Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy

Przedmiot:

Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BARCZEWO
Plac Ratuszowy 1
11-010 BARCZEWO
powiat: olsztyński
tel. 89 514 84 39 w. 24
danuta.zuk@barczewo.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: BARCZEWO
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia ofert na:
,,Przebudowę ul. Orzeszkowej w Barczewie - działki nr 139, 211/4, 210/34, 207/58 obręb 2 miasto
Barczewo gmina Barczewo"
1. Zadanie obejmuje:
- wykonanie koryta - 794,00 m2
- wykonanie warstwy odsączającej gr. 20.00 cm - 794,00 m2
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 30,00 cm - 294,00 m2
- wbudowanie krawężników 15 x 30 - 195,00 mb
-wbudowanie krawężnika najazdowego 15 x22 x100 - 51,00 mb
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,00 cm - 720,00 m2
- ręczne plantowanie poboczy - 240,00 m2.
W ofercie należy wyszczególnić cenę jednostkową wykonania poszczególnych robót.
Lp. Rodzaj robót Jedn. miary Cena jedn. brutto
1. Wykonanie nawierzchni jezdni 1,00 m2 ............zł/m2
3. Wbudowanie krawężnika 15x30x100 1,00 mb ............zł/mb
4. Wbudowanie krawężnika 15x22x100 1,00 mb ............zł/mb
5. Ręczne plantowanie poboczy 1,00 m2 ............zł/m2
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w ww. asortymencie robót.
5. Koszt wszelkich czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi
wyłącznie Wykonawca, łącznie z geodezyjnym pomiarem powykonawczym.

Dokument nr: BI.271.11.2019.DŻ

Składanie ofert:
VIII. Forma składania ofert.
Oferty należy dostarczyć w zamkniętych kopertach pocztą na nw. adres lub złożyć osobiście w
pokoju nr 1 tut. Urzędu,
z dopiskiem:
.Przebudowa ul. Orzeszkowej w Barczewie - działki nr 139, 211/4, 210/34, 207/58 obręb 2 miasto
Barczewo gmina Barczewo"
Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
IX. Miejsce i termin składania ofert.
1. Termin składania ofert do dnia 12.09.2019r. do godź. 1000.
2. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Barczewie Plac Ratuszowy 1, 11-010
Barczewo pok. nr 1.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia.
30.10.2019r.

Wymagania:
IV. Kryteria oceny ofert.
1. Kryterium oceny ofert - cena 100 % (kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto
należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku).
V. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z ofertą.
1. Wraz z ofertą należy złożyć:
2. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy
- wg. załączonego wzoru stanowiącego załącznik Nr 1;
3. Oświadczenie potwierdzające dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia, tj. dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia
robót w specjalności drogowej, (załącznik nr 2).
VI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie (Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010
Barczewo), za pomocą faksu (89-514-85-62) lub drogą elektroniczną danuta.zuk@barczewo.pl
X. Inne istotne warunki postępowania:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.
2. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
3. Oferty należy sporządzić w języku polskim.
4. Zamawiający nie zwraca ofert, ani kosztów ich sporządzenia.
5. Zamawiający nie przewiduje wspólnej sesji otwarcia ofert.
XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzjelenia zamówień publicznych do kwoty
30 000 Euro, wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Barczewa Nr 0050.44.2014 z dnia 16
kwietnia 2014 roku.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

Uwagi:
2. Kryteria wyboru oferty - cena 100%.

Kontakt:
VII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z
Wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Danuta Żuk pod numerem telefonu 89 514 84 39 w. 24.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.