Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji pt.: Monitoring występowania szczawiu alpejskiego Rumex aipinus pod...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji pt.: Monitoring występowania szczawiu alpejskiego Rumex aipinus pod kątem skuteczności metody jego usuwania oraz opracowanie wskazań do prowadzenia zabiegów czynnej ochrony

Data zamieszczenia: 2019-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach
Ul Krasickiego 25
42-500 Będzin
powiat: będziński
tel. (32} 267-44-82, fax - (32 ) 267-04-22,
biurozpk@zpk.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Będzin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji pt.: Monitoring występowania
szczawiu alpejskiego Rumex aipinus pod kątem skuteczności metody jego usuwania oraz
opracowanie wskazań do prowadzenia zabiegów czynnej ochrony na terenach
wskazanych przez Zamawiającego w ramach zadania ,,Działania czynnej ochrony -
utrzymanie efektu ekologicznego Projektu Life +Beskidy".
Wytyczne dotyczące realizacji zamówienia:
1. Monitoring występowania szczawiu alpejskiego Rumex aipinus pod kąlem
skuteczności metody jego usuwania na 4 powierzchniach wskazanych przez
Zamawiającego (Załącznik nr 3 - wykaz powierzchni) z uwzględnieniem monitoringu
przyrodniczego wykonywanego w latach 2014-2017 na podstawie dokumentacji
przekazanej przez Zamawiającego;
2. Opracowanie wskazań do prowadzenia zabiegów czynnej ochrony na terenach
wskazanych przez Zamawiającego po kątem zagrożeń związanych z obecnością
fitocenoz szczawiu alpejskiego wraz z zebraniem danych o rozmieszczeniu wszystkich
zwartych płatów szczawiu alpejskiego o powierzchni co najmniej 1m2 naniesionych na
podkład kartograficzny w oprogramowaniu GIS w postaci poligonów.
Szczegółowy zakres zamówienia określa Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: L.dz 2704.2019

Specyfikacja:
Mapy z lokalizacją polan objętych zamówieniem do wglądu w siedzibie Zamawiającego
(Będzin, ul. I. Krasickiego 25; w godz. 7:15-15:15 w dni robocze po wcześniejszym ustaleniu
terminu.

Składanie ofert:
Oferty należy składać:
1. za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty) na adres e-mail:
biurozpk@zpk.com.pl;
2. osobiście - w siedzibie Biura ZPKWŚ w Będzinie {Sekretariat, ul. I. Krasickiego 25.
42-500 Będzin, w godz. od 7:15 do 15:00 w dni robocze),
3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Biura ZPKWŚ w Będzinie
(adres j. w.), decyduje data wpływu do ZPKWŚ.
Termin składania ofert: do 12.09. 2019 r. godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do 15.11. 2019 r.

Wymagania:
Wykonawca przystępujący do realizacji zadania musi posiadać odpowiednie kwalifikacje
i doświadczenie przy realizacji prac tego typu. Kwalifikacje zostaną zweryfikowane w dniu
podpisania umowy na podstawie dokumentów poświadczających wykonanie dwóch prac tego
typu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (dokumenty do wrglądu
Zamawiającego).
Termin płatności: 30 dni po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, na podstawie
wystawionego przez Wykonawcę rachunku lub faktury VAT.
Forma płatności: przelew bankowy
Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1. oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim na ,,Formularzu ofertowym"
(wzór w Załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania);
2. oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy, posiadać datę
sporządzenia, zawierać czytelne dane adresowe Wykonawcy oraz podpis osoby/osób
upoważnione/-ych do jej złożenia;
3. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Informacje dodatkowe:
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakończenia
składania ofert.
3. Termin związania ofertą (30 dni) rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w BEP ZPKWŚ
oraz przesłana do wybranego Oferenta.
5. Wykonawca może udostępnić dane wektorowe dotyczące lokalizacji powierzchni
objętych zamówieniem.
6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przygotowaną ekspertyzę celem jej akceptacji
minimum 7 dni roboczych przed upływem terminu wykonania zadania.
7. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe
do wszelkich treści obejmujących ekspertyzę, bez ograniczeń, co do czasu i
terytorium, w zakresie korzystania i rozporządzania nimi, na wszystkich polach
eksploatacji, szczegóły treści umowy dotyczącej autorskich praw majątkowych do
wglądu
w siedzibie Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadczy, ze materiały (za wyjątkiem przekazanych przez
Zamawiającego) nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich.
9. W niniejs7ym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.
Dostawca/Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem

Uwagi:
Kryteria oceny ofert: wartość zamówienia brutto (w pin) - 100 %.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Anna Smolarska, tel. (33) 861 78 25

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.