Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: 106888708 - RURY OŻEBROWANE DO PIECÓW 440F1-F4 / FINNED PIPES FOR CONVECTION COIL HEATERS...

Przedmiot:

106888708 - RURY OŻEBROWANE DO PIECÓW 440F1-F4 / FINNED PIPES FOR CONVECTION COIL HEATERS 440F1-F4

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa LOTOS S.A
Elbląska 135
80-718 Gdańsk
powiat: Gdańsk
katarzyna.janukowicz-tysiac@grupalotos.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,765332,fe315e0c87bdf976a66ac8ab393934a4.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
106888708 - RURY OŻEBROWANE DO PIECÓW 440F1-F4 / FINNED PIPES FOR CONVECTION COIL HEATERS 440F1-F4
Treść zapytania:
Szanowni Państwo/ Dear Sirs,
Grupa LOTOS S.A. zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z warunkami niniejszego postępowania. Przedmiotem zapytania są bezszwowe rury ożebrowane do remontu generatora pary pieców 440F1-F4 wg poniższej tabeli oraz załącznika nr 3 i 4 / Grupa LOTOS S.A. kindly invites you to send your quotation for the following materials: smls finned pipes for steam generator in convection coil heaters 440 F1-F4 according to attachment no 3 and 4 and the table below.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych/ We do not allow submitting partial offers.
Nie dopuszcza się również zamienników materiału/ Material replacement is not allowed -
wymagany wg ASTM/ required acc. to ASTM: rury/pipes ASTM A106 Gr. B (finnes C.S)
Wymagany termin realizacji/required deadline: dostawa materiałów od 30.09.2020 do 30.11.2020 r.
delivery date of all materials - from 30.09.2020 till 30.11.2020.
Warunki dostawy/delivery conditions : DDP Grupa LOTOS S.A. (Incoterms 2010).
Kompletna oferta powinna składać się z dwóch części - merytorycznej (technicznej) i handlowej sporządzonej w języku polskim lub angielskim/Offer should be attached as 2 files: commercial (with prices) and technical (complete technical description of offered mterials without prices).
Część merytoryczna (techniczna) zawiera/ Technical offer must contain:
- długości oraz ilości oferowanych rur/quantity and sizes of offered pipes,
- termin dostawy - dostawa materiałów NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 30.09.2020/delivery term date NOT EARLIER THAN 30.09.2020
- wymagana ważność oferty: 30 dni/- required validity of the offer: 30 days.
Część handlowa zawiera / Commercial offer must contain:
- ceny netto w Euro/ net prices in Euro,
- wszystkie koszty dodatkowe jak np. pakowanie i dostawa materiałów do Grupy LOTOS S.A., atesty 3.1 muszą być ujęte w cenie materiału/ all extra costs as packing and delivery to Grupa LOTOS S.A., certificates 3.1 according to EN 10204:2004 - shall be included in total material price,
- wypełnione i podpisane załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zapytania, nie podlegają one modyfikacji i winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Ich brak może skutkować odrzuceniem oferty/ completed and signed attachments no 1 and 2 - they should be signed by persons authorized to represent the Bidder. Their lack may result in rejection of the offer.
Termin złożenia ofert do dnia 09.09.2019; 10.00 / Deadline for submitting an offer: 09.09.2019, 10 a.m. at the latest.
Pytania należy zadawać wyłącznie przez Platformę Zakupową Logintrade w wyznaczonym terminie. Na pytania zadane inną drogą lub po terminie nie będą udzielane odpowiedzi. Oferent składa ofertę wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade / All questions should be send via purchasing platform within the given time. The offer should be submit only via the Logintrade purchasing platform.
Ponadto, ze względów proceduralnych wymagane jest dołączenie do oferty skanów poniższych dokumentów:
1. Dokumentu rejestrowego,
2. Zaświadczenia o nadaniu NIP,
3. Zaświadczenia o nadaniu REGON,
4. Numer VAT,
5. Numer SEED,
6. Pełnomocnictwa do złożenia oferty,
7. Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach nie starsze niż 3 miesiące (wystawione przez urząd skarbowy na podstawie 306e par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2015r, poz. 613 ze zm.),
8. Zezwolenie/koncesja lub oświadczenie, że prowadzona działalność nie wymaga ich posiadania,
9. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (jeżeli jest wymagane), deklaracja CIT-8, PIT-B lub inny dokument przedstawiający sytuację finansową kontrahenta.
10. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nie starsze niż 3 miesiące (wystawione przez Urząd Skarbowy, dotyczy RP),
11. Trzy pisemne referencje w przedmiocie i skali zbliżonej do ocenianej transakcji (dotyczy pośredników i przedsiębiorców działających na rynku poniżej 24 miesięcy).
According to the internal procedures in our company, please provide with offer, the following information:
1. Number from the Register of Entrepreneurs Relevant to the Country,
2. Tax number,
3. National Business Registry Number,
4. EU VAT Number,
5. SEED number,
6. The date since your company started operating on the market (according to the register of entrepreneurs),
7. Copy from the register of entrepreneurs,
8. Confirmation of registration of the entity as an active VAT taxpayer,
9. Confirmation of holding an authorization / concession or declaration that your business does not require it.
10.The financial statements for the last financial year or a statement that the activity does not require it,
11. Certificate of non-taxation not older than 3 months (issued by the tax office).
Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.
Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo do akceptowania/odrzucania oferty w całości lub części.
Grupa LOTOS S.A. informuje, że na jej terenie obowiązują uregulowania i przepisy obejmujące swym zakresem m.in. BHP, ochronę przeciwpożarową i systemy przepustowe.
Grupa LOTOS S.A. oświadcza, że nie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem oferty ani zwracane oferentom nadesłane oferty.
Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów złożonej oferty.
Terms of payment: 30 days from the invoice date
Please submit offers via the Logintrade purchasing platform.
Please confirm that your offer meets all requirements of our enquiry and attach data sheet.
We reserve the right to close the request for quotation without choosing the supplier.
Please be advised that only companies whose offer has received technical approval will be invited to commercial negotiations.
Commercial negotiations are provided through a request for a discount and / or an electronic auction.
All questions should be send via purchasing platform.
Do zamówień zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówienia dostępne pod linkiem poniżej/
The following General Conditions of Purchase Orders are applicable to Orders - at link below:
Klauzule CSR stosowane w procesie zakupowym dostępne pod linkiem poniżej/
CSR Clauses applied in the purchasing process available at link below:
http://www.lotos.pl/1327/poznaj_lotos/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Pipe (Finned) - Seamless Steel - Convection Coil / Bezszwowa rura ożebrowana O.D. 88,9 mm x 5,49 mm x 19945 Lg Solid fins, strip - 1.5 mm thk x 12.7 mm height x 98 fins/m A106 Gr. B; Finns C.S Zgodnie z załącznikiem nr 3 / acc. to attachment 3 1 szt.
2. Pipe (Finned) - Seamless Steel - Convection Coil / Bezszwowa rura ożebrowana O.D. 88,9 mm x 5,49 mm x 19745 Lg Solid fins, strip - 1.5 mm thk x 12.7 mm height x 98 fins/m A106 Gr. B; Finns C.S Zgodnie z załącznikiem nr 3 / acc. to attachment 3 1 szt.
3. Pipe (Finned) - Seamless Steel - Convection Coil / Bezszwowa rura ożebrowana O.D. 88,9 mm x 5,49 mm x 18850 Lg Solid fins, strip - 1.5 mm thk x 12.7 mm height x 98 fins/m A106 Gr. B; Finns C.S Zgodnie z załącznikiem nr 3 / acc. to attachment 3 10 szt.
4. Pipe (Finned) - Seamless Steel - Convection Coil / Bezszwowa rura ożebrowana O.D. 88,9 mm x 5,49 mm x 19756 Lg Solid fins, strip - 1.5 mm thk x 12.7 mm height x 118 fins/m, A106 Gr. B; Finns C.S Zgodnie z załącznikiem nr 4 / acc. to attachment 4 6 szt.
5. Pipe (Finned) - Seamless Steel - Convection Coil / Bezszwowa rura ożebrowana O.D. 88,9 mm x 5,49 mm x 18850 Lg Solid fins, strip - 1.5 mm thk x 12.7 mm height x 118 fins/m; A106 Gr. B; Finns C.S Zgodnie z załącznikiem nr 4 / acc. to attachment 4 18 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "106888708 - RURY OŻEBROWANE DO PIECÓW 440F1-F4 / FINNED PIPES FOR CONVECTION COIL HEATERS 440F1-F4"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Dokument nr: Z172/108427

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
09- 08- 2019 14: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
13- 09- 2019 10: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
09- 08- 2019 13: 55
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,765332,fe315e0c87bdf976a66ac8ab393934a4.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Janukowicz-Tysiąc
tel:
e-mail: katarzyna.janukowicz-tysiac@grupalotos.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.