Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: NABYCIE SILOSÓW MIESZAJĄCYCH

Przedmiot:

NABYCIE SILOSÓW MIESZAJĄCYCH

Data zamieszczenia: 2019-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Conkret Z. R. Trejderowscy S.J
Wielkie Rychnowo 86A
87-410 Kowalewo
powiat: golubsko-dobrzyński
509 692 332
info@conkret.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204735
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kowalewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
NABYCIE SILOSÓW MIESZAJĄCYCH
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest NABYCIE SILOSÓW MIESZAJĄCYCH, składających się z:
CZĘŚĆ A
? Silosów mieszających do regranulatów,
w tym: dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie kadry kierowniczej i pracowniczej
CZĘŚĆ B
? Zbiorników buforowych,
w tym: dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie kadry kierowniczej i pracowniczej
CZĘŚĆ C
? Pompy do transportu surowca,
w tym: dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie kadry kierowniczej i pracowniczej
Cel zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. ,,WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII COF (CONTALEN ODOUR FREE) DO PRODUKCJI FOLII Z ODPADÓW KOMUNALNO-SELEKTYWNYCH" w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest NABYCIE SILOSÓW MIESZAJĄCYCH, składających się z:
CZĘŚĆ A
? Silosów mieszających do regranulatów,
w tym: dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie kadry kierowniczej i pracowniczej
CZĘŚĆ B
? Zbiorników buforowych,
w tym: dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie kadry kierowniczej i pracowniczej
CZĘŚĆ C
? Pompy do transportu surowca,
w tym: dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie kadry kierowniczej i pracowniczej
Główny Kod CPV:
44613110-4 - Silosy
44613000-0 - Duże pojemniki
42000000-6 - Maszyny przemysłowe
42120000-6 - pompy i sprężarki

CPV: 44613110-4

Dokument nr: 1204735

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 13-09-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1) Ogłoszenie o konkursie będzie zamieszczone na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/, a ofertowanie będzie trwało od dnia 05.09.2019 r.
2) Oferty należy składać do dnia 13.09.2019 r. (liczy się data wpływu) w siedzibie Conkret Z. R. Trejderowscy; Wielkie Rychnowo 86A, 87-410 Kowalewo Pomorskie w formie papierowej osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej/kuriera lub drogą elektroniczną na adres info@conkret.com.pl.
3) Oferty złożone po ustalonym terminem nie będą rozpatrywane.
1) Oferty w wersji papierowej należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Na kopercie powinny znajdować się dane Wykonawcy: nazwa, adres, ulica, miejscowość. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Conkret Z. R. Trejderowscy; Wielkie Rychnowo 86A, 87-410 Kowalewo Pomorskie oraz powinna posiadać następujące oznaczenie:
NABYCIE SILOSÓW MIESZAJACYCH
2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie i dostarczenie koperty z ofertą.
3) Oferty w wersji elektronicznej należy składać w formie plików PDF na adres: info@conkret.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: golubsko-dobrzyński Miejscowość: Wielkie Rychnowo
Harmonogram realizacji zamówienia
1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 01.11.2019r.
Jest to termin ostateczny, Wykonawca może wykonać zamówienie wcześniej niż wyznaczony termin ostateczny. Za termin realizacji zamówienia uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i właściwe wykonanie zamówienia (firma nie znajduje się w stanie upadłości, likwidacji, postępowaniu układowym lub tym podobnych. Wobec przedsiębiorstwa nie toczą się sprawy karno skarbowe)
Warunki zmiany umowy
1) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:
a) zmiana terminu realizacji umowy, w przypadku gdy: zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siła wyższa (np. niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie prac zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy technicznej), za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem. Ciężar udowodnienia wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy. Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione skutkować będzie naliczeniem za każdy dzień opóźnienia kary umownej, co zostanie uregulowane w umowie z Wykonawcą;
b) zmiana umówionego zakresu robót, w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych;
c) zmiana terminu płatności - w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu;
d) wystąpienia oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
e) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty - przypadku: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Składane wraz z ofertą:
1) Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 (Wykonawca załącza wypełniony formularz oferty wg wzoru Zamawiającego).
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - załącznik 2 (Wykonawca załącza podpisane oświadczenie wg wzoru Zamawiającego).
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 (Wykonawca załącza podpisane oświadczenie wg wzoru zamawiającego).
4) Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie urządzeń/-nia bedcącego przedmiotem zamówienia (referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze dot. wykonania usługi).
5) Umowa o poufności - załącznik nr 4 (w celu udostępnienia szczegółowych danych cięglu technologicznego tj. Załącznik nr 5, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy o poufności wg wzoru zamawiającego).
6) Pełnomocnictwo do złożenia oferty (podpisania oferty) w imieniu wykonawcy, jeżeli uprawnienie do dokonania tej czynności nie wynika z dokumentu rejestrowego.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena (netto) oferty - 60 %
Serwis - 30%
Gwarancja - 10%
UWAGA! Zamawiający dokona oceny ofert osobno dla każdej części tj. CZĘŚCI A, CZĘŚĆI B i CZĘŚCI C niniejszego zapytania ofertowego.
18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych w pkt. 17 kryteriów wyłącznie w stosunku do prawidłowo złożonych przez Wykonawców ofert.
2) Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.
3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych w oparciu o podane kryteria.
4) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą punktację według kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (z tym, że oferta nie może mieć ceny wyższej niż pierwotnie zaproponowana w ofercie).
5) W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty, wg:
Cena (netto): 60% - wartość punktowa kryterium ,,cena" (max 60 pkt.) wyliczona według wzoru:
cena minimalna (najniższa z cen)
oferta oceniana = ------------------------------------- x 100 x 60%
cena oferty ocenianej
Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do uruchomienia przez dostawcę przedmiotu zamówienia w siedzibie zamawiającego. Dostawca w ramach kontraktu w cenie gwarantuje dostawę, montaż, uruchomieniei szkolenie dla kadry kierowniczej i pracowniczej z zakresu codziennej obsługi przedmiotu zamówienia.
Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w cenie, tak by podana cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
Serwis: 30% - wartość punktowa kryterium ,,jakość techniczna" (max 30 pkt) wyliczona według wzoru:
najkrótszy zaoferowany czas reakcji serwisu
oferta oceniana = ----------------------------------------------------------- x 100 x 30%
czas reakcji serwisu oferty ocenianej
UWAGA: Zgodnie z warunkami swz Zamawiający określił reakcję na awarie w czasie trwania gwarancji - do 72 godzin od czasu zgłoszenia usterki do przyjazdu technika. Wykonawca może zatem zaoferować czas 72 godzin lub krótszy.
Gwarancja: 10% - wartość punktowa kryterium ,,gwarancja" (max 10 pkt.) wyliczona według wzoru:
okres gwarancji oferty ocenianej
oferta oceniana = ------------------------------------------------- x 100 x 10%
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
UWAGA: Zgodnie z warunkami swz Zamawiający określił termin gwarancji na minimalnie 12 m-cy od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. Wykonawca może zatem zaoferować termin 12 m-cy lub dłuższy.
Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w każdej części: 100 pkt.
Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,,kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) w postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
"CONKRET" Z.R. TREJDEROWSCY SPÓŁKA JAWNA
Adres
87-410 Wielkie Rychnowo
kujawsko-pomorskie , golubsko-dobrzyński
Numer telefonu
566842400
Fax
566842178
NIP
8781551809
Tytuł projektu
Produkcja bezzapachowego regranulatu i folii COF w oparciu o wyniki prac B+R nad innowacyjną technologią recyklingu odpadów komunalno-selektywnych
Numer projektu
POIR.03.02.01-04-0010/18-00

Załącznik nr 4
Załącznik nr 3
Załącznik 2
Załącznik 1
zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Pan Maciej Trejderowski, tel. 509 692 332 e-mail: maciej@conkret.com.pl Pan Józef Richert, tel. 506 265 281 e-mail: j.richert@conkret.com.pl Fax. 56 684 21 78

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.