Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana drzwi drewnianych wewnętrznych

Przedmiot:

Wymiana drzwi drewnianych wewnętrznych

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
ul. dr Juliana Smolika 1
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
tel.: (18) 5317201, fax: (18) 4437210
oddzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana:
- 1 szt. drzwi drewnianych dwuskrzydłowych niesymetrycznych o wymiarach szer. 130 cm,
wysokość 230 cm, obłożenie ościeżnic od wewnątrz pomieszczenia szerokie, lokalizacja
1 piętro.
- 3 szt. drzwi drewnianych dwuskrzydłowych niesymetrycznych o wymiarach szer. 90 cm,
wysokość 200 cm, obłożenie ościeżnic od wewnątrz pomieszczenia szerokie, lokalizacja
I piętro.
W zakres wymiany wchodzą ościeżnice.
Drzwi należy wykonać jako dębowe, lakierowane w kolorze białym.
Drzwi należy wykonać na wzór istniejących według wyglądu i szczegółów z projektu, który
stanowi załącznik do zaproszenia oraz załączonych zdjęć.
Zakres prac:
- demontaż istniejący drzwi,
- dostawa i montaż nowych,
- naprawa uszkodzeń tynku szpalet.

Dokument nr: G-073-19/19

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, ul. dr Juliana Smolika -
Parter Biuro Podawcze, do dnia 12.09.2019 r. do godz. 12°° lub drogą elektroniczną na
adres: oddzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, MIEJSCE WYKONANIA
ZAMÓWIENIA.
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2019 r.
2. Miejsce wykonania zamówienia: Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział Zamiejscowy
w Muszynie, ul. Kity 18.

Wymagania:
Zamawiający wymaga minimum 3 letniego okresu gwarancji na wykonaną usługę.
KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
kryterium ceny (C)...................................100%
Wyznaczenia wartości punktów dokonywane są następująco:
C = Cena najniższa / Cena badana * 100
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
IX. ELKTRONICZNE FAKTUROWANIE
Zgodnie z Art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 09 lipca 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych w niniejszym postępowaniu.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie
z załącznikiem nr 1.
2. Do oferty powinno zostać dołączony odpis z KRS lub dokument potwierdzający
posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Do oferty powinno zostać dołączone zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
4. Do oferty powinno zostać dołączone zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
5. W przypadku podpisania formularza ofertowego przez inne osoby niż wskazane
w dokumentach określonych w pkt. 2 należy dostarczyć także stosowne pełnomocnictwo.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie
przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Bożena Kurzawa tel.(018) 5317210, Ireneusz Czarnik tel. 791 92 44 32
Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-15:00.
Wszystkie zapytania mogą być kierowane wyłącznie w formie pisemnej drogą
elektroniczną na adres oddzialgospodarczy@nowysacz.sr.gov.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.