Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie
ul. Krucza 20
22-500 Hrubieszów
powiat: hrubieszowski
tel./fax 84 696 26 07, 84 696 26 08
pgkim.hrub.og@list.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Hrubieszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Modernizacja
sieci wodociągowej w ulicy Berka Joselewicza w Hrubieszowie".

II. Opis przedmiotu zamówienia:
2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem inwestycyjnym pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Berka Joselewicza
w Hrubieszowie ".
1. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego
we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego
dla przedmiotowej inwestycji oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa
stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ postępowania oznaczonego nr PGKiM/ZP/1/08/2019
dot. wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zadania pn. "Modernizacja sieci
wodociągowej w ulicy Berka Joselewicza w Hrubieszowie". Pełna dokumentacja ww.
postępowania znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego
(www.pgkimhrubieszow.pl) w zakładce "Przetargi".
Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane i obejmuje w szczególności:
o Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej;
o Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy;
o Bieżące nadzorowanie i kontrola wykonywanych robót - Zamawiający wymaga
obecności Inspektora Nadzoru na placu budowy co najmniej 3 razy w tygodniu lub
co drugi dzień;
o Rozliczanie finansowe wykonach robót;
o Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku powstania robót dodatkowych lub
zamiennych;
o Kompletowanie dokumentów koniecznych do odbioru robót;
o Udział w odbiorach częściowych i końcowym odbiorze robót;
o Udział w przeglądach gwarancyjnych;
o Przygotowanie i złożenie w imieniu zamawiającego dokumentów niezbędnych
do zamknięcia inwestycji i przekazania obiektu do użytkowania, w tym wynikających
z decyzji pozwolenia na budowę.

CPV: 71 24 70 00-1, 71 52 00 00-9

Dokument nr: PGKiM/ZC/01/09/2019

Otwarcie ofert: XII. Termin otwarcia ofert:
13 września 2019 roku po godz. 14.10 pokój Dyrektora ds. Technicznych

Składanie ofert:
XI. Miejsce i termin złożenia oferty:
(sekretariat) PGKiM Spółka z o.o. w Hrubieszowie, ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów
w terminie do 13 września 2019 roku do godz. 14.00

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych do dnia 20 października 2019
r., oraz w okresie trwania...........-miesięcznej gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót
budowlanych.

Wymagania:
IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej branży
sanitarnej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278] lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
2. Posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy nad realizacją robót
w zakresie budownictwa wodno-kanalizacyjnego;
3. Posiadają doświadczenie w realizacji o najmniej 2 zadań inwestycyjnych polegających
na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości robót
nie mniejszej niż 50 000 zł każda, w okresie ostatnich pięciu lat;
V. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600),
b) skarbowe,
3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 734 i 933);
6. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
VII. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Cena -100%
VIII. Sposób przygotowania oferty:
- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu
zamówienia oraz wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
- Złożenie oferty wariantowej lub złożenie ofert w liczbie większej niż jedna spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę zawierającą cenę
netto i brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia należy złożyć w formie
pisemnej korzystając z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
cenowego.
Do oferty należy dołączyć:
1) kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego
posiadane kwalifikacje / uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia;
2) kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) aktualnego zaświadczenia
potwierdzającego przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
(zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania cenowego);
4) Wykaz nadzorowanych robót (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do
Zapytania cenowego);
5) Oświadczenie Wykonawcy dot. przestrzegania RODO (zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 5 do Zapytania cenowego);
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: ,,OFERTA - znak
sprawy PGKiM/ZC/01/09/2019 Nie otwierać przed dniem 13 września 2019 roku
godz. 14.10".
X. Warunki zmiany umowy:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany postanowień Umowy oraz wprowadzania
nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności takich, jak zmiana stawki podatku
VAT.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie jedynie z uwagi na:
- zmianę terminów, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od Wykonawcy,
uniemożliwiające wykonanie czynności wymienionych w umowie,
- zmianę przepisów prawa wprowadzonych w życie po dniu podpisania umowy,
powodujące konieczność zmiany umowy wraz ze skutkami tych zmian,
- gdy zasinieje inna, trudna do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub
techniczna, za którą żadna ze stroi on nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem
możliwości należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową,
- zmianę danych dotyczących konta bankowego.

Uwagi:
1. Tryb udzjelenia zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm).
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień
sektorowych i klasycznych do kwoty 30 000 EURO w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie.
IX. Klauzula informacyjna dot. RODO:
1. Zgodnie z art. 13 ust.l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej ,,RODO", informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów,
e- mail: iod@pgkimhrubieszow.pl:
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy:
PGKiM/ZC/01/09/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018);
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP;
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, jednakże prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego;
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

Kontakt:
XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do
Zamawiającego z powołaniem się na znak sprawy, tj.: PGKiM/ZC/01/09/2019
2. Pytania dot. postępowania prosimy kierować na adres e-mail: przetargi@pgkimhrubieszow.pl
3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Kowalski Dariusz tel. 84 53 53 816

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.