Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa żarówek i świetlówek

Przedmiot:

Dostawa żarówek i świetlówek

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 2773 027
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Określenie przedmiotu zamówienia:
dostawa żarówek i świetlówek dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
,,Opis przedmiotu zamówienia" (załącznik nr 1 do wzoru umowy):
Zakres zamówienia obejmuje:
- Jednorazową dostawę żarówek i świetlówek do siedziby Zamawiającego przy ul.
Walewskiej 4 oraz siedzib podległych mu jednostek organizacyjnych:
- Administracji Nieruchomości Nr 1 przy ulicy Niekłańskiej 35a,
- Administracji Nieruchomości Nr 5 przy ulicy Siennickiej 44,
- Administracji Nieruchomości Nr 6 przy ulicy Sulejkowskiej 45,
- Administracji Nieruchomości Nr 7 przy ulicy Hetmańskiej 25.
- Dostawa obejmuje dowóz i wniesienie przedmiotu zamówienia na miejsce wskaza-
ne przez Zamawiającego w wymienionych siedzibach.
- Towar ma być wolny od wad, pęknięć i uszkodzeń mechanicznych.
- Dostawa ma być zrealizowana przez Dostawcę w dni robocze Zamawiającego (w
godzinach od 8.00 do 16.00) po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym usta-
leniu terminu dostawy do właściwej siedziby:
- ZGN ul. Walewska 4, tel. + 48 665 800 513,
- AN-1 ul. Niekłańska 35a, tel. (22) 277 31 05
- AN-5 ul. Siennicka 44, tel. (22) 277 31 50
- AN-6 ul. Sulejkowska 45, tel. (22) 277 32 00
- AN-7 ul. Hetmańska 25, tel. (22) 277 32 50
- Towar ma być oddzielnie zapakowany (dla każdej siedziby) i oznaczony zgodnie z
informacjami zawartymi w zestawieniu adresowo-ilościowym (Opis przedmiotu za-
mówienia - załącznik nr 1 do wzoru umowy).
- Potwierdzeniem wykonania zamówienia będą stanowić protokoły zdawczo-
odbiorcze (załącznik nr 2 do wzoru umowy) osobny dla każdej z siedzib.
II. Rozliczenie wykonanych prac: Zgodnie z § 5 wzoru umowy.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.09.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego (Świe-tlica).

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 10.09.2019 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
IV. Wykaz Oświadczeń i Dokumentów które Dostawca zobowiązany jest zło-żyć wraz z ofertą:
1. wypełniony Formularz Oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych Zasad,
2. wypełniony Wykaz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do Formularza Oferty.
3. jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomoc-nictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wska-zywać uprawnienie do podpisania oferty lub wskazywać uprawnienie do udziału w licytacji. (W przypadku pełnomocnictwa do udziału w licytacji - pełnomocnictwo można przekazać Zmawiającemu najpóźniej przed licyta-cją). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale bądź jako notarialnie potwierdzoną kopię. Pełnomocnictwo dla swojej ważności wymaga podpisania przez osobę lub osoby uprawnione do reprezenta-cji Dostawcy.
4. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez podmioty trzecie (np. podwykonawców).
V. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Dostawca określa cenę wykonania przedmiotu zamówienia poprzez wskaza-nie w formularzu oferty
ceny ryczałtowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
określonego w pkt. I.
2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obo-wiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od to-warów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia to-warów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgod-nie z obowiązującymi przepisami.
4. Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Każdy z Dostawców ponosi odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji przedmiotu zamówienia i miejsca wykona-nia dostawy.
6. Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowana przez Dostawcę, jest ustalona na cały okres obowiązywania umowy i nie pod-lega podwyższeniu.
2. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę), adresy (siedziby) Dostawców, a także informacje dotyczące ceny ryczałtowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Bezpośrednio po otwarciu ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym. Zamawiający dokona również sprawdzenia, czy oferta została podpisana przez właściwe osoby.
4. Bezpośrednio po otwarciu ofert, odbędzie się licytacja.
VII. LICYTACJA
Zasady prowadzenia licytacji zostały określone w załączniku nr 3 ,,Zasady prowadzenia licytacji" VIII. ZAWARCIE UMOWY
Dostawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o terminie podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Zasad i warunków udziału w postępowaniu. Przed podpisaniem umowy, Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:
? nowego Formularza Oferty uwzględniającego cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia ustaloną w wyniku licytacji oraz nowego wykazu cenowego,
? w przypadku udzielenia zamówienia wspólnie działającym dostawcom - po-twierdzoną za zgodność kopię umowy regulującą współpracę dostawców,
? Dostawca będący osobą fizyczną, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego adres zamieszkania i nr PESEL. Informacje te zo-staną zweryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy) i muszą być okazane Zamawiającemu do wglądu przed podpisa-niem umowy. Wzór oświadczenia do wypełnienia zostanie przesłany Dostawcy wraz z pismem akceptującym.
Nie przedłożenie w/w dokumentów przez Dostawcę przed podpisaniem umowy równoznaczne będzie z odstąpieniem Dostawcy od podpisania umowy z jego winy.
W takim wypadku, Zamawiający może podpisać umowę z następnym Do-stawcą, tj. Dostawcą, który zaproponował kolejną najniższą cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia i złoży wszystkie wymagane doku-menty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.