Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dróg gminnych - 2 zadania

Przedmiot:

Remont dróg gminnych - 2 zadania

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Gorlice
11 Listopada 2
38-300 Gorlice
powiat: gorlicki
0 18 3536236, Faks: 183535461
urzad@gmina.gorlice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Gorlice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI (OFERTY) CENOWEJ
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Na zadanie : Remont dróg gminnych - 2 zadania
1. Przedmiotem zamówienia jest :
Zadanie nr 1 - Remont drogi gminnej na działce 14/3 w Ropicy Polskiej.
z ramowym zakresem rzeczowym :
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej grysowej, grub. 5 em -- 600 m2
- Wykonanie poboczy z mieszanki 0-63 mm -- 155 m2
- Demontaż płytkocieków 50 x 50 x 12 em -- 32 mb
- Montaż płytkocieków 50 x 50 x 12 cm (materiał z odzysku) -- 32 mb
- Demontaż rury kanalizacyjnej 0200 mm -- 3,50 mb
- Montaż koiytek głębokich 50 x 50 x 50 em - 6 mb
- Wykonanie ścianki czołowej na przepuście 0400 mm z wybetonowaniem wlotu -- 1,35 m3
- Wykonanie podbudowy z pospółki grub. 20 cm po uwałowaniu -- 165 m2
Zadanie nr 2 - Remont dróg w sołectwie Kwiatonowice.
z ramowym zakresem rzeczowym :
Droga k. kościoła w Kwiatonowicach
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej grysowej grub. 5 em
warstwa ścieralna - 90,00 m2
Droga Kwiatonowice - Bugaj
- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodnika na głębokość 50 cm z odwiezieniem urobku
na odległość do 5 km - 60,00 m2
- wykonanie podbudowy z pospółki gr37cm po uwałowaniu - 60,00 m2
- wykonanie podbudowy z klińca - warstwa górna gr 8 cm po uwałowaniu - 60,00 m2
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej giysowej grub. 5 em
warstwa ścieralna - 60,00 m2
- wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. 5 em -15,00m2
- Wykonanie sączka z kamienia łamanego grubego na głębokość 50 cm szer. 50 cm - 8,00 mb
Dojazd do przepompowni - wykonanie nawierzchni
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej grysowej grub. 4 em
warstwa ścieralna - 234,00 m2
- Utwardzenie poboczy mieszanką klińcową frakcji 0-35 mm grub. warstwy 4 cm - 90,00 m2
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
kodCPV 45.23.31.23-7

CPV: 45.23.31.23-7

Dokument nr: RG.271.9.U.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej: www.gmina.gorlice.pl

Składanie ofert:
4. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej (oferty):
Wykonawca może złożyć tylko 1 propozycję cenową (ofertę).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Propozycję cenową (ofertę) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego nie później niż do dnia
11.09.2019 r. do godziny 9:00, pocztą lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
w Gorlicach,
ul. 11-go Listopada 2, pokój 14 sekretariat w nieprzezroczystej kopercie
z napisem:
Propozycja cenowa na:
Remont dróg gminnych - 2 zadania

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia
31 październik 2019 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu:
0 udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który zajmuje się realizacją
przedsięwzięć objętych zapytaniem ofertowym. Ponadto posiada niezbędną wiedzę
1 doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia oraz spełnia n/w warunki:
1) Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert minimum 2 podobne zadania polegające
na: budowie, odbudowie/przebudowie, remoncie drogi w tym wykonanie nawierzchni z masy
bitumicznej minimum 500 m2 i wartości minimum 50.000 zł brutto każde zamówienie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, a także załączeniem dowodów tj.
poświadczenia lub innych dokumentów - jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2) dysponuje osobami i specjalistycznym sprzętem pozwalającym na realizacje zamówienia w
tym wytwórnia mas bitumicznych pozwalających na dostawę masy bitumicznej w ciągu 2
godzin;
3) znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na płynną realizacje zamówienia (płatność
jednorazowa po wykonaniu całości zamówienia i odbiorze końcowym przez
Zamawiającego)
4) wykona przedmiot zamówienia w wymaganym terminie .
5) udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonane roboty .
Zamawiający żąda od wykonawcy udzjelenia na wykonany przedmiot zamówienia 24 miesięcy
gwarancji - za wydłużenie okresu gwarancji o każde 6 miesięcy wykonawca otrzymuje
dodatkowe 5 punktów w ran longu oceny ofert. Maksymalne wydłużenie gwarancji to 48 miesięcy.
6) nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podst. 24 ust. 1 ustawy
Prawo Zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pzp - na zasadzie spełnia / nie
spełnia.
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia propozycji cenowej (oferty) na załączonym
formularzu ofertowym który zawiera stosowne pole do określenia. Cena winna wynikać
z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie załączonego do zaproszenia przedmiaru
robót. Następnie cenę wpisać w druku oferty (propozycji cenowej).
Kosztorysy jest integralną częścią oferty. Zaproponowane ceny są cenami ryczałtowymi
uwzględniającymi wszystkie roboty niezbędne do wykonania stwierdzone podczas wizji
lokalnej .
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) Wartość usługi w oparciu o przedmiot zamówienia określony w projekcie i przedmiarze,
b) Obowiązujący podatek od towarów i usług.
c) W kosztach ogólnych należy uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty tj. kosztów zajęcia
pasa drogowego, ewentualnych projektów organizacji ruchu, zabezpieczenia terenu
budowy.
Cena podana przez Wykonawcę za (świadczoną usługę), robotę budowlaną jest obowiązująca
przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego
wymogom i o najniższej cenie .

Uwagi:
5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze propozycji
cenowej:
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Zamawiający wybierze
propozycje cenową odpowiadająca wszystkim postawionym przez niego warunkom.
Kryteria wyboru oferty:
Cena 60%
Okres gwarancji 40%
za wydłużenie okresu gwarancji o każde 6 miesięcy ponad wymagane 36 miesięcy wykonawca
otrzymuje dodatkowe 5 punktów w rankingu oceny ofert. Maksymalne wydłużenie gwarancji
to 48 miesięcy.
Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji
zamawiającego o wyborze oferty nie przysługują środki odwoławcze.
8. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej wybrany Wykonawca podpisze umowę
w Urzędzie Gminy w Gorlicach w ustalonym terminie.
Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej oraz projektu
umowy .
Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 i, poz. 1579 z późn. zm.)
określonego w art. 4 pkt. 8 - prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania
zamówień publicznych w Gminy Gorlice dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 30.000
Euro.
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów ustawy nie stosuje
się.

Kontakt:
7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Kozioł Tadeusz - pracownik UG Gorlice, tel.0 18 3536236
Godziny urzędowania: 7:30- 15:30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.