Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Budowa budynku szkoleniowego "

Przedmiot:

,,Budowa budynku szkoleniowego "

Data zamieszczenia: 2019-08-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Daleszyce
ul. Zakościele 7A
26-021 Daleszyce
powiat: kielecki
tel. 41 3171968, faks 41 317 12 71
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Daleszyce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno- Szkółkarskiego w Sukowie"
1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego i kompleksowego zakresu robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa Nasienno- Szkółkarskiego w Sukowie" 1.2 Planowany do budowy budynek znajduje się na terenie Nadleśnictwa Daleszyce, leśnictwo Marzysz, na działce nr ewidencyjny: 2898 obręb 0015 Suków, gm. Daleszyce; Suków Papiernia 250B; 26-021 Daleszyce 1.3 W ramach budowy budynku szkoleniowego planuje się wykonanie obiektu w postaci budynku drewnianego. Obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, przykryty dachem łukowym. Budynek projektowany na podstawie prostokąta. Obiekt wykończony deską elewacyjną (szalówką) z widocznymi elementami konstrukcji nośnej drewnianej dachu. Dach kryty papą termozgrzewalną. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną - oświetlenia oraz instalację niskoprądową (Internet). Na terenie inwestycji przewiduje się budowę utwardzenia terenu w postaci ciągów pieszych z możliwością wjazdu aut osobowych i dostawczych do 3,5t. 1.4 Zakres projektowanych robót: o roboty przygotowawcze w zakresie: - przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy - usunięcie karpiny po przeprowadzonej wycince drzew wykonanej przez Nadleśnictwo - korytowanie i niwelacja terenu pod nowo projektowane elementy zagospodarowania o budowa budynku szkoleniowego o budowa paleniska na ognisko o budowa utwardzenia terenu o budowa oświetlenia terenu o montaż elementów małej architektury o założenie terenów zielonych 1.5 Charakterystyczne parametry techniczne: powierzchnia użytkowa 84,30 m2 powierzchnia całkowita 84,30 m2 powierzchnia zabudowy 95,70 m2 szerokość 10,30 m2 długość 9,30 m2 wysokość 4,92 m2 kubatura brutto 428,80 m2 projektowane utwardzenie terenu 412,50 m2 projektowane tereny zielone 750,50 m2 1.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia wzór umowy ( załącznik nr 1 do zaproszenia ) na roboty budowlane oraz dokumentacja projektowo kosztorysowa stanowiącą załącznik nr 2 do zaproszenia w skład której wchodzą następujące dokumenty: a) Projekt Budowlany ,,Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa nasienno- szkółkarskiego w Sukowie" b) Projekt Wykonawczy ,,Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa nasienno- szkółkarskiego w Sukowie" c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ,,Budowa budynku szkoleniowego na terenie Gospodarstwa nasienno- szkółkarskiego w Sukowie" d) Przedmiary robót, e) Dokumentacja wykonania badań geotechnicznych (stanowiąca załącznik do projektu budowlanego) 1.7 Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi min. 60 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót. Regulacje udzielenia gwarancji i rękojmi oraz zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji oraz rękojmi zostały szczegółowo przedstawione we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 1.8 Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a których istnienie uniemożliwia wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i Nadzorze inwestorskim Strony ustalą zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 1.9 Umowy o pracę 1.9.1 Wykonawca obowiązany jest zapewnić w wykonywaniu prac udział osób o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie 1.9.2 Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie robót zbrojarskich, ciesielskich, betoniarskich, dekarskich pokryć i obróbek blacharskich, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) ( zw. dalej obowiązkiem realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) 1.9.3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w pkt. 1.9.2 na inne posiadające co najmniej takie same kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot umowy, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każda zmiana osób uwarunkowana jest nawiązaniem stosunku pracy z osobą zastępującą osobę wskazaną w ofercie wykonawcy - pod rygorem odstąpienia zamawiającego od umowy, z przyczyn zawinionych przez wykonawcę. 1.9.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zgłoszenia w trakcie trwania umowy nowych osób, o których mowa w pkt 1.9.2. O zgłoszeniu nowych osób, przy pomocy których wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia, wykonawca zobowiązany jest powiadomić zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Każde zgłoszenie nowych osób uwarunkowane jest nawiązaniem stosunku pracy z tą osobą - pod rygorem odstąpienia zamawiającego od umowy, z przyczyn zawinionych przez wykonawcę. 1.9.5 Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. 1.9.6 Podczas realizacji przedmiotu zamówienia, na każde żądanie zamawiającego, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty doręczenia wezwania, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu do wglądu umowy o pracę dla osób wchodzących w skład personelu wykonawcy, w stosunku do którego istnieje obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 1.9.7 Nieprzedłożenie umów, o których mowa wyżej stanowić będzie przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i będzie podstawą do zastosowania przez zamawiającego w stosunku do wykonawcy sankcji w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w § 13 umowy, której projekt stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia 1.9.8 Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac, a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Personelu Wykonawcy o tym zapisie Umowy. 1.10 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 1.11 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w podziale na części. 1.12 Wykonawca przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie. 1.13 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologię nie powodującą strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. 1.14 Ewentualne podanie w opisach nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowalnych, systemów, urządzeń i wyposażanie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia zawarte w zaproszeniu oraz w dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z zaproszenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie przewiduje zmian terminów realizacji zamówienia, nawet w przypadku opóźnienia organów administracji w wydawaniu odpowiednich decyzji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w zaproszeniu, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. 1.15 Ubezpieczenie na czas realizacji zamówienia 1.15.1 Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania Umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące zakres Umowy na kwotę nie niższą niż wartość Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualną polisę. Naruszenie powyższych obowiązków może skutkować rozwiązaniem Umowy z winy Wykonawcy. 1.16 Podwykonawstwo 1.16.1 Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. 1.16.2 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której/których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp. 1.16.3 Szczegółowe uregulowania dotyczące realizacji umowy przy pomocy podwykonawców zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia 1.17 Przepisy prawne regulujące podstawę wykonania zamówienia: 1.17.1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z póź zm.), zwana dalej ,,Ustawą Pzp". 1.17.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowalne. (t.j. Dz. U 2019, poz. 1186 ze zm.). 1.17.3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 266 ze zm.). 1.17.4 Ustawa - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.). 1.17.5 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. (Dz. U. 2019 poz. 118 ze zm.)

Dokument nr: 550169811-N-2019, SA.270.1.10.2019.SAZ

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: Świętokrzyskie Przedsiebiorstwo P.H.U.Dom Krzysztof Bonar 97, 26-006 Jeleniów

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.