Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykrywania CO i automatyki wentylacji...

Przedmiot:

Konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykrywania CO i automatyki wentylacji wyciągowej i wentylacji pożarowej

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 2773 027
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Określenie przedmiotu zamówienia:
Konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykrywania CO i auto-matyki wentylacji wyciągowej i wentylacji pożarowej wraz z konserwacją wenty-latorów dachowych wspomagających wentylację lokali mieszkalnych oraz mo-nitorowanie sygnałów otrzymywanych z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie i przekazywanie alarmu do Państwowej Straży Pożarnej wraz z kon-serwacją urządzeń transmisji alarmów instalacji przeciwpożarowej na terenie ze-społu budynków przy ul. Meissnera 5, 7, 9, 11 i 13 w 2020 r.
Zakres usług do wykonania określa:
1) załącznik nr 2 ,,Zakres czynności konserwacyjnych systemu wykrywania CO oraz systemu SAP" (objęty miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym), obejmujący m.in.:
a) sprawdzenie poprawności działania systemu wykrywania CO,
b) sprawdzenie poprawności działania systemu SAP,
c) konserwację wentylatorów dachowych wspomagających wentylację lokali mieszkalnych.
2) Wykonanie prac związanych z usuwaniem awarii w pracy systemu wykrywania CO, systemu SAP i wentylatorów dachowych (nie objętych miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym), które w razie wystąpienia awarii będą wykonywane przez Wykonawcę na podstawie zlecenia wystawionego przez Inspektora Nadzoru:
a) naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów systemu wykrywania CO,
b) naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów systemu SAP,
c) naprawa lub wymiana wentylatorów wyciągowych,
d) naprawa lub wymiana wentylatorów oddymiających.
3) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności wykonania prac przekraczających zakres konserwacji wskazanych w załączniku nr 2, innych niż wymienione w pkt 2, a niezbędnych do wykonania, Wykonawca informuje o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na ich wykonanie w formie oddzielnego zlecenia, w którym zostanie określony zakres oraz termin wykonania prac.
(Szczegółowa specyfikacja zamówienia znajduje się we wzorze umowy, Za-kresie czynności objętych świadczeniem usług konserwacyjnych - stanowią-cym załącznik nr 2 do Zasad i Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 7 do Zasad.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia w formie Aneksu wartości zamówienia o kwotę nie przekraczającą 50 % wartości zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do Zasad.
II. Rozliczenie wykonanych prac:
Zgodnie z § 4 wzoru umowy.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.09.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego (Świe-tlica).

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 13.09.2019 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.12.2019 do 30.11.2020 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę:
1. wykonali, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- 1 usługę polegającą na obsłudze serwisowo-konserwacyjnej sys-
temu sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykrywania CO, automatyki
wentylacji wyciągowej i wentylacji pożarowej na łączną kwotę min.
50.000,00 zł brutto potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wy-
konane w sposób należyty oraz wskazujący, że zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający uzna również wykonanie usług każdej osobno w ra-
mach odrębnych umów, o łącznej wartości min. 50.000,00 zł brutto.
Warunek zostanie uznany za spełniony przez Zamawiającego, w przypadku
usług nadal wykonywanych, o ile wartość usług wykonanych i rozliczonych
przed upływem terminu składania ofert wynosi min. 50.000,00 zł brutto.
2. dysponowali co najmniej:
- 1 robotnikiem wykwalifikowanym w specjalności instalacyjnej elek-
trycznej posiadającym świadectwo kwalifikacyjne - wydane przez Stowa-
rzyszenie Elektryków Polskich lub Komisję o równorzędnych kwalifika-
cjach co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach
elektrycznych oraz odpowiednie kwalifikacje, przy czym musi posiadać
uprawnienia typu ,,E" do 1 KV.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje
wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium
RP, osoby te muszą posiadać decyzje w sprawie uznania kwalifikacji w
danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) lub posiadać
prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów bu-
downictwa (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.).
W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów - uprawnienia muszą obejmować zakres za-
mówienia.
V. Wykaz Oświadczeń i Dokumentów które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1. Wypełniony Formularz Oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.
2. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomoc-nictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wska-zywać uprawnienie do podpisania oferty lub wskazywać uprawnienie
do udziału w licytacji. (W przypadku pełnomocnictwa do udziału w licytacji - pełnomocnictwo można przekazać Zmawiającemu najpóźniej przed licyta-cją). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale bądź jako notarialnie potwierdzoną kopię. Pełnomocnictwo dla swojej ważności wymaga podpisania przez osobę lub osoby uprawnione do reprezenta-cji Wykonawcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia przez pod-mioty trzecie (np. podwykonawców).
VI. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Wykonawca określa cenę wykonania przedmiotu zamówienia poprzez wska-zanie w formularzu oferty:
- ceny ofertowej brutto za konserwację za 1 miesiąc (tj. miesięcznej
ceny ryczałtowej brutto) oraz
- stawki robocizny netto i brutto z narzutami (bez podatku VAT)
o kosztów pośrednich (R i S)
o zysku (R,S,Kp)
1) Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
2) Koszt czynności konserwacyjnych (opisanych w załączniku nr 2 do Zasad i warunków udziału w postępowniu) występujących rzadziej niż 1 raz w miesiącu należy uwzględnić w miesięcznej cenie oferto-wej brutto za konserwację proporcjonalnie do częstotliwości wystę-powania.
3) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o po-datku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnoto-wego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe, powinny być liczone w wa-lucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Każdy z Wykonawców ponosi odpowiedzialność za skutki braku lub myl-nego rozpoznania warunków realizacji przedmiotu zamówienia i miejsca wykonania prac.
6) Cena ofertowa brutto (ryczałtowa) za usługę konserwacji oraz Rg i na-rzuty zaoferowana przez Wykonawcę, są ustalone na cały okres obowią-zywania umowy i nie podlegają podwyższeniu.
2. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę), adresy (siedziby) Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofertowej brutto za konserwację oraz stawki Rg (wraz z narzutami).
3. Bezpośrednio po otwarciu ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym oraz pod względem poprawności obliczenia ceny ofer-
towej i stawki Rg brutto (z narzutami). Zamawiający dokona również spraw-dzenia, czy oferta została podpisana przez właściwe osoby.
4. W przypadku błędnie wyliczonej stawki Rg (z narzutami) oraz ceny ofertowej brutto, Zamawiający dokona jej poprawienia, o czym powiadomi wszystkich Wykonawców przed rozpoczęciem licytacji.
5. Bezpośrednio po otwarciu ofert, odbędzie się licytacja.
VIII. LICYTACJA Zasady prowadzenia licytacji zostały określone w załączniku nr 5 ,,Zasady prowadzenia licytacji". IX. ZAWARCIE UMOWY
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o terminie podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Zasad i wa-runków udziału w postępowaniu. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zo-bowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
? nowego Formularza Oferty uwzględniającego cenę ofertową brutto za 1 miesiąc konserwacji ustaloną w wyniku licytacji, oraz stawkę Rg netto i brutto (wraz z narzutami),
? wykazu usług, w którym podane zostaną rodzaje usług, daty, miejsca ich wy-konania i podmioty, na rzecz których usługi te zostały wykonane wg wzoru sta-nowiącego załącznik nr 3 do Zasad oraz dowody (np. referencje) potwierdza-jące, że usługi te zostały wykonana należycie,
? wykazu osób, w którym wskazana zostanie osoba/osoby posiadająca wy-magane uprawnienia, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodo-wych, uprawnień, zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podsta-wie do dysponowania osobą, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Za-sad,
? uprawnień wydanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub Komisję o równorzędnych kwalifikacjach, co SEP ( typu ,,E") - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych dla osób wskazanych w wykazie osób (załącznik nr 4),
? w przypadku udzielenia zamówienia wspólnie działającym wykonawcom - po-twierdzoną za zgodność kopię umowy regulującą współpracę wykonawców,
? Wykonawca będący osobą fizyczną, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego adres zamieszkania i nr PESEL. Informacje te zo-staną zweryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy) i muszą być okazane Zamawiającemu do wglądu przed podpisa-niem umowy. Wzór oświadczenia do wypełnienia zostanie przesłany Wyko-nawcy wraz z pismem akceptującym.
Nie przedłożenie w/w dokumentów przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy (lub złożenie dokumentów tj. wykazu osób i wykazu usług wraz z refe-rencjami nie potwierdzające spełnienia warunków opisanych w pkt. IV) równo-znaczne będzie z odstąpieniem Wykonawcy od podpisania umowy z jego winy.
W takim wypadku, Zamawiający może podpisać umowę z następnym Wyko-nawcą, tj. Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów ,,P' i złoży wszystkie wymagane dokumenty (w tym dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia oraz dysponowanie osobą - opisane w pkt. IV).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.