Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiot:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Data zamieszczenia: 2019-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ we WROCŁAWIU
ul. Ofiar Oświęcimskich 15A
50-069 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 344-20-30, 38, 39
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
WYKONANIE TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO NA ELEWACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 15A.
Przedmiot zamówienia określają:
-Projekt budowlany
-Formularz OFERTA wraz z przedmiarem robót - załącznik nr 1
-Wzór umowy- załącznik nr 2,
Technologia : tynk cienkowarstwowy silikonowy, granulacja 1,5 mm, kolor piaskowy

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:
WIIH WE WROCŁAWIU
ul. Ofiar Oświęcimskich 15A , 50-069 Wrocław
OFERTA NA:
WYKONANIE TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO NA ELEWACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 15A.
oraz ,,Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert".
Termin składania ofert upływa dnia 9 września 2019r. o godz. 12:00
Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
data rozpoczęcia: do uzgodnienia z Inwestorem
data zakończenia; najpóźniej do 30 listopada 2019

Wymagania:
Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Wszystkie załączniki do WKO (Warunki Konkursu Ofert) stanowią jej integralną część.
1. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,

2. WARUNKIEM UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JEST
Złożenie oferty ostatecznej wraz z wszystkimi załącznikami - ZAŁĄCZNIK NR 1
Zapoznanie się z przedmiotem zamówienia - wizja w terenie.

3. OFERTA - ZAŁĄCZNIK NR 1
Ofertę stanowi wypełniony druk ,,OFERTA", z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez zamawiającego.
4. PRZEDMIAR ROBÓT zawarty jest w tabeli ,,Kalkulacja szczegółowa wynagrodzenia",
która po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie - załącznik nr 3 do oferty.

5. FORMA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

6. PODPISY
Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą:
a) podpisać druk ,,OFERTA",
b) podpisać załączniki,
c) podpisać w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

7. FORMA OFERTY
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Treść oferty musi odpowiadać treści Warunków Konkursu Ofert.
Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki.
9. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY
Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak pierwotną ofertę z dopiskiem: ,,ZMIANA".
Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, mailem : sekretariat@wiih.wroc.pl
12. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE WKO
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść WKO. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie
przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono WKO, i będzie dla nich wiążąca.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Oferty należy złożyć za pośrednictwem:
- faksu ( na numer 71 3442602)
- poczty tradycyjnej na adres siedziby Zamawiającego (liczy się data stempla pocztowego)
- poczty kurierskiej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego:
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ WE WROCŁAWIU
przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15A we WROCŁAWIU,
15. OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, negocjacji uzupełniających.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia i odwołania Konkursu Ofert bez uzasadnienia i podania przyczyny.

16. OPIS OBLICZENIA CENY OFERTY
Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w przedmiarze, który po wypełnieniu przez wykonawcę stanowić będzie Kalkulację szczegółową wynagrodzenia jako załącznik nr 3 do oferty według następujących zasad:

Kontakt:
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
- imię i nazwisko Grzegorz Sulej, tel. 606 429 743
- Marek Górawski., tel. (71) 344 20 38 wew. 115

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.