Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu i wyposażenia części basenowej i SPA hotelu

Przedmiot:

Dostawa sprzętu i wyposażenia części basenowej i SPA hotelu

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-HANDLOWE ,,TRYBUNALSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA
Generała Stefana Grota-Roweckiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
powiat: Piotrków Trybunalski
607 555 628
dyrektor@bwtrybunalski.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1204811
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa sprzętu i wyposażenia części basenowej i SPA hotelu Podklasztorze (2)
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia części basenowej i SPA hotelu Podklasztorze w Sulejowie.
Cel zamówienia
Wybór dostawcy sprzętu i wyposażenia do części basenowej i SPA w hotelu Podklasztorze.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia:
1 LEŻANKA WISZĄCA 1 szt.
2 LEŻAK 7 szt.
3 ZESTAW WYPOCZYNKOWY 2 szt.
4 PODGRZEWACZ DO RĘCZNIKÓW W ZABUDOWIE MEBLOWEJ 5 szt.
5 PODGRZEWACZ DO KAMIENI 3 szt.
6 ZESTAW KAMIENI DO MASAŻU 3 zestawy
7 FOTEL DO MASAŻU I ZABIEGÓW 1 szt.
8 ŁÓŻKO WODNE 1 szt.
9 LEŻANKA DO ZABIEGÓW I MASAŻU 3 szt.
10 SŁOŃ ZJEŻDŻALNIA 1 szt.
11 KOSZ NA MAKARONY 1 szt.
12 REGAŁ NA SPRZĘT BASENOWY 1 szt.
13 DESKI DO NAUKI PŁYWANIA JUNIOR/SENIOR 6 szt.
14 DESKI DO NAUKI PŁYWANIA TYPU PULLBUOY 6 szt.
15 MATA PŁYWAJĄCA DUŻA DLA MAŁYCH DZIECI/NIEMOWLĄT 4 szt.
16 MAKARONY DO NAUKI PŁYWANIA 20 szt.
17 TERMOMETR BASENOWY 2 szt.
18 ODKURZACZ BASENOWY 1 szt.
Sprzęt i wyposażenie dostarczone w ramach niniejszego zamówienia musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe oraz by były nieużywane.
Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone do wycofania ze sprzedaży.
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji producenta na komponenty wskazane w poz. 1-10 oraz 18.
Okres trwania gwarancji rozpocznie się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego.
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM.

CPV: 39150000-8

Dokument nr: 1204811, 22/RPLD.06.02.01-10-0085/17

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 13-09-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej (skan podpisanego formularza ofertowego i oświadczenia), za pośrednictwem e-maila: dyrektor@bwtrybunalski.pl w terminie do dnia 13 września 2019 r. do godz. 15.00.
2. W temacie e-maila należy wpisać ,,oferta wyposażenie"
3. Oferta złożona po terminie wskazanym wyżej zostanie odrzucona.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: piotrkowski Miejscowość: Sulejów
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Zamówienie należy zrealizować w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Miejsce dostawy sprzętu i wyposażenia: Hotel Podklasztorze, ul. Władysława Jagiełły 1, 97-330 Sulejów.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający wymaga braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym, co potwierdzone zostanie oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie - zgodnie z postanowieniami załączonej do niniejszego zapytania umowy (załącznik nr 3).
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Dostawca ubiegający się o realizację zamówienia musi złożyć następujące dokumenty:
a) uzupełniony formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
b) oświadczenie o braku powiązań, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Dostawca określi cenę ryczałtową netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia w całości, podając ją w zapisie liczbowym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy).
3. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi być sporządzona w języku polskim.
4. Oferta i oświadczenie Dostawcy muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Dostawcy oraz zawierać nazwę Dostawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania pytań od poszczególnych Dostawców wraz z odpowiedziami na złożone pytania do wszystkich Dostawców biorących udział w postępowaniu oraz do ich zamieszczenia na stronie internetowej (tożsamej ze stroną publikacji niniejszego zapytania ofertowego tj. www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl) bez podania nazw Dostawców, którzy zadali pytania.
6. W przypadku otrzymania dużej ilości pytań Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert.
7. Jeżeli złożona oferta nie zawiera dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
8. Dostawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
9. Zamawiający odrzuca oferty:
- niezgodne z treścią zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie niezgodności z treścią opisu przedmiotu zamówienia;
- złożone przez Dostawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona oceny formalnej złożonych ofert, wg następujących kryteriów:
a) kompletność oferty;
b) poprawność dokumentów tj. uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oferty (w tym dat, miejscowości, podpisów, pieczęci - jeśli dotyczy);
c) zgodność oferty z treścią opisu przedmiotu zamówienia;
d) spełnienie wymaganych warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone powyżej.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
CENA - waga 100%
4. Opis sposobu przyznawania punktacji:
oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt;
pozostałe oferty otrzymają punktację według wzoru:
C min
P = ----------------------- x 100
C n
C min - najniższa zaoferowana cena
C n - cena oferty badanej
P - liczba punktów przyznana ofercie
5. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
7. W przypadku, gdy wybrany Dostawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do podpisania umowy z kolejnym Dostawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia i ocenie oferty uzyskał największą ilość punktów.
8. Zamawiający przewiduje możliwość podjęcia negocjacji cenowych z Dostawcą, w szczególności gdy cena zamówienia przekracza wartość środków jaką Zmawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-HANDLOWE ,,TRYBUNALSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Generała Stefana Grota-Roweckiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
łódzkie , Piotrków Trybunalski
NIP
7710108124
Tytuł projektu
ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ HOTELU PODKLASZTORZE ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE KLASZTORNYM OPACTWA CYSTERSKIEGO W SULEJOWIE - OBIEKCIE NA EUROPEJSKIM SZLAKU CYSTERSKIM RADY EUROPY ORAZ WPISANYM PRZEZ PREZYDENTA RP NA LISTĘ POMNIKÓW HISTORII
Numer projektu
RPLD.06.02.01-10-0085/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Radosław Groblewski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
607 555 628

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.