Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi powiatowej - dostawa masy mineralno - bitumicznej na gorąco

Przedmiot:

Przebudowa drogi powiatowej - dostawa masy mineralno - bitumicznej na gorąco

Data zamieszczenia: 2019-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
ul. Przemysłowa 16
21-010 Łęczna
powiat: łęczyński
tel. 081 7523082/83
zdp@powiatleczynski.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Łęczna
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2009 L Kopina - Zaróbka - dostawa masy mineralno - bitumicznej na gorąco
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa masy mineralno-bitumicznej na gorąco z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2009 L Kopina - Zaróbka gmina Puchaczów, Cyców. Szacowana ilość masy mineralno-bitumicznej do 630 Mg. Parametry mieszanki AC11S 50/70. Dostawa loco droga powiatowa 2009 L. Dostawa będzie realizowana sukcesywnie wg zgłoszeń Zamawiającego, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Dodatkowo Zamawiający każdorazowo uzgadniać będzie telefonicznie lub faksem z Wykonawcą termin odbioru materiałów (na min. 24 godziny przed odbiorem). 2. Zamówienie obejmuje: zakup, załadunek, ważenie, transport materiałów na wskazaną przez Zamawiającego drogę powiatową Nr 2009 L. 3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 44113800-3 - materiały do układania nawierzchni drogowych. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości jak i wartości przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający wymaga, aby dostarczany materiał spełniał odpowiednie wymogi norm właściwe dla przedmiotu zamówienia

CPV: 44113800-3

Dokument nr: 593869-N-2019, ZDP.ZP.372.08.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://zdpleczna.bip.e-zeto.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Przemysłowa 16, 21-010 Łeczna

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-13, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Oświadczenie o potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Oświadczenie o potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oświadczenie o potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.