Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Data zamieszczenia: 2019-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
ul. Sejmowa 5A
59-220 Legnica
powiat: Legnica
tel. 076 7232281, faks 076 7232905
pwsz@pwsz.legnica.edu.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej ,,SIWZ", we wzorze umowy. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego znajdującej się w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5A

CPV: 30213300-8,30213100-6,30232110-8,30232100-5,30231300-0,30233141-1,30234100-9,30233132-5,30216130-6,38652120-7,30237000-9

Dokument nr: 593603-N-2019, DA.262-14/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.pwsz.legnica.edu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-13, godzina: 10:10,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 28
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - należycie wykonał: minimum 2 dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda, ze wskazaniem podmiotów, na rzecz których ta dostawa była świadczona.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 (składany w oryginale
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wypełniony przez Wykonawcę Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy stanowiących załączniki nr 6 do SIWZ, z wskazaniem oferowanych urządzeń, Wykaz dostaw, odpowiadających przedmiotowi zamówienia, o których mowa w rozdziale V lit. A ust. 1 pkt 3) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, terminów realizacji, wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, że usługi te zostały wykonane należycie - załącznik nr 7 (składany w oryginale).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli pełnomocnik został ustanowiony - bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej);
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 30,00
Termin realizacji 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.