Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług obejmujących pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Świadczenie usług obejmujących pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski
powiat: ostrowski (wielkopolski)
tel. 62 595-11-18, fax. 62 736-29-09
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług obejmujących pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Roboty budowlane oraz wyposażenie Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim- ETAP I
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Pzp, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018. poz. 1986).
Jednocześnie informujemy, iż z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn . ,,,,Roboty budowlane oraz wyposażenie Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim- ETAP I"
2. Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, tj.
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: FDZZ.226.34.2019

Otwarcie ofert: 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 12.09.2019r. o godzinie 10:30 w pokoju nr 13
w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22.

Specyfikacja:
3. Zamawiający zaleca aby w celu rzetelnej oceny wszystkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem zamówienia Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji, zapoznał się z projektem wykonawczym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy
ul. Limanowskiego 20/22 - pokój 7 (sekretariat), nie później niż do dnia 12.09.2019r. do godziny 10:00.
2. Wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert, Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
4. Ofertę należy umieścić w kopercie z nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na:
ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski
i oznaczonej:
,,Roboty budowlane oraz wyposażenie Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim- ETAP I

- znak sprawy: FDZZ.226.34.2019
Nie otwierać przed: 12.09.2019r. godz. 10:30

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do 30.04.2020 r

Wymagania:
4. Szacunkowa wartość zamówienia na roboty budowlane według kosztorysu : 2 613 644,68 zł netto
II. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał , iz w okresie ostatnich pięciu l;at przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie sprawowanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie ( sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ) przy realizacji minimum dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących budowy , rozbudowy , przebudowy obiektów użyteczności publicznej , przemysłowych , szpitali w których zakres robót odpowiadał swym charakterem przedmiotowi zamówienia i obejmował roboty murowe, posadzkarskie , wykończeniowe,instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych( wodnokanalizacyjnych ,centralnego ogrzewania , wentylacji mechanicznej) instalacji gazów medycznych , instalacji elektrycznych , instalacji teletechnicznych, których wartość ( każdej z robót) wynosiła co najmniej 3 000 000,00 zł brutto
Do wykazu należy załączyć dokumenty np. referencje potwierdzające, że wykonany nadzór był sprawowany należycie.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń z trzyletnim doświadczeniem, pozwalające na realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z prawem:
a) inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
b) inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
c) inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub e-mailem, ofertę natomiast należy złożyć w formie pisemnej.
Wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego będą udzielane drogą elektroniczną oraz publikowane na stronie internetowej www.szpital.osw.pl
V. Wymagania dla przedmiotu zamówienia
1. Formularz załącznika nr 2 należy podpisać i złożyć wraz z ofertą.
W opisie poszczególnych pozycji nie można wprowadzać żadnych zmian z wyjątkiem dopuszczalnych na podstawie zapisów zapytania ofertowego i udzielonych wyjaśnień, jeżeli Zamawiający udzieli wyjaśnień co do treści zapytania ofertowego.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Zamawiający oceni spełnianie przez przedmiot zamówienia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń.
Do oferty należy dołączyć:
3.1. Załącznik do zapytania ofertowego nr 1 - Formularz oferty
3.2. Załącznik do zapytania ofertowego nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego)
3.3. Odpis z KRS, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących Wykonawcę, a w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3.4. Wykaz nadzorowanych robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w punkcie II.1. na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
3.5. Wykaz osób przewidywanych do realizacji przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w punkcie II.2. Na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
3.6. Oświadczenie o zapoznaniu z Programem Funkcjonalno - Użytkowym i przeprowadzeniu wizji lokalnej terenu budowy stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, z tym że pełnomocnictwo winno być w oryginale lub poświadczone notarialnie, podpisane i opieczętowane na każdej ze stron przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi ryzyko wyboru drogi, związane ze sposobem złożenia oferty.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę oferty należy podać na formularzu oferty - załącznik nr 1, uwzględniając wymogi i postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
2. W celu obliczenia ceny oferty Wykonawca wypełnia wszystkie rubryki tabeli zawartej w załączniku nr 1 wg opisu oraz zgodnie z zasadami działań matematycznych, przy uwzględnieniu aktualnej stawki podatku VAT.
3. Wartość brutto oferty, stanowić będzie cenę oferty, na podstawie której zostaną przyznane punkty.
4. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania związane z realizacją zamówienia.
5. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
VIII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
IX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zgodnie z wyborem Zamawiającego umowa o udzielenie zamówienia zostanie podpisana przez strony w siedzibie Zamawiającego w umówionym terminie lub przesłana w celu podpisania do Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, odeśle Zamawiającemu podpisane umowy w terminie 5 dni od daty ich otrzymania.
X. Wzór umowy
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do warunków zamówienia.

Uwagi:
6. Kryterium oceny ofert:
- najniższa cena 100%

Kontakt:
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
Marzena Żurek tel. 62 595-11-18, fax. 62 736-29-09 zakupy@szpital.osw.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.