Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Ręczne wykoszenie skarpu potoku wraz z wygrabieniem

Przedmiot:

Ręczne wykoszenie skarpu potoku wraz z wygrabieniem

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
powiat: Kraków
tel.: +48 12 62 84 100 fax: +48 12 423 21 53, tel.: 33 844 72 30
krakow@wody.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844
Warszawa - Zarząd Zlewni w Krakowie, w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie
większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.: ,,Konserwacja potoku
Brzeźnicki w km 2+100-3+800 w m. Brzeźnica. Nowe Dwory."
4. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: Prace będą polegać na ręcznym wykoszeniu
skarp potoku wraz z wygrabieniem oraz na lokalnym ręcznym wycięciu zakrzaczeń ze skarp i
dna potoku i zagospodarowaniem materiału z wycinki we własnym zakresie przez Wykonawcę.
Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywania prac i ich usunięcie leży po stronie
Wykonawcy.

Dokument nr: 1465/ZZK/2019

Składanie ofert:
12. Miejsce i termin złożenia ofert:
a) Oferty należy składać pisemnie na adres Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
- Nadzór Wodny Oświęcim, ul. Strzelecka 10, 32-600 Oświęcim - Dziennik Podawczy, w
kopercie z adnotacją ,,Dotyczy zamówienia pt.: ,,Konserwacja potoku Brzeźnicki w km
2+100-3+800 w m. Brzeźnica. Nowe Dwory." nr sprawy 1465/ZZK/2019"
b) Ofertę należy złożyć do dnia 12.09.2019 r. godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2019r.

Wymagania:
3. Kryteria wyboru ofert: 100% cena
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie treści
niniejszego zapytania i który zaproponuje najkorzystniejszą (najniższą) cenę.
5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i
oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz
wykonanych usług, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. usług w
zakresie pracy utrzymaniowych na rzekach i potokach, w którym wykaże, iż w okresie ostatnich
3 lat przed terminem składania ofert w nieniniejszym postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie której
znajdują się prace utrzymaniowe na rzekach i potokach o wartości min. 7 000,00 zł brutto.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży wypełniony Zał. nr 3 ..Wykaz
zrealizowanych usług".
Do wykazu Wykonawca winien załączyć referencje potwierdzające należytą realizację usługi, a
w przypadku braku tego dokumentu - inny dowód lub oświadczenie własne.
6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego
wniesienia (jeżeli wymagane): - nie dotyczy
8. Warunki gwarancji: nie dotyczy
9. Opis sposobu obliczenia ceny:
a) Cena ofertowa jest ceną brutto za cały przedmiot zamówienia.
b) Cena winna być wyrażona cyframi oraz słownie.
c) Cena podana w formularzu oferty winna wynikać z kalkulacji cenowej (zał. Nr 2).
d) Przyjęta formuła rozliczenia jest rozliczenie kosztorysowe
e) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
10. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
a) Ofertę sporządza się w języku polskim.
b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
c) Kompletna oferta winna zawierać:
o Wypełniony i podpisany formularz oferty
o Wypełnioną kalkulację cenową
o Wykaz usług wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte
wykonanie umowy
11. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
13. Termin związania ofertą: 30 dni.
14. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
a) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy.
b) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
c) Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z
przygotowaniem i złożeniem oferty.
d) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o
wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
e) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
f) W prowadzonym postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

Kontakt:
2. Osoby wskazane do kontaktu: Maria Całus tel.: 33 844 72 30

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.