Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
2829z ostatnich 7 dni
14684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,, Zakup wraz z transportem 2 bramek do piłki nożnej"

Przedmiot:

,, Zakup wraz z transportem 2 bramek do piłki nożnej"

Data zamieszczenia: 2019-08-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kawęczyn
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
powiat: turecki
Tel. (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kawęczyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:
,, Zakup wraz z transportem 2 bramek do piłki nożnej".
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z transportem na miejsce docelowe kompletu dwóch bramek do piłki nożnej o wymiarach 5,00 x 2,00 m. Bramki muszą spełniać wymogi stawiane przez PZPN, FIFA oraz zawarte w normach PN - EN 748 - 2001. Bezpieczeństwo użytkowania bramek powinno być potwierdzone certyfikatem bezpieczeństwa wydanym przez Instytut Sportu. Komplet zawiera:
- 2 ramy główne bramek wykonane z aluminiowego, wzmocnionego profilu 120 x 100 mm, lakierowanego proszkowo na biało.
- słupki i odciągi do naprężania siatki, osadzone w tulejach
- ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki o głębokości 2 m, składane do góry
- haczyki teflonowe do zawieszania siatki
- siatki na bramkę - bezwęzłowa siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości, średnica 3 mm, kolor zielony lub biały.
Sposób mocowania bramek: słupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na stałe w podłożu. Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania umożliwia ich szybki demontaż.
4.Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o sytuacjach uniemożliwiających realizację umowy.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia.
6. W celu dokonania prawidłowej oceny przedmiotu zamówienia Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty
7.Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na zakupiony sprzęt sportowy licząc od dnia odbioru , oraz usunie wszystkie usterki wynikłe w okresie gwarancji w terminie maksymalnie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

CPV: 3745000-4

Dokument nr: RG-LK.2601.7.2019

Składanie ofert:
8. Sposób, miejsce i termin składania ofert.
Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć osobiście wg załączonego wzoru Formularza ofertowego w zamkniętej kopercie z następującym opisem:
Oferta na usługę pn. ,,Zakup wraz z transportem 2 bramek do piłki nożnej" na adres: Gmina Kawęczyn - Kawęczyn 48 , 62 - 704 Kawęczyn
Punkt Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2019 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie powinno być zrealizowane do 31.09.2019 r. Termin i dostawa musi być uzgodniony z Zamawiającym przynajmniej 3 dni przed wysyłką.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
oraz
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia.
- posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4. Kryterium oceny ofert - najniższa cena
1. Przy wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena - 100%
2. Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto za całość robót.
3. Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowane zostanie najniższe wynagrodzenie brutto za wykonanie zamówienia.
5. Cena ofertowa brutto będzie porównywana z innymi ofertami.
6. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.
7. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Ilość punktów dla kryterium ,,cena" Zamawiający obliczy wg wzoru:
cena oferty najniżej skalkulowanej brutto
liczba punktów oferty = -------------------------------------------------- × 100 pkt
cena oferty ocenianej brutto
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
2. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 1b ustawy Pzp- Załącznik nr 2
3. Podpisany i parafowany wzór umowy - Załącznik nr 3
4. Podpisane oświadczenie Rodo - Załącznik nr 4
5. Podpisana i parafowana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 5.
- Nie będą rozpatrywane oferty przekazane za pomocą faksu i poczty elektronicznej.
- Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane.
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.
- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych - wszystkie rubryki musza być wypełnione.
- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen - wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie.
- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną.
- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargi do 30 tys. euro
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

Kontakt:
7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.
W niniejszym zapytaniu ofertowym, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Małgorzata Jaworska tel.: 63 288 59 29, pokój nr 19 .

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.