Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont instalacji sanitarnych, remont korytarzy i pomieszczeń

Przedmiot:

Remont instalacji sanitarnych, remont korytarzy i pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-09-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 33 47 378
apelc@gddkia.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Remont instalacji sanitarnych, remont korytarzy i pomieszczeń OD Głogów
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.26.26.90-4 Remont starych budynków
Nr postępowania: O.WR.D-3.2415.203.2019
Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8).

Składanie ofert:
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres (zgodnie z wyborem Wykonawcy :
a) e-mailem: apelc@gddkia.gov.pl
lub
b) faksem nr 71 334 73 63
Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
Ofertę należy składać w terminie godz. 10:00 dnia 13.09.2019 r

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2019 r.

Wymagania:
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Planowany okres gwarancji: 36 miesięcy
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie do 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji
płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu
pieniędzy na konto Wykonawcy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1.1. osób
Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
legitymująca się uprawnieniami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną jej powierzone. Wykonawca,
na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, która spełnia następujące wymagania:
1. Kierownik robót:
a) wymagana liczba osób: 1
b) minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
Na potwierdzenie spełniania warunków o których mowa w pkt. 1 należy złożyć następujące oświadczenia i
dokumenty:
3.1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
czynności - (zgodnie z załącznikiem nr 3).
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia
i dokumentów o których mowa w pkt. 2, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia
niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą cenowo ofertę, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny i
unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą cenowo
ofertę, który w określonym terminie nie złożył wymaganych dokumentów, albo złożone dokumenty
zawierają błędy, do ich złożenia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Nie złożenie lub nie
wyjaśnienie na wezwanie zamawiającego oświadczeń lub dokumentów skutkować będzie
odrzuceniem oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie
złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i/lub dokumentów do uzupełnienia
brakujących oświadczeń i/lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W
przypadku nie uzupełnienia w terminie brakujących oświadczeń i/lub dokumentów, Zamawiający
dokona wyboru drugiego w kolejności wykonawcy z najniższą ceną, którego oferta spełnia warunki
określone w zaproszeniu do złożenia oferty.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna zawierać następujące dokumenty i załączniki:
o Formularz Oferty (zgodny z załącznikiem nr 1);
o Kosztorys ofertowy (zgodny z załącznikiem nr 2);
o Wykaz osób, zdolnych do wykonania zamówienia (zgodny z załącznikiem nr 3);

Kontakt:
Osoba prowadząca sprawę: Agnieszka Pelc - tel. 71 33 47 378

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.