Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa otwartych stref aktywności

Przedmiot:

Budowa otwartych stref aktywności

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Wiskitkach
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki
powiat: żyrardowski
tel.:(46) 854 50 10 fax: (46) 855 41 54, tel. 46 854 50 37, tel. 46 854 50 22
sekretariat@wiskitki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wiskitki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Wiskitki
- w miejscowości Jesionka"
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa ,,Otwartej Strefy Aktywności" na terenie Gminy
Wiskitki - w miejscowości: Jesionka (dz. nr ewid. 246 obręb geodezyjny Jesionka).
Specyfikacja przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego postępowania jest pozyskanie oferty cenowej na wykonanie zgodnie
z dokumentacją projektową i techniczną (załącznik do niniejszego zapytania ofertowego w
postaci archiwów ,,zip") urządzeń rekreacyjnych małej architektury w miejscowości: Jesionka
(dz. nr ewid. 246 obręb geodezyjny Jesionka).
Do robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu dla rozważanej inwestycji
należeć będą:
o zagospodarowanie placu budowy na obszarze wskazanych działek;
o wytyczenie geodezyjne terenu;
o roboty ziemne przy osadzeniu fundamentów urządzeń wskazanych w załączonych
opisach technicznych;
montaż i regulacją urządzeń
montaż ławek i koszy na śmieci.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zrealizuje tablice informacyjne dla
obiektu zgodnie z ,,Wytycznymi dotyczącymi obowiązków informacyjnych przy zadaniach
inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w
ramach Programu rozwoju mdlej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSĄ) edycją 2019" -
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Podczas realizacji robót teren musi być wygrodzony i należycie zabezpieczony w sposób nie
stwarzający zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Teren należy
zabezpieczyć przed osobami postronnymi w celu uniknięcia wypadku przez osoby
nieupoważnione do przebywania w obrębie prowadzonych robót.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty pośrednie związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.

CPV: 45112720-8

Dokument nr: IZ.273.24.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2019 , o godzinie 12:30, w siedzibie Zamawiającego,
w sali konferencyjnej na piętrze (Urząd Gminy w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1,
96-315
Wiskitki, pokój nr 20).

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego (Urząd Gminy w Wiskitkach,
ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, pokój nr 19) w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:
,,Oferta na budowę otwartych stref aktywności w Gminie Wiskitki - Jesionka".
Nie przewiduję się składania ofert droga elektroniczna.
Ofertę należy złożyć do dnia 13.09.2019 i. do godziny 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany najpóźniej w terminie dó dnia 31 października
2019 r.

Wymagania:
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
100 000,00 zł (sto tysięcy złotych, 00/100).
Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa.
Wykonawca zapewni orzynaj mnie i 36-miesieczna gwarancie na wszystkie elementy
składające się na przedmiot zamówienia - w tym między innymi stalowe elementy nośne,
spawy, śruby, elementy z tworzywa sztucznego., siedziska, oparcia, Stopnice itp.,. a. także:
łożyska,, łączniki i elementy gumowe lub. teflonowe oraz inne składające się na przedmiot
zamówienia. Wzór gwarancji stanowi integralną część Umowy będącej załącznikiem nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.
Obiekt zostanie oddany Zamawiającemu przez Wykonawcę w drodze sporządzonego
protokółu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez obydwie Strony Umowy -
Zmawiającego oraz Wykonawcę.
Wykonawca sporządzi fakturę VAT po Oddaniu obiektu Zamawiającemu.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30
dni od dnia dostarczenia - do siedziby Zamawiającego poprawnie sporządzonej faktury VAT.
Zapłata zostanie uiszczona na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie* której
wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Opis sposobu przygotowania oferty
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
(załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o spełnieniu Warunków uczestnictwa W postępowaniu
ofertowym (załącznik nr 2). Oferta powinna być sporządzona na piśmie, w języku polskim
pod rygorem nieważności i podpisana przez Wykonawce lub osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
W takim przypadku należy wraz z oferta złożyć stosowne
pełnomocnictwo w postaci oryginału.
Wraz.z oferta Wykonawca składa dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty
Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów w zakresie wskazanych niżej
kryteriów oceny ofert:
a) cena oferty - maksymalnie 80 punktów:
o wzór obliczenia punktów za cenę: P = x 80
Wo
gdzie:
b) okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce - maksymalnie 2Q punktów
przydzielanych w następujący sposób:
o okres gwarancji równy 3.6 miesięcy - 0. punktów;
o okres gwarancji od 37 do 48 miesięcy - 10 punktów
o okres gwarancji od 49 do 60 miesięcy - 20 punktów,.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
wynikającą z ich zsumowania, uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
Zamawiający odrzuci, ofertę Wykonawcy, jeśli jej treść nie odpowiada, treści zapytania
ofertowego, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych, informacji i Wyjaśnień od
Oferentów na każdym etapie postępowania, w tvm miedzy innymi kosztorysów,
harmonogramów robót, wskazania osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej,
o czym Oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Wybór najkorzystniejszej
oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej .
W przypadku, gdy Wykonawcą, którego ofertą została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla
się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania bez
podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez
dokonania wyboru oferty. Zamawiający zastrzegą sobie prawo do zmiany terminów
wyznaczonych w ogłoszeniu. Wszelkie odwołania składane w związku z niniejszym

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
o Konrad Gruza - podinspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
i zamówień publicznych, tel. 46 854 50 37, pokój nr 14;
o Patryk Grefkowicz - podinspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych i zamówień publicznych, tel. 46 854 50 22, pokój nr 15;

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.