Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Szydłów
ul. Rynek
28-225 Szydłów;
powiat: staszowski
Szydłów; tel/faks 41 354 51 25
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Szydłów;
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. ,,Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Duże"
II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana odcinka kanalizacji w miejscowości Grabki Duże dz. ewid. nr: 1/13, 1/45, 1/5, 1/6, 1/56, 1/52, 1/12 (ok. 250 mb).

Rodzaj i zakres prac do wykonania obejmuje: Wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Duże wraz ze studzienkami.

Zaprojektowanie, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych, (jeżeli dotyczy) oraz wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Duże (zaprojektuj i wybuduj) wraz ze studzienkami (odcinek sieci przeznaczony do wymiany przedstawia załącznik nr 3).

Wymiana odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o fi 200: A-B, C-B, B-D.

Zaprojektowanie i wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej ze studzienkami wraz z podłączaniem istniejących przyłączy kanalizacyjnych
Realizacja budowy z uwzględnieniem konieczności dojazdów do posesji (możliwość zamknięcia dojazdu na okres do 6 godz.).
Odtworzenie nawierzchni w miejscach uszkodzonych - przywrócenie do pierwotnego stanu.
Uporządkowanie terenu budowy wraz z wywozem i utylizacją odpadów.

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, (jeżeli dotyczy).
Geodezyjne wytyczenie obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie z przepisami prawa budowlanego, (jeżeli dotyczy).
Inwentaryzacja geodezyjna wraz ze zgłoszeniem zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowalnego, (jeżeli dotyczy).
Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego zakończenia robót, (jeżeli dotyczy).

Dokument nr: IGP.271.56.2019

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 13 września 2019 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego Gmina Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, Sekretariat - pokój 11, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na realizację zadania pn. Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Duże"

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 13.12.2019 r.

Wymagania:
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty

Formularz ofertowo - cenowy wg wzoru.
Kosztorys ofertowy uproszczony wraz z podaniem zastosowanych w kosztorysie czynników cenotwórczych - ORYGINAŁ.
V. Opis sposobu obliczania ceny

Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
Rozliczenie finansowe za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej za przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
VII. Informacje o formalnościach

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści zestawienie ofert na stronie internetowej gmina@szydlow.pl
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Uwagi:
VI. Kryterium oceny

Najniższa cena.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.