Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie i montaż Otwartej Strefy Aktywności

Przedmiot:

Wykonanie i montaż Otwartej Strefy Aktywności

Data zamieszczenia: 2019-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wrocławska 26
59-400 Jawor
powiat: jaworski
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/253685
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jawor
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie i montaż Otwartej Strefy Aktywności
opis w specyfikacji

Dokument nr: ID 253685

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2019-09-05 12:49:00
Zakończenie transakcji: 2019-09-13 14:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/253685

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
Znak sprawy: IF.2600.39.2019
Zaproszenie do złożenia oferty
1. Zamawiający:Powiat Jaworski -Starostwo Powiatowe w Jaworze, 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26. NIP 695 15 25 969, REGON 390 647 162, zaprasza doskładania ofert na: Wykonanie i montaż Otwartej Strefy Aktywności w ramach projektu pn: ,,Utworzenie jaworskiej strefy sportowo-rekreacyjnej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych" dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.
3. Termin i miejsce wykonania zamówienia: Dom Pomocy Społecznej w Jaworze, Pl. Seniora 3, 05.11.2019 r.
4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert:
Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert,przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, stosując poniższy wzór:
A) Punkty za kryterium CENA zostaną obliczone w następujący sposób: CC= C min brutto / C bad. of. brutto × P cmax = liczba punktów CC-punkty przyznane badanej ofercie za kryterium Cena C min -najtańsza oferta spośród ocenianych ofert C bad of. -cena badanej oferty P cmax - maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium cena Wykonawca za kryterium CENA może uzyskać maksymalnie 80 punktów. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całościowe wykonanie przedmiotu zamówienia,podając ją w zapisie liczbowym i słownie.
B)Punkty za kryterium Okres gwarancji jakości wykonanej usługi:
- 24 miesiące gwarancji - 0 pkt.
- 36 miesięcy gwarancji - 10 pkt.
- 48 miesięcy gwarancji - 15 pkt.
- 60 miesięcy gwarancji - 20 pkt.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria ,,cena" oraz,,okres gwarancji wykonanej usługi", tzn. uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze dwie lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium ,,okres gwarancji wykonanej usługi" zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. Warunki płatności: 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury,po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia bez uwag.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)posiadają wiedzę i doświadczenie tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali co najmniej 2 roboty związane z dostawą i montażem urządzeń siłowni zewnętrznej o wartości minimum 50.000 zł brutto każda;
b)Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować niezbędnymi narzędziami i urządzeniami do wykonania zamówienia (sprzętem i transportem);
c) sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia tzn. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1
1) W celu wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie przedłożonego wykazu wykonanych usług (wraz z dokumentami potwierdzającymi ich prawidłową realizację) stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2) W celu wykazania spełnienia warunku dysponowania niezbędnymi narzędziami i urządzeniami do wykonania zamówienia (sprzęt i transport): Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3) W celu wskazania spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą ,,spełnia"/,,nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Dokumenty,jakie mają dostarczyć wykonawcy:- oferta złożona na formularzu ofertowym - załącznik nr 1,- wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały zrealizowane należycie, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania i odbiorców - załącznik nr 2.- komplet wymaganych certyfikatów, atestów, świadectw uprawniających je do ogólnego stosowania.
7. Sposób obliczenia ceny: Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz powinna stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie. Podana cena brutto w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu pełnego wykonania przedmiotu zamówienia w całości.Cena oferty określa maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. Zastosowanie prawidłowej stawki podatku Vat, zgodnie z obowiązującymi przepisami, leży po stronie wykonawcy. W cenie oferty Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia m.in. koszty przygotowania oferty. Podstawa do obliczenia ceny za prace powinien być załącznik nr 1, załącznik nr 2 i opisu przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie jest niezmienna i uwzględnia cały zakres prac określony w niniejszym zapytaniu.
8. Oświadczenia:Wykonawca składający ofertę jednocześnie oświadcza, że: a) zapoznał się z zakresem zadania określonym w zaproszeniu do złożenia oferty i nie wnosi do niego zastrzeżeń, w razie wybrania jego oferty zobowiązuje się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu;b) zdobył wszelkie informacje, konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania zadania oraz, że wycenił wszystkie niezbędne prace do prawidłowego wykonania zadania;c) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. Wykona całość zadania w terminie określonych w zaproszeniu do złożenia oferty Zamówienie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z poźn.zm.).
9. Przesłanki odrzucenia oferty:1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub2) została złożona przez podmiot:a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym lub b) powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego lub osobami uczestniczącymi w przygotowaniu i przeprowadzeniu niniejszego postępowania o udzielnie zamówieniapublicznego3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z podwykonawcy, jednak za jakość i terminowość wykonywanych prac, odpowiadać będzie w pełni i wyłącznie główny wykonawca.
11. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 13.09.2019r. do godz. 14:00 poprzez formularz w niniejszym postępowaniu - wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej funkcjonującej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/sp_jawor. Oferty złożone w inny sposób pozostaną bez rozpatrzenia. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
12.Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia lub zmianę treści zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
13. Kontakt z Zamawiającym wyłącznie w formie pisemnej poprzez e-mail:a.wegneris@powiat-jawor.pl.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Wykaz wykonanych usług.
2. Załącznik nr 2 - Projekt zagospodarowania działki.
3. załącznik nr 3 - Wymiarowanie ogólne.
4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy.
5. Załącznik nr 5 - Wytyczne w zakresie tablicy OSA.
Wymagania dodatkowe
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Okres gwarancji jakości wykonanej usługi (minimalny okres gwarancji to 24 miesiące). (Okres gwarancji jakości wykonanej usługi (minimalny okres gwarancji to 24 miesiące).)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Jaworze
Wrocławska 26
59-400 Jawor
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.