Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej

Przedmiot:

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Gdańska 29
83-034 Trąbki Wielkie
powiat: gdański
tel/fax (58) 303 66 00, (58) 683 72 51
gdansk@zdwgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Trąbki Wielkie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 501 w
km od 37+480 do 37+560 w m. Jantar wraz z remontem przejazdu kolejowo-
drogowego"
a) CPV (format zapisu: 00.00.00.00-0):
45.23.40.00-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
42.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
b) (dostawa, usługa, robota budowlana): robota budowlana
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego
zaproszenia*/opisem przedmiotu zamówienia jest uproszczona dokumentacja
projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót *.

CPV: 45.23.40.00-6, 42.23.31.42-6

Dokument nr: RDG.2460.19.2019.AC

Składanie ofert:
9. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w zaproszeniu do składania ofert należy złożyć:
- w formie pisemnej (pocztą lub osobiście w Sekretariacie lub innym miejscu wskazanym
w zaproszeniu) w siedzibie Zamawiającego, tj. Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,
ul. Gdańska 29,
83 - 034 Trąbki Wielkie
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego,
w terminie do dnia: 11.09.2019 r. do godz. 09:00
Ofertę składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane do Zamawiającego na powyższy adres,
oraz opisane:
,,Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 501 w km od 37+480 do
37+560 w m. Jantar wraz z remontem przejazdu kolejowo- drogowego"
i
Nie otwierać przed dniem 11.09.2019 r, godz. 09:15.
Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie
skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z
niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
UWAGA: NIE SKŁADAĆ OFERT DO SEKRETARIATU ZDW w
GDAŃSKU.

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin realizacji zamówiona: 15 października 2019r.

Wymagania:
2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%
3. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie muszą dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania tych warunków
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -- w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie
odpowiadające swoim przedmiotem robotom budowlanym będącym przedmiotem niniejszego zamówienia,
tzn.:
Wykonał (tj. zakończył) co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie łub przebudowie lub
remoncie przejazdu kolejowo --drogowego.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku ubiegania się o zamówienie musi złożyć wraz z
ofertą wypełniony druk ,,Doświadczenie" wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
4. Zamawiający wykluczy z udziały w postępowaniu Wykonawcę, który z przyczyn leżących
po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą
umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania.
1 Jeżeli Zamawiający przewiduje takie warunki.
2 Podstawa wykluczenia Wykonawcy z postępowania możliwa do zastosowania tylko jeżeli została
przewidziana w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.
6. Jeżeli cena złożonej oferty (lub jej istotne składowe) będzie wydawać się
Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić
będzie jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień odnośnie ceny
złożonej oferty (lub jej istotnych składowych).
7. Istotne warunki zamówienia:
Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowego
zamówienia oraz inne nie przewidziane przez Zamawiającego na etapie tworzenia zapytania
ofertowego w oparciu o informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i wzór
umowy.

Kontakt:
10. Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Paula Kępka

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.