Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Otwartej Strefy Aktywności

Przedmiot:

Budowa Otwartej Strefy Aktywności

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mała Wieś
ul. Kochanowskiego 1
09-460 Mała Wieś
powiat: płocki
tel. 24 269 79 60, faks 24 269 79 61
ekolodziejska@malawies.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mała Wieś
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfika głównych wymagań:
1) Przedmiotem zamówienia jest: budowa Otwartej Strefy Aktywności w Małej Wsi.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1.
3) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we projekcie umowy, który został zawarty w Załączniku nr 3.
4) Przedmiot niniejszego zamówienia został objęty dofinansowaniem ze środków Fundusz
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo -
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)
Edycja 2019.

Dokument nr: RGK.7011.17.2019

Otwarcie ofert: 2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. J. Kochanowskiego 1,
09-460 Mała Wieś w dniu 11.09.2019 r. o godz. 11.15.

Składanie ofert:
VII. Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Mała Wieś
ul. J. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś (pok. nr 9 - Sekretariat) w terminie do dnia
11.09.2019 r. godz. 11.00 w zamkniętej i opisanej kopercie: ,,Budowa Otwartej Strefy
Aktywności w Małej Wsi".

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 15.10.2019 r.

Wymagania:
Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się dzień podpisania przez Strony
bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.
3. Okres gwarancji:
1) Okres gwarancji (rękojmi) dostarczonego przedmiotu zamówienia - minimum 36
miesiące licząc od daty podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.
2) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu nie wynikające
z winy Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonać
nieodpłatnej naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia lub jego poszczególnych
części.
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca powinien:
1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
postępowaniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie
spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie
oświadczenia zawartego w treści Formularza cenowo-ofertowego.
2) posiadać niezbędną wiedzę, potencjał techniczny, doświadczenie, a także dysponować
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą
starannością co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była
budowa otwartej strefy aktywności / siłowni zewnętrznej (plenerowej) / placu
zabaw o wartości minimum 50.000,00 zł każda. Wykonawca zobowiązany jest do
podania rodzaju robót, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz
których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
inne dokumenty.
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia.
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie
oświadczenia zawartego w treści Formularza cenowo-ofertowego.
4) zapoznać się, przyjąć do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasad określonych w
Regulaminie udzielania zamówień publicznych, który obowiązuje w Urzędzie Gminy
Mała Wieś i jednostkach organizacyjnych gminy.
IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz cenowo-ofertowy.
2) aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
wstecz),
3) referencje / protokoły odbioru,
4) kosztorys ofertowy.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Wymagają one na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentów wymienionych w pkt. 1 przez
Wykonawcę, Zamawiający uzna, że pismo wysłane na nr faks lub adres poczty
elektronicznej podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego:
1) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert,
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu,
o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Zamawiający prześle wyjaśnienia do wszystkich wykonawców biorących udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zamieści je na stronie internetowej,
na której opublikował ogłoszenie.
4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o
wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
5) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zapytania ofertowego,
a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zapytania ofertowego. Zamawiający prześle zmiany do wszystkich
wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
lub zamieści je na stronie internetowej, na której opublikował ogłoszenie.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić:
-cenę netto i brutto, stawkę i kwotę podatku VAT % za wykonanie przedmiotu
zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena ma charakter ryczałtowy tzn. stanowi cenę za
wykonanie całości przedmiotu zamówienia i w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu
zamówienia nie będzie podwyższona (art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny - Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
2. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia: poniżej 5 - należy końcówkę pominąć, powyżej i równe - należy
zaokrąglić w górę).
3. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia. Wykonawca dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną
odpowiedzialność i ryzyko.
4. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa /
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku VAT.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
6. Przed sporządzeniem oferty zaleca się, żeby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie
oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty, skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podpisania
umowy.
IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
(liczonymi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):
Cena - 100%
W zakresie kryterium ,,cena" oferta może uzyskać max 10,00 pkt., przy czym ocena
punktowania kryterium będzie dokonana zgodnie z formułą:
Cena najniższa z oferowanych
Cena = Cena oferowana * 10,00 pkt. =..............pkt.
Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,

Kontakt:
VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania w jest Pani Ewelina Kołodziejska nr tel. 24/ 269 79 76,
faks: 24/ 269 79 61, e-mail: ekolodziejska@malawies.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków
udzjelenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: od poniedziałki do piątku
w godz. 7:00 - 15:00, w środy w godz. 9.00 - 17.00.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.