Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa rozdzielni dołowej SN Rd-9.7.10a

Przedmiot:

Budowa rozdzielni dołowej SN Rd-9.7.10a

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
kamila.pedlowska@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=421106
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa rozdzielni dołowej SN Rd-9.7.10a
Opis postępowania Przedmiotem zamówienia jest budowa rozdzielni dołowej w O/ZG ,,Rudna".
Grupa asortymentowa B0304 - Roboty górniczo-budowlane
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGKR/ID/19/67446

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=421106

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-09-09 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-09-06 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=421106

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
e) informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość polisy nie może być niższa niż 200 000,00 zł. Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.*
Okres obowiązywania polisy: do dnia 31.07.2020r.
Jeżeli termin załączonej polisy, jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o treści:
,,Oświadczamy, że w przypadku wygrania postępowania nr JGKR/ID/19/67446 zobowiązujemy się w terminie do 7 dni przed upływem ważności polisy OC nr................ Z dnia ......... wystawionej przez ................ dostarczyć nową polisę zgodną z pkt ............ SIWZ z terminem ważności do dnia 31.07.2020r.; w przypadku nie dostarczenia polisy Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną - w wysokości 10% wartości umowy".
Zamawiający nie dopuszcza łączenia polis.
Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty promesy wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe o gotowości zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na powyższą kwotę, z terminem obowiązywania do dnia 31.07.2020r.
W latach następnych polisa będzie odnawiana w terminie do 7 dni przed upływem ważności polisy dotychczasowej.*
* Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca ubiega się o zamówienie jako Konsorcjum firm do oferty należy dołączyć polisy wszystkich uczestników konsorcjum
g) udokumentowane referencje z podaniem Inwestora oraz daty i miejsca ich wykonania z realizacji minimum 2 prac z ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) odpowiadających swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. np. budowy/przebudowy linii kablowych SN, budowy rozdzielni dołowej 6kV, montaż/demontaż tras kablowych wykonanych z uchwytów kablowych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych. Protokoły odbioru zrealizowanych robót załączane do ofert, nie będą brane pod uwagę jako dokument stanowiący o referencjach.
h) wykaz ilościowy zatrudnionych i upoważnionych osób (wraz z kserokopią dokumentów uprawnień i upoważnień) skierowanych do wykonania przedmiotowych robót, w rozbiciu na osoby kierownictwa i dozoru ruchu. Ww. osoby muszą posiadać wydane przez urząd górniczy świadectwa stwierdzające wymagane kwalifikacje osoby kierownictwa lub dozoru ruchu do wykonywania czynności w ruchu podziemnych zakładów górniczych należących do KGHM Polska Miedź S.A. (Załącznik nr 7 do SIWZ),
W wykazie należy wskazać:
o osoba dozoru w branży górniczej (pod ziemią) - minimum 1 osoba,
o osoba dozoru branży elektrycznej (pod ziemią) lub osoba dozoru wyższego (pod ziemią) - minimum 1 osoby,
o elektromonter (pod ziemią) - minimum 2 osoby,
o spawacz (pod ziemią) lub ślusarz-spawacz (pod ziemią) - minimum 1 osoby,
i) wykaz minimalnej ilości maszyn, urządzeń i sprzętu, który Wykonawca zamierza wykorzystywać do realizacji zadania. Dla w/w maszyn i sprzętu dołączyć stosowne dopuszczenia, deklaracje zgodności zapewniające spełnienie wymagań wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów (Załącznik nr 8 do SIWZ):
o ŁK-1 lub ŁK-2 - minimum 1 szt.,
o SWT lub SWTS - minimum 1 szt.,
j) strukturę organizacyjną Firmy zgodną z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych Zakładów Górniczych. W celu samodzielnej realizacji czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w ruchu Zakładu Górniczego. Proponowaną strukturę organizacyjną
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ- Projekt Umowy.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Kamila
Nazwisko: Pędlowska
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: kamila.pedlowska@kghm.com

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.