Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3938z ostatnich 7 dni
16489z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ

Przedmiot:

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ

Data zamieszczenia: 2019-08-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Szklarska Poręba
ul. Granitowa 2
58-580 Szklarska Poręba
powiat: jeleniogórski
tel. 757 547 700, faks 757 547 724
sekretariat@szklarskaporeba.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Szklarska Poręba
Wadium: 5 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. TURYSTYCZNA W KM 0+043 - 0+155 W SZKLARSKIEJ PORĘBIE (DZ. NR 442/1, 441/15, 230/2 OBR. 0006)
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Turystyczna w Szklarskiej Porębie (dz. nr 442/1, 441/15, 230/2 obr. 0006) w km 0+043 - 0+155 polegającą na wymianie nawierzchni jezdni, wymianie istniejącego oświetlenia drogowego wraz z kablem zasilającym oraz budowie odcinka chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego. Celem opracowania jest zapewnienie poprawnej obsługi komunikacyjnej nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi. Stan istniejący ulicy: Ulica Turystyczna - łącznik do ul. Stromej zakwalifikowana jest do kategorii dróg gminnych i klasy technicznej D. Droga posiada jednię szerokości od 3,0 do 5,5 m. Jezdnia ma nawierzchnie z betonu asfaltowego (km0+043 - 0+155) w niedostatecznym stanie technicznym. Posiada liczne spękania, ubytki w wierzchniej warstwie, w niektórych miejscach występuje całkowity brak nawierzchni. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni zlokalizowany jest chodnik, który kończy się na km 0+110. Ponadto wzdłuż lewej granicy pasa drogowego zlokalizowane są nieczynne latarnie oświetlenia ulicznego. W pasie drogowym zlokalizowane są sieci (niezwiązane z funkcjonowaniem drogi): elektroenergetyczna linia kablowa wn oraz nn, wodociąg, kanalizacja deszczowa, sieć gazowa. Górną warstwę grubości około 0,5 - 1,0 m stanowią zwietrzeliny i pospółki gliniaste z domieszką rumoszu skalnego i głazów. Poniżej znajduje się warstwa stropowa skał granitowych oraz głazy wymieszane ze zwietrzeliną granitu. Warunki geotechniczne określa się jako proste, a obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Teren, przez który przebiega ulica znajduje się na obszarze m. Szklarska Poręba, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1815/611/J decyzja z 26.02.1980r. co oznacza, że [...] ziemne roboty budowlane bezwzględnie muszą być prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiczne. Stały nadzór archeologiczny prowadzony przez uprawnionego archeologa i w razie konieczności -ratownicze badania archeologiczne podczas wykonywania robót ziemnych są kosztami Zamawiającego. Zapewnienie nadzoru archeologicznego należy do obowiązku Zamawiającego Przebudowa ul. Turystycznej obejmuje: - przebudowę odcinka drogi w km 0+043 - 0+155 polegającą na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego ograniczonej krawężnikami betonowymi (ok. 348m) wyniesionymi 12 cm ponad nawierzchnię (odcinek w najniższym punkcie niwelety zatopiony do 0 cm), nowej konstrukcji nawierzchni istniejącego chodnika oraz budowę nowego odcinka chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą istniejącego oświetlenia drogowego z przyłączeniem do ostatniej latarni oznaczonej jako LZ. Parametry konstrukcyjne dotyczące nawierzchni i podłoża przewidują osiągnięcie poprzecznego profilu ze spadkiem jednostronnym o wartości 2%. - wymianę i przeniesienie istniejącego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem istniejącego przykanalika. Odprowadzenie wód opadowych - poprzez zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne na pobocze jezdni, przy czym przewiduje - zasilanie projektowanego oświetlenia z ostatniej latarni oświetleniowej oznaczonej jako LZ i realizowanej w oparciu o pozwolenie na budowę 161/10 - kablem typu YAKXS- 5x16mm2,który należy wprowadzić do wskazanego słupa oświetleniowego i połączyć z linią kablową. Przewidziano zasilanie projektowanego oświetlenia kablem 5-żyłowym ( ok. 190m). Oprawy oświetleniowe ze źródłem LED, o mocy 39W (4700lm, 5000K), zabudowane na 6 słupach aluminiowych anodowanych wysokości 6 m z wysięgnikami długości 1 m posadowionych na przystosowanych do tego żelbetowych fundamentach prefabrykowanym. Projektowane przekroje konstrukcyjne: nawierzchnia jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm - ok. 950m2 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm nawierzchnia chodnika: - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - ok. 290m2 - podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm - warstwa gr. 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa Organizacja ruchu tymczasowego leży w zakresie przedmiotu zamówienia i obowiązku opracowania po stronie wykonawcy. 2. Powyższy zakres ma charakter poglądowy. 3. Stosownie do treści art. 29 ust.3a upzp, Zamawiający żąda zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia, t. j : pracownicy fizyczni - wszyscy robotnicy budowlani wykonujący roboty na budowie w zakresie robót rozbiórkowych, prac ziemnych wykonywanych ręcznie, robót związanych z wykonaniem ław pod krawężniki, wbudowaniem krawężników. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący powyższe czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy operatorów wynajętego sprzętu i urządzeń, świadczących usługi ziemne, transportowe, geodezyjne oraz osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 4.Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla całego przedmiotu zamówienia - minimum 60 miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się wraz z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, w którym nie stwierdza się występowania wad lub wraz z dniem podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego

CPV: 45233123-7,45233142-6,45233252-0,45233253-7,45316110-9

Dokument nr: 590384-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, 58-580 Szklarska Poręba ul. Granitowa 2 lub bezpośrednio- Biuro Obsługi Interesanta - parter budynku- UM Szklarska Poręba, ul. Granitowa 2

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-11, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
86 2019-12-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: wymagane jest dysponowanie środkami finansowymi lub posiadaną zdolnością kredytową (lub środkami finansowymi i zdolnością kredytową) - w wysokości co najmniej 100 000 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c1) wymagane jest od wykonawcy dysponowanie: Kierownikiem budowy , który posiada: - co najmniej 24miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych w specjalności drogowej, w zakresie budowy lub przebudowy dróg - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; Kierownikiem robót lub majstrem - branża elektryczna, który posiada: - co najmniej 12miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub majstra przy realizacji zewnętrznych robót elektrycznych, w tym również budowy oświetlenia ulicznego - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie sieci lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; co najmniej jedną Osobą, która posiada: - aktualne świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji w zakresie minimum: montażu i prac kontrolno - pomiarowych w grupie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzającej, przetwarzającej, przesyłającej i zużywającej energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV lub co najmniej dwoma osobami posiadającymi oddzielnie ww. kwalifikacje. Zamawiający dopuszcza dysponowanie jedną osobą, która spełnienia warunek posiadania wymagań jak dla Kierownika budowy oraz posiada świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji. c2) wymagane jest od wykonawcy należyte zrealizowanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym czasie co najmniej 2 realizacje obejmujące zakresem budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej Przez pojęcie: (a) budowa - należy rozumieć wykonywanie obiektu liniowego w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę, (b) przebudowa - należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu linowego, (c) roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie obiektu liniowego, z wyłączeniem remontu polegającego na odtworzeniu stanu pierwotnego, (d) minimalny okres doświadczenia zawodowego należy rozumieć łączną ilość przepracowanych miesięcy, liczonych od daty uzyskania uprawnień budowlanych do daty ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotów udostępniających zasoby, zwanych też ,,innymi podmiotami", niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania osobami; - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.W przypadku ,,innego dokumentu" - wykonawca jest zobowiązany do podania tych przyczyn o obiektywnym charakterze.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli wykonawca korzysta z Podmiotu udostępniającego zasoby (,,inny podmiot") celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu - stosowne zobowiązanie tego Podmiotu udostępniającego należy dołączyć do Oferty 2.Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak okoliczności powodujących wykluczenie wykonawcy z postępowania- wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają zgodnie z wymaganiami SIWZ. 3.Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniający wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikacyjną kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce dokumentów wymienionych w SIWZ : informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; wykazu osób, wykazu robót. 4. W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiającego, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co pozostali wykonawcy wymienieni w ww. informacji - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą/mi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Umowna Cena ( C ) 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady (G) - za podniesienie okresu gwarancji jakości powyżej wymaganego=60miesięcy, o co najmniej 12 pełnych miesięcy tj. do 72 miesięcy 15,00
Termin- cykl realizacji (T) - za skrócenie cyklu realizacji do maksymalnie 71 dni (włącznie) (tj. max. do 30.XI 2019 r. ) 15,00
Walory ludzkie (W) - za każde dodatkowe (tj. ponad wymagane warunkiem udziału w postępowaniu) 12 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych w specjalności drogowej, w zakresie budowy lub przebudowy dróg - 2% = 2,00 pk 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.