Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa i eksploatacja kotłowni c. o. oraz instalacji c. o

Przedmiot:

Obsługa i eksploatacja kotłowni c. o. oraz instalacji c. o

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Gniewoszów
ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
powiat: kozienicki
tel./fax (+48 48) 62 15 003/62 15 046
gmina@gniewoszow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Gniewoszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia :
obsługa i eksploatacja kotłowni c. o. oraz instalacji c. o. w :
A) Zespole Szkolno-Przedszkolnymw Gniewoszowie -kotłownia olejowa (zadanie nr 1),
B) Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole-kotłownia węglowa (zadanie nr 2),
C) Urzędzie Gminy w Gniewoszowie -kotłownia węglowa (zadanie nr 3),
w tym (dotyczy wszystkich ww. obiektów) :
bieżąca oraz okresowa konserwacja kotłów, pomp, instalacji c.o. oraz pomieszczeń kotłowni,
utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach szkolnych, mieszkalnych i biurowych stałej temperatury wg wskazań administratora obiektu,
utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń kotłowni i instalacji c.o.
utrzymanie czystości a w okresie zimowym odśnieżanie terenu przyległego do ogrzewanego obiektu (szkoły w granicach ogrodzenia a Urząd Gminy w ogrodzeniu oraz na parkingu) oraz chodników przy drogach przyległych do ogrodzenia obiektu,
racjonalne gospodarowanie opałem,
zabezpieczanie opału przed kradzieżą,
przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych , bezpieczeństwa i higieny pracy,
wybieranie żużla (powstałego w wyniku spalania) z pieca i usuwanieie go we własnym zakresie i na własny koszt,
oczyszczenie pieca po zakończeniu sezonu grzewczego,
po zakończeniu sezonu grzewczego malowanie pomieszczeń kotłowni oraz konserwacja i zabezpieczenie urządzeń i kotłów.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:
Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16,26-920 Gniewoszów
,,Obsługa i eksploatacja kotłowni c.o. w sezonie grzewczym 2019/2020"
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok 11 , przesłać pocztą, kurierem.
7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, pok. nr 11 (sekretariat). Ofertę złożyć należy do dnia 10.09.2019 r., do godz. 12:00. Oferta w ww. dacie musi znaleźć się u zamawiającego .Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia od 15.10.2019 do 15.04.2020 r.

Wymagania:
3. Wykonawca winien przedstawić:
Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
6. Inne istotne warunki zamówienia oraz sposób przygotowania oferty :
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą cenę ofertową. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty.
Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. .
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w równych ratach ( jedna rata stanowić będzie 1/6 wynagrodzenia ofertowego brutto). .
Ostatnia płatność nastąpi po bezusterkowym odbiorze kotłowni z którego sporządzony zostanie protokół. .
Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym, na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 3 zapytania ofertowego. Cena ofertowa ma obejmować obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni oraz instalacji c. o. w rozbiciu na placówki :
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie (zadanie nr 1) ,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole (zadanie nr 2),
Urząd Gminy w Gniewoszowie (zadanie nr 3) .
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno ,,zadanie", dwa lub na wszystkie. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno ,,zadanie" zobowiązany jest do wyceny każdego ,,Zadania" oddzielnie. Każde zadanie będzie oceniane odrębnie. Dla każdego zadania zostanie wyłoniony ten wykonawca, który zaoferuje na to zadanie najniższą cenę. Oferta musi być zgodna z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.