Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja kładek dla pieszych

Przedmiot:

Modernizacja kładek dla pieszych

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lądek - Zdrój
ul. Rynek 31
57-540 Lądek-Zdrój
powiat: kłodzki
tel. 074/8117850, fax: 074/8147418, tel. 74 81 17 872
umig@ladek.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lądek-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro, udzielone z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), na podstawie art. 4 pkt 8, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych w gminie Lądek - Zdrój.
2. Przedmiot zamówienia
Modernizacja kładek dla pieszych nad rz. Białą Lądecką w Lądku - Zdroju ul. Langiewicza, ul. Widok, w Trzebieszowicach i Radochowie oraz mostu w ciągu drogi gminnej nr 119839D nad rz. Białą Lądecką w Trzebieszowicach
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację 4 kładek dla pieszych oraz podwieszonego chodnika mostu w ciągu drogi gminnej nr 119839D w Trzebieszowicach w zakresie wymiany pokładu i konserwacja metalowych elementów konstrukcyjnych oraz wykonanie balustrady na mostku w ciągu drogi gminnej nr 243 W Skrzynce
1) Kładka dla pieszych, lokalizacja Lądek - Zdrój pomiędzy ul. Wiejską a ul. Widok
długość kładki: 22,10 m
szerokość: 1,20 m
element nośny: ceownik 300x80
Zakres prac:
? demontaż starego drewnianego pokładu ok 1,50 m3
? mechaniczne czyszczenie ognisk korozji metalowych elementów konstrukcji
? malowanie elementów konstrukcyjnych i balustrady 2 warstwy ok 65,00 m2 farby antykorozyjnej
? montaż nowego pokładu z krat pomostowych ocynkowanych zgrzewanych KOZ 30x3 ok 26,52 m2
2) Kładka dla pieszych, lokalizacja Lądek - Zdrój pomiędzy ul. Wiejską a ul. Langiewicza

długość kładki: 27,05 m
szerokość: 1,26 m
element nośny: dwuteownik 260x110
Zakres prac:
? demontaż starego drewnianego pokładu ok 2,20 m3
? mechaniczne czyszczenie ognisk korozji metalowych elementów konstrukcji
? malowanie elementów konstrukcyjnych i balustrady 2 warstwy ok 79,41 m2 farby antykorozyjnej
? montaż nowego pokładu z krat pomostowych ocynkowanych zgrzewanych KOZ 30x3 ok 34,08 m2
3) Kładka dla pieszych, lokalizacja Radochów

długość kładki: 27,10 m
szerokość: 1,80 m
element nośny: ceownik 100x50
Zakres prac:
? demontaż starego drewnianego pokładu ok 3,80 m3
? mechaniczne czyszczenie ognisk korozji metalowych elementów konstrukcji
? wykonanie podkładów pod pokład z KOZ z ceownika lub profilu zamkniętego prostokątnego 80x60x4 ok 50,40 m
? malowanie elementów konstrukcyjnych i wykonanych podkładów 2 warstwy farby antykorozyjnej ok 46,36 m2
? montaż nowego pokładu z krat pomostowych ocynkowanych zgrzewanych KOZ 40x3 ok 34,08 m2
4) Kładka dla pieszych, lokalizacja Trzebieszowice

długość kładki: 30,30 m
szerokość: 1,53 m
element nośny: dwuteownik 220x220 na długości 22 m, dwuteownik 150x75 na długości 8,30 m
Zakres prac:
? demontaż starego drewnianego pokładu ok 3,40 m3
? mechaniczne czyszczenie ognisk korozji metalowych elementów konstrukcji
? wymiana pokrzywionych elementów balustrady (kątownik 35x35) ok 6,00 m
? malowanie elementów konstrukcyjnych i balustrady 2 warstwy farby antykorozyjnej ok 102,00 m2
? montaż nowego pokładu z krat pomostowych ocynkowanych zgrzewanych KOZ 30x3 ok 46,36 m2
5) podwieszany chodnik przy moście, lokalizacja Trzebieszowice droga gminna nr 119839D

długość kładki: 22,40 m
szerokość: 0,83 m
element nośny: kątownik 50x40
Zakres prac:
? demontaż starego drewnianego pokładu ok 0,75 m3
? montaż nowego pokładu z krat pomostowych ocynkowanych zgrzewanych KOZ 25x2 ok 18,60 m2
6) Mostek nad potokiem Skrzynczana, lokalizacja Skrzynka
Zakres prac:
? wykonanie balustrady z profili lub rur stalowych
? malowanie balustrady ( 2 warstwy farby antykorozyjnej)
Powyższe dane wymiarowe stanowią element pomocniczy. Składający ofertę zobowiązany jest do wykonania obmiaru we własnym zakresie i sporządzenia oferty według własnej kalkulacji.
Dla kładek przedstawionych w punkcie 1 i 4 umiejscowienie balustrady wymaga wykonania podcięć w montowanych kratach pomostowych.

Dokument nr: WR.7234.07.2019.203

Składanie ofert:
13. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Ofertę, wg załączonego wzoru, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy, 57-540 Lądek - Zdrój, ul. Rynek 31, Biuro Obsługi Klienta (pok. nr 1), lub przesłać e-mailem na adres: drogi:ladek.pl - w terminie do dnia 13.09.2019 r. godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania prac:
Do dnia 30.11.2019 r.

Wymagania:
4. Cena ofertowa
Wg załączonego formularza ofertowego - załącznik nr 1
6. Sposób obliczenia ceny
Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu.
Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
7. Kryterium oceny ofert
Cena - waga: 100 %
Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostaną dokonane wg następujących zasad:
a) w zakresie kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
b) ocena punktowa w zakresie w/w kryterium dokonana zostanie zgodnie z następującą formułą:
Minimalna wartość kryterium ,,y"
P x,y = -----------------------------------------------x MP x waga "y"
Wartość kryterium ,,y" w ofercie ,,x"
gdzie: MP - maksymalna ilość pkt.
8. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu oferty:
? wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zawierający:
- nazwę, adres oraz telefon kontaktowy Wykonawcy
- nazwę zadania
- oferowaną cenę ryczałtową brutto
-podpisane oświadczenie wykonawcy
? kosztorys ofertowy
9. Gwarancja
Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
10. Warunki płatności
Przelew na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie do 14 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Miasta i Gminy w Lądku - Zdroju, po zatwierdzeniu prac protokołem odbioru robót.
11. Termin związania z ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert
12. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lądek - Zdrój.
14. Dodatkowe informacje
- Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
- Oferty, które wpłyną niekompletne, lub po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane
- Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani dokumenty nie zostaną zwrócone

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Marcin Kochański, tel. 74 81 17 872.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.