Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont instalacji systemów alarmowych ppoż. i oddymiania

Przedmiot:

Remont instalacji systemów alarmowych ppoż. i oddymiania

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
ul. Narutowicza 10 A
70-231 Szczecin
powiat: Szczecin
Tel.: 261 45 48 39 Faks.: 261 45 23 98
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
pn. ,,Remont instalacji systemów alarmowych ppoż. i oddymiania zainstalowanych w kompleksach wojskowych 15 WOG w Szczecinie.", na następujących warunkach:

Dokument nr: 15WOG.SZP.2712.160.2019

Otwarcie ofert: 1) Odczytanie ofert nastąpi w dniu 13.09.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego przy ul. Narutowicza 10A, budynek nr 19 pok. 1

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Narutowicza 10 A, 70-231 Szczecin,
w terminie do dnia 13.09.2019 r., do godziny 10:00, faksem na numer wskazany w nagłówku zaproszenia lub w kancelarii jawnej: budynek 18,
pok. nr 5 z dopiskiem na kopercie:

,,Remont instalacji systemów alarmowych ppoż. i oddymiania zainstalowanych w kompleksach wojskowych 15 WOG w Szczecinie."

Zamówienie poniżej 30 000 euro

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie: 45 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy.

Wymagania:
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującym w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Szczecinie i na zasadach określonych w Zaproszeniu.
3. Zasady prowadzenia postępowania

1) Wykonawca może w terminie do dnia 11.09.2019 r. do godz. 10:00, zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie informuje o treści zapytań lub wniosków o zmianę warunków zamówienia (bez wskazywania źródła, od którego one pochodzą) zamieszczając je wraz ze stanowiskiem zamawiającego na stronie internetowej www.15wog.wp.mil.pl oraz informując wykonawcę, który skierował zapytanie.
2) Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia, o czym niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców,
do których skierował zaproszenie oraz zamieszcza powyższe informacje na stronie internetowej www.15wog.wp.mil.pl. Jeżeli na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, zamawiający przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
3) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które
nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie
o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 2 dni złożyć oświadczenie,
że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności
z zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
4) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów opisanych
w pkt. 4, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5) Zamawiający może także wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 4.
6) Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) złożyli konkurencyjne oferty w postępowaniu;
c) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie wykonali
lub wykonali nienależycie zamówienie publiczne, realizowane bezpośrednio dla 15 WOG lub jednostek będących na jego zaopatrzeniu;
d) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert minimum dwukrotnie uchylili się od podpisania umowy na zrealizowanie zamówienia publicznego dla 15 WOG lub jednostek będących na jego zaopatrzeniu, w przypadku gdy ich oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7) Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a) jest niezgodna z Regulaminem;
b) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) wykonawca w ofercie zastosuje błędną stawkę podatku VAT;
f) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania;
g) zawiera rażąco niską cenę;
h) wykonawca na pisemne wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie złożył wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny lub w ocenie zamawiającego wyjaśnienia te będą niewystarczające.
8) Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek zamawiającego lub samodzielnie przez wykonawcę o okres nie dłuższy niż 30 dni.
9) Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową. Ocena ofert będzie przeprowadzona według poniższego wzoru:
cena najniższa
------------------------------ x 100 pkt.
cena oferty ocenianej

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania innych kryteriów oceny ofert niż o których mowa w pkt. 9.
11) W sytuacji w której nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane pierwotnie w ofercie.
12) Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie
bez podawania przyczyn.
13) O wyniku postępowania albo jego unieważnieniu zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

4. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem oceny ich spełnienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

1) Nie znajduje się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada aktualny odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym niezbędnym do realizacji zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami posiadającymi określone poniżej doświadczenie i kwalifikacje:

a) Kierownik branży elektrycznej (1 osoba) posiadająca: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

- Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca (w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do zaproszenia) wykaże, że dysponuje osobą przewidzianą do realizacji zamówienia wskazaną w pkt. 4 ppkt.2 lit. a).
- Kierownik budowy w okresie trwania umowy związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia powinien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzoną zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
Powyższe dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z ofertą
w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zamawiający, może żądać okazania do wglądu oryginałów wyżej wymienionych dokumentów.
3) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania w ofercie na załączniku nr 1 do zaproszenia
tj. Formularzu Ofertowym, części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw (firm) podwykonawców
Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców, odpowiedzialność wobec Zamawiającego ponosi wykonawca, jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania własne.

5. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
3) Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona
przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie, o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych
do oferty (np. odpis KRS, odpis CEIDG), musi być załączone do oferty.
5) Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje i dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419) pod warunkiem uzasadnienia zastrzeżenia tych informacji nie później niż w terminie składania oferty. Brak uzasadnienia skutkuje ich odtajnieniem.
6) Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy
(załącznik nr 1), oraz pozostałe dokumenty wskazane w zaproszeniu.
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8) Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym
w razie wątpliwości zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.
9) Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane
przez osobę podpisującą ofertę.
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1) Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się
z wykonawcami:
a) pisemna;
b) za pomocą faksu;
c) elektroniczna (e-mail: w.prajzendanc@ron.mil.pl).
2) Formy porozumiewania się określone w pkt. 1 obejmują wszystkie oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski i informacje kierowane przez zamawiającego do wykonawcy i na odwrót, w tym także złożenie oferty przez wykonawcę.
3) W przypadku porozumiewania się za pomocą faksu, każda ze stron obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić na żądanie którejkolwiek stron fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia, wniosku lub informacji.
4) Dane kontaktowe zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.
2) Odczytanie ofert jest jawne.
3) Podczas odczytania ofert zamawiający podaje dane dotyczące wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o zaoferowanej cenie lub innych elementach mających znaczenie dla oceny ofert oraz informację o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

8. Opis sposobu obliczania ceny
1) Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
2) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane z nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
3) Cena musi być podana za realizację całości zamówienia w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT), stawkę VAT oraz cenę brutto (wraz z podatkiem VAT) za wykonanie usługi.
5) Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością,
a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, należy dokonać sprawdzenia ich poprawności.
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie jest administratorem danych na potrzebę przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

10. Postanowienia końcowe
1) Postępowanie ma charakter otwarty.
2) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający informuje telefonicznie lub w inny dostępny sposób wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

3) Przed zawarciem umowy w siedzibie Zamawiającego Wykonawca złoży Oświadczenie o zatrudnianiu przy realizacji zamówienia cudzoziemców (stanowiący załącznik nr 1 do umowy), zaakceptuje przedmiar robót opublikowany jako załącznik nr 3 do zaproszenia oraz przedstawi Zamawiającemu:
a) Parametry cenotwórcze, które w przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze stron będą stanowić podstawę do wyliczenia kosztów wykonanych prac. Zamawiający żąda następujących parametrów;
- Stawka roboczogodziny (R) [zł/rg],
- Narzuty kosztów pośrednich (Kp) [%],
- Zysk (Z) [%],
- Koszty zakupu (Kz) [%].
b) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę składki w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, którego suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 60 000,00 zł.
4) W przypadku uchylania się od podpisania umowy, zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności wykonawcy.
5) Za uchylanie się od podpisania umowy, zamawiający uznaje w szczególności:
a) odmowę podpisania umowy;
b) nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
6) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zaproszenia.

Uwagi:
9. Informacje dla wykonawców w związku z ochroną danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem
1. Informacje dotyczące administratora danych osobowych
Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul Narutowicza 10a,
70-234 Szczecin
poprzez e-mail: 15wog@ron.mil.pl
telefonicznie: 261-452-394
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania praw związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób
listownie na adres: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul Narutowicza 10a,
70-234 Szczecin z dopiskiem Inspektorem Ochrony Danych
poprzez e-mail: 15wog.iod@ron.mil.pl
telefonicznie: 261-454-917
3. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzanie w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy prawa:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126)
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).
ustawa o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 125 ze zm.)1
4. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Przekazywanie Państwa danych osobowych
1. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2. Ograniczenie dostępu do państwa danych może nastąpić w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2018 poz. 1986 ze zm.)
3. Odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi 15 WOG zawarł odpowiednie umowy z obowiązkiem zachowania poufności pozyskanych danych osobowych.
6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG
7. Uprawnienia przysługujące Państwu związane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo do dostępu do swoich danych
prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych w związku z udzieleniem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to z przepisów prawa tj. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126)

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w zakresie procedury zamówienia:
Pani Wioletta Prajzendanc, tel. 261 45 48 39 / faks: 261 45 23 98
b) w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Pan Jerzy Nowak, faks: 261 45 23 98.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.