innym trybie), pod warunkiem zajścia odpowiednich okoliczności w trybie z wolnej ręki. Gmina Miasto Elbląg, reprezentowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu jest Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe możliwe jest powierzenie wykonywania przedmiotowych zadań Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1, ponieważ spełnia ona zawarte warunki, tj.:
a) Zamawiający, tj. Gmina Miasto Elbląg reprezentowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, sprawuje kontrolę nad spółką, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej spółki,
b) ponad 90% działalności Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1 dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, tj. Gminę Miasto Elbląg, reprezentowaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu sprawującego nad spółką bezpośrednią kontrolę; przedmiotowy procent działalności został ustalony na podstawie art. 67 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. został ustalony za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Mając na uwadze powyższe regulacje możliwe jest powierzenie wykonywania zadań wyżej wymienionej spółce, gdyż spełnia ona przytoczone okoliczności umożliwiające udzielenie tego zamówienia w trybie in-house.
7. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane:
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante nie zostało opublikowane.

Uwagi:
4. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1
5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzjelenia zamówienia z wolnej ręki:
art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
67.1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt l-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
Uzasadnienie wyboru trybu udzjelenia zamówienia z woinej ręki:
Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) poprzez dodanie pkt 12 w art. 67 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wdrożono do prawa polskiego regulacje z art. 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r., które umożliwiają bezprzetargowe powierzenie wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych na rzecz podmiotu wewnętrznego, tj. udzielanie zamówień wewnętrznych (in-house) pomiędzy podmiotami sektora publicznego przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki.
Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzjelenia zamówienia publicznego na wykonywanie robót budowlanych w zakresie zadań własnych jednostek samorządowych w innym trybie), pod warunkiem zajścia odpowiednich okoliczności w trybie z wolnej ręki. Gmina Miasto Elbląg, reprezentowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu jest Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe możliwe jest powierzenie wykonywania przedmiotowych zadań Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1, ponieważ spełnia ona zawarte warunki, tj.:
a) Zamawiający, tj. Gmina Miasto Elbląg reprezentowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, sprawuje kontrolę nad spółką, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej spółki,
b) ponad 90% działalności Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1 dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, tj. Gminę Miasto Elbląg, reprezentowaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu sprawującego nad spółką bezpośrednią kontrolę; przedmiotowy procent działalności został ustalony na podstawie art. 67 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. został ustalony za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Mając na uwadze powyższe regulacje możliwe jest powierzenie wykonywania zadań wyżej wymienionej spółce, gdyż spełnia ona przytoczone okoliczności umożliwiające udzielenie tego zamówienia w trybie in-house.
6. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:
data rozpoczęcia: po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, data zakończenia: 13.12..2019 r.
7. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane:
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante nie zostało opublikowane.
4. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.