Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup sprzętu ratowniczego

Przedmiot:

Zakup sprzętu ratowniczego

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gzy
Gzy 9
06-126 Gzy
powiat: pułtuski
Tel. 023 691 31 22
ug@gminagzy.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Gzy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gzy" w ramach Programu ,,Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego".
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą przenośnego trójfazowego agregatu prądotwórczego dla OSP Gzy, zgodnie z opisem technicznym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia musi być produktem fabrycznie nowym i zapakowanym w oryginalne opakowania.
3. Sprzęt musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, spełniać wymagania pod względem BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, być dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
4. Sprzęt musi spełniać przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 143 poz. 1002), zmienionego rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz.U. nr 85 poz. 553) oraz rozporządzeniem z dnia 18 maja 2018r. (Dz.U z 2018r. poz. 984).
5. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
6. W przypadku zgłaszania reklamacji Dostawca ma obowiązek odebrania uszkodzonego sprzętu od Zamawiającego i ponownego dostarczenia sprzętu wolnego od wad i uszkodzeń na własny koszt.
7. W celu wykazania przez Dostawcę spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą wypełnionego załącznika nr 1 - opis techniczny sprzętu.
8. Nie spełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako sprzecznej z treścią zapytania ofertowego.
9. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

CPV: 31120000- 3

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi 12.09.2019r. o godz. 11:00.

Składanie ofert:
VII. Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres mailowy lub pocztowy Gminy Gzy z dopiskiem: Oferta na wykonanie zadania p/n ,,Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Gzy", do dnia 12.09.2019r. do godziny 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin i miejsce wykonania zlecenia:
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: w dniu podpisania umowy.
2. Zakończenie realizacji zamówienia: dostarczenie sprzętu maksymalnie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.
Za datę wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Miejsce dostarczenia sprzętu: Gzy 9, 06-126 Gzy.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki wymagane w postępowaniu.
Wymagane jest również doświadczenie dostawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
Warunek złożenia oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobowym.
V. Dokumenty, jakie należy złożyć w ramach oferty:
1. Opis techniczny sprzętu - załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2
3. Zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 3
VI. Kryteria i sposób oceny ofert:
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Dostawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
a) Kryterium nr 1 - Cena - 60%.
W ramach tego kryterium Dostawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
b) Kryterium nr 2 - Okres gwarancji - 40%
W ramach tego kryterium Dostawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
3. Sposób oceny ofert:
Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad i wzoru matematycznego:
a) Kryterium nr 1 - cena:
Najniższa cena oferty brutto
----------------------------------- x 60 = ilość pkt.
Cena badanej oferty brutto
b) Kryterium nr 2 - okres gwarancji
Wskazany przez Dostawcę okres gwarancji (w formularzu ofertowym) będzie punktowany następująco:
1) do 11 m-cy - 0 pkt.
2) od 12 do 23 m-cy - według wzoru:
24 - (23 - okres gwarancji podany w ofercie)
---------------------------------------------------------- x 39 = ilość pkt
24
3) 24 m-ce i powyżej - 40 pkt.
Oferty z niepodanym okresem gwarancji otrzymają 0 pkt.
2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.
3. Oferty niekompletne lub nieczytelne nie będą rozpatrywane.
VIII. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Dostawcami.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, także po wyborze oferty.

Uwagi:
Klauzula informacyjna - spełnienie obowiązku informacyjnego
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informuję, iż:
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ref. OC.5543.6.2019 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
3. Informujemy, że Administratorem danych jest Urząd Gminy w Gzach, z siedzibą Gzy 9, 06-126 Gzy, reprezentowany przez Wójta Gminy Gzy. Kontakt z Administratorem możliwy jest w każdy dzień pracy Urzędu w godzinach 8:00-16:00, telefonicznie: 23 691 31 22 lub drogą e-mail: ug@gminagzy.pl.
4. Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres e-mail: iod@gminagzy.pl lub telefonicznie: 602 523 360.
5. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.
6. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. Dopuszcza się możliwość udostępnienia danych osobowych podmiotom/osobom, które wykażą faktyczny cel/interes.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora ochrony danych osobowych lub organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kontakt:
IX. Zapytania o przedmiot zamówienia:
1. Osoba w Urzędzie Gminy do kontaktu: Aleksandra Mielczarczyk
2. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na e-mail: ug@gminagzy.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.