Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa komponentów do budowy stacji prób - silnik hamujący

Przedmiot:

Dostawa komponentów do budowy stacji prób - silnik hamujący

Data zamieszczenia: 2019-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o
Stoczniowa 2
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
+48558811264
artur.leonowicz@flsmidthmaaggear.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204757
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na: dostawę komponentów do budowy stacji prób - silnik hamujący
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dobór i dostawa Silnika hamującego do Systemu stacji prób.
Cel zamówienia
Realizacja budowy centrum badawczo rozwojowego spółki.
Przedmiot zamówienia
Budowany układ ma spełniać założenia zawarte w załączniku do niniejszego ogłoszenia (Założenia Techniczne Do Budowy Stacji Prób Przekładni).
System stacji prób z hamownią ma zapewnić napęd i obciążenie przekładni zadanym momentem/mocą ze zwrotem energii do przemiennika zasilającego silnik napędowy.
Szczegóły techniczne zawiera załącznik Założenia Techniczne Do Budowy Stacji Prób Przekładni v5.4 stanowiący integralną część zapytania. Oferent zapewni kompatybilność elementów z pozostałymi elementami systemu.

CPV: 31700000-3

Dokument nr: 1204757, IVE/012-B /2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 13-09-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę sporządza się w języku polskim.
2. W ofercie proszę podać warunki serwisu: lokalizacja, koszty, czas reakcji etc.
3. Ofertę składa się, mailowo bądź w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - adres:
ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg, e-mail: artur.leonowicz@flsmidthmaaggear.com
4. Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5. Dostawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg
Harmonogram realizacji zamówienia
Oferty do 13.09.2019
Rozpatrzenie ofert 23.09.2019
Dostawa 15.11.2019

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy Złożą oferty w określonym terminie, zgodne z wymogami Zamawiającego.
Dodatkowe warunki
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie FLSmidth MAAG Gear sp. z o.o.
Wyniki postępowania ofertowego zostaną podane do publicznej wiadomości w taki sam sposób w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe po zakończeniu przedmiotowego postępowania.
Z Dostawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający zawrze umowę.
Warunki zmiany umowy
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta,
c)okoliczności siły wyższej,
d)zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta na formularzu ofertowym, oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiajacym, Karty katalogowe lub opis techniczny oferowanych elementów.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria wyboru i sposób oceny ofert
Cena
Pod uwagę brana będzie cena netto za realizację zamówienia.
Zamawiający określi uzyskaną liczbę punktów wg następującego wzoru:
cena najniższej oferty / cena badanej oferty * 65pkt
Termin realizacji zamówienia [dni]
Zamawiający określi uzyskaną liczbę punktów wg następującego wzoru:
najkrótszy termin realizacji spośród ocenianych / termin realizacji badanej oferty * 20 pkt
Serwis [czas reakcji]
Zamawiający określi uzyskaną liczbę punktów wg następującego wzoru:
Najkrótszy czas reakcji serwisu spośród ocenianych ofert / czas reakcji serwisu z badanej oferty* 5pkt
Warunki gwarancji
Zamawiający określi uzyskaną liczbę punktów wg następującego wzoru:
okres gwarancji w ocenianej ofercie / najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert *10 pkt
Wykluczenia
1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Dostawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postepowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postepowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
b) Dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
c) Dostawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
f) Spółka partnerska, których partner lub członek zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
g) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
h) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
i) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
j) Dostawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezapewniającej wykonania zamówienia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
,,FLSMIDTH MAAG GEAR" SP. Z O.O.
Adres
82-300 Elbląg
warmińsko-mazurskie , Elbląg
NIP
5782571936
Tytuł projektu
Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego rozwoju technologii produkcji kół zębatych i łożysk ślizgowych wielkogabarytowych oraz konstrukcji przekładni zębatych w firmie FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. jako sposób na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa
Numer projektu
POIR.02.01.00-00-0452/16-00
Załączniki

Założenia Techniczne Do Budowy Stacji Prób Przekładni v5.4
Zapytanie ofertowe stacja prob silnik hamujący 012B

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Łukasz Grzywacz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48558811264

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.