Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ

Przedmiot:

ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ

Data zamieszczenia: 2019-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 585 112 400, faks 585 112 405
oddzial@gdansk.gddkia.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) - ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY-ELBLĄG Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pn.: ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) - ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY-ELBLĄG Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: Część nr 1: ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) - ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY-ELBLĄG: ZADANIE 1: KOSZWAŁY - NOWY DWÓR GDAŃSKI Część nr 2: ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) - ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY-ELBLĄG: ZADANIE 2: NOWY DWÓR GDAŃSKI - KAZIMIERZOWO z podziałem na tomy: tom 1: dot. województwa pomorskiego tom 2: dot. województwa warmińsko-mazurskiego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy porealizacyjnej dla drogi ekspresowej S7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odcinek Koszwały-Elbląg wraz z oceną skuteczności zastosowań środków ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem na podstawie przeprowadzonych badań hałasu drogowego w granicach przedmiotowej inwestycji i polega na wykonaniu (dla każdej części): a) badań pomiaru natężenia hałasu w wyznaczonych punktach pomiarowych wraz z pomiarami towarzyszącymi oraz wykonaniem sprawozdania z tych badań; b) analizy klimatu akustycznego oraz odniesieniu jej do zapisów raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz ponownej analizy akustycznej wykonanej na etapie projektu budowlanego; c) oceny istniejących ekranów akustycznych wraz ze wskazaniem propozycji środków zaradczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; d) określeniu propozycji działań ograniczających niekorzystny wpływ hałasu na środowisko w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych standardów emisji hałasu; e) przygotowanie materiałów do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (o ile zajdzie taka potrzeba). Każda z części zamówienia podzielona jest na Etapy: Etap I - wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego wraz z pomiarami towarzyszącymi i wykonaniem sprawozdania z pomiarów, Etap II - analiza porealizacyjna, Etap III - wykonanie materiałów do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w tym kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami obszaru ograniczonego użytkowania) - o ile zajdzie taka potrzeba

Część nr: 1 Nazwa: ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) - ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY-ELBLĄG: ZADANIE 1: KOSZWAŁY - NOWY DWÓR GDAŃSKI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy porealizacyjnej dla drogi ekspresowej S7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odcinek Koszwały-Elbląg, ZADANIE 1: KOSZWAŁY - NOWY DWÓR GDAŃSKI wraz z oceną skuteczności zastosowań środków ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem na podstawie przeprowadzonych badań hałasu drogowego w granicach przedmiotowej inwestycji i polega na wykonaniu (dla każdej części): a) badań pomiaru natężenia hałasu w wyznaczonych punktach pomiarowych wraz z pomiarami towarzyszącymi oraz wykonaniem sprawozdania z tych badań; b) analizy klimatu akustycznego oraz odniesieniu jej do zapisów raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz ponownej analizy akustycznej wykonanej na etapie projektu budowlanego; c) oceny istniejących ekranów akustycznych wraz ze wskazaniem propozycji środków zaradczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; d) określeniu propozycji działań ograniczających niekorzystny wpływ hałasu na środowisko w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych standardów emisji hałasu; e) przygotowanie materiałów do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (o ile zajdzie taka potrzeba). Każda z części zamówienia podzielona jest na Etapy: Etap I - wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego wraz z pomiarami towarzyszącymi i wykonaniem sprawozdania z pomiarów, Etap II - analiza porealizacyjna, Etap III - wykonanie materiałów do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w tym kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami obszaru ograniczonego użytkowania) - o ile zajdzie taka potrzeba.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90714500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-03
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie Kierownika Zespołu 25,00
Doświadczenie Akustyka 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do dnia 3 marca 2020 r., z zachowaniem terminów pośrednich dla poszczególnych Etapów, w tym: Etap I - do dnia 22 listopada 2019 r., Etap II - do dnia 3 marca 2020 r., Etap III - do dnia 3 marca 2020 r. (o ile zajdzie taka potrzeba), o których mowa w Tomie III SIWZ - OPZ. 2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonania pomiarów hałasu. Informację o terminie wykonania pomiarów Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną.

Część nr: 2 Nazwa: Część nr 2: ANALIZA POREALIZACYJNA DLA DROGI EKSPRESOWEJ S7 GDAŃSK (A-1) - ELBLĄG (S-22) ODCINEK KOSZWAŁY-ELBLĄG: ZADANIE 2: NOWY DWÓR GDAŃSKI - KAZIMIERZOWO z podziałem na tomy: tom 1: dot. województwa pomorskiego, tom 2: dot. województwa warmińsko-mazurskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy porealizacyjnej dla drogi ekspresowej S7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odcinek Koszwały-Elbląg, ZADANIE 2: NOWY DWÓR GDAŃSKI - KAZIMIERZOWO wraz z oceną skuteczności zastosowań środków ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem na podstawie przeprowadzonych badań hałasu drogowego w granicach przedmiotowej inwestycji i polega na wykonaniu (dla każdej części): a) badań pomiaru natężenia hałasu w wyznaczonych punktach pomiarowych wraz z pomiarami towarzyszącymi oraz wykonaniem sprawozdania z tych badań; b) analizy klimatu akustycznego oraz odniesieniu jej do zapisów raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz ponownej analizy akustycznej wykonanej na etapie projektu budowlanego; c) oceny istniejących ekranów akustycznych wraz ze wskazaniem propozycji środków zaradczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; d) określeniu propozycji działań ograniczających niekorzystny wpływ hałasu na środowisko w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych standardów emisji hałasu; e) przygotowanie materiałów do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (o ile zajdzie taka potrzeba). Każda z części zamówienia podzielona jest na Etapy: Etap I - wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego wraz z pomiarami towarzyszącymi i wykonaniem sprawozdania z pomiarów, Etap II - analiza porealizacyjna, Etap III - wykonanie materiałów do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w tym kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami obszaru ograniczonego użytkowania) - o ile zajdzie taka potrzeba.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90714500-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-03
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie Kierownika Zespołu 25,00
Doświadczenie Akustyka 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do dnia 3 marca 2020 r., z zachowaniem terminów pośrednich dla poszczególnych Etapów, w tym: Etap I - do dnia 22 listopada 2019 r., Etap II - do dnia 3 marca 2020 r., Etap III - do dnia 3 marca 2020 r. (o ile zajdzie taka potrzeba), o których mowa w Tomie III SIWZ - OPZ. 2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonania pomiarów hałasu. Informację o terminie wykonania pomiarów Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną.

CPV: 90714500-0

Dokument nr: 593766-N-2019, O.Gd.I-2.2413.13.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.gddkia.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej - zgodnie z zapisani pkt. 12 Instrukcji dla Wykonawców (IDW), stanowiącej element SIWZ.
Adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-13, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-03-03

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch usług polegających na opracowaniu analizy porealizacyjnej dla drogi klasy min. GP, która obejmowała pomiar hałasu komunikacyjnego wraz z analizą uzyskanych wyników badań hałasu w stosunku do zapisów raportu o oddziaływaniu na środowisko. Jako wykonanie usługi należy rozumieć wykonanie analiz porealizacyjnych poświadczone Protokołem odbioru usług lub innego równoważnego dokumentu podpisanego przez obie strony. Te same zadania mogą potwierdzać spełnienie warunku w zakresie każdej z Części zamówienia. Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 7.2.3) a) IDW Wykonawcy wykazują łącznie. b) osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, którymi będzie musiał dysponować na etapie realizacji zamówienia i które muszą spełniać następujące wymagania: 1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu: - minimalna liczba osób: 1 osoba; - minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie: o wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynieria środowiska lub wyższe techniczne w zakresie ochrony środowiska; o doświadczenie przy realizacji dwóch usług, polegających na opracowaniu analizy porealizacyjnej dla drogi klasy min. GP, która obejmowała pomiar hałasu komunikacyjnego wraz z analizą uzyskanych wyników badań hałasu w stosunku do zapisów raportu o oddziaływaniu na środowisko, na stanowisku Kierownika Zespołu. 2) osoba proponowana do pełnienia funkcji Akustyka: - minimalna liczba osób: 1 osoba; - minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie: o wykształcenie wyższe w zakresie akustyki lub wykształcenie wyższe wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie akustyki; o doświadczenie przy realizacji dwóch usług, polegających na opracowaniu analizy porealizacyjnej dla drogi klasy min. GP, która obejmowała pomiar hałasu komunikacyjnego wraz z analizą uzyskanych wyników badań hałasu, w stosunku do zapisów raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji z wymienionych powyżej w ramach jednej Części zamówienia. Za drogę Zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawcy wykazują łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz o których mowa w pkt. III.2.2) Ogłoszenia. 1.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 1.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1.1. powyżej. 1.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3 Ogłoszenia. 1.7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4) Ogłoszenia oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt III.5) Ogłoszenia odpowiednio do udostępnianych zasobów. 1.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 1.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wykazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile to jest wiadome podać firmy podwykonawców. 2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach o których mowa w pkt III.2.2) Ogłoszenia, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.1.3) Ogłoszenia. 2.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt III.3) Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. III.7 1) Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców. 2.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt III Ogłoszenia, przy czym: 1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt III.5.1) składa odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt III.1.3 Ogłoszenia. 2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt III.4) składa każdy z nich.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, certyfikatów, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW. 3) Wykaz osób, o którym mowa w pkt 9.7.1) b) IDW zawarty w SIWZ, w zakresie niezbędnym do oceny oferty na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert. 4) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.6. IDW; 5) Zobowiązania, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy). 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 7) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 8) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla Części nr 1 - 1 500,00 zł (słownie złotych jeden tysiąc pięćset 00/100) dla Części nr 2 - 2 500,00 zł (słownie złotych dwa tysiące pięćset 00/100) Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną Część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych Części, na które Wykonawca składa ofertę częściową. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy. 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać - ,,Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk". W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania O.GD.I-2.2413.13.2019), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie Kierownika Zespołu 25,00
Doświadczenie Akustyka 15,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.