Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Włoszczowski - Starostwo Powiatowe
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
powiat: włoszczowski
tel. (41) 39 44 950 fax (41) 39 44 965.
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Włoszczowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T w miejscowości Czostków
na odc. od km 0+000 do km 0+798"
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na sprawowaniu nadzoru przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T w miejscowości Czostków na odc. od km 0+000 do km 0+798"" w specjalnościach: drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
w zakresie:
1.1. wynikającym z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm. ), oraz :
1.2. kontroli szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą robót budowlanych.
2. Szczegółowy zakres obowiązków określa wzór umowy o nadzór inwestorski.
3. Zakres robót budowlanych, będących przedmiotem nadzoru, obejmuje ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T w miejscowości Czostków na odc. od km 0+000 do km 0+798" , w tym:
- poszerzenie nawierzchni do 6,0 m,
- wzmocnienie podbudowy metodą recyklingu,
- odtworzenie nawierzchni bitumicznej dla kategorii ruchu KR3,
- obustronne wykonanie poboczy szer. 1m,
- wykonanie zjazdów tłuczniowych,
- ułożenie przepustów pod zjazdami,
- odwodnienie pasa drogowego w tym: odmulenie rowów przydrożnych i przepustów pod koroną
drogi, umocnienie rowów płytami ażurowymi,
- wymianę oznakowania poziomego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane określają dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych . Dokumenty te są dostępne u Zamawiającego, pok. 213 oraz na stronie zamawiającego.

4. Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z terenem budowy, jego otoczeniem i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i przydatne do wyceny usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.
5. Koszty oględzin miejsca budowy ponosi Wykonawca.

Niniejsze postępowanie dotyczy zadania realizowanego przy współfinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dokument nr: In.272.9.2019

Składanie ofert:
1. Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29 -100 Włoszczowa, Biuro Podawcze - parter , pokój nr 100.

2. Termin składania ofert upływa dnia 13.09.2019r. o godz. 1200.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin pełnienia nadzoru inwestorskiego.
- od dnia rozpoczęcia robót;
o do dnia 15.10. 2019r. (dzień rozliczenia końcowego inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych i Zamawiającego).

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro wobec którego ma zastosowanie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Wykonawca jest zobowiązany w przypadku opóźnienia robót budowlanych i przesunięcia terminu odbioru robót, do sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia zakończenia przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz w okresie gwarancyjnym inwestycji.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że w ciągu ostatnich trzech lat od daty wszczęcia niniejszego postępowania Wykonawca sprawował nadzór przy budowie/przebudowie/rozbudowie co najmniej dwóch obiektów typu droga, o wartości min. 500 000,00 zł każdy.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca:
- dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem posiadającym wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje Inspektorem Nadzoru w specjalności drogowej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, mającym co najmniej 3 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru lub kierownika budowy przy budowie/przebudowie/rozbudowie obiektów drogowych.

Uwaga:
Przez w/w uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r. poz. 1728 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. z 2016r. poz. 65).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustaw z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń (wymaganych przez Zamawiającego), według formuły ,,spełnia / nie spełnia".
UWAGA:
3.1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3.2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których, te zdolności są wymagane,
3.3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający wyznacza następujące wymagania, które wykonawca powinien spełnić przedstawiając właściwie sporządzoną ofertę - na zał. Nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty Wykonawca załączy niżej wymienione dokumenty:
1.1. Wykaz pełnionych nadzorów budowlanych lub pełnionych funkcji jako kierownik budowy. Wykaz musi zawierać: nazwę i adres budowy, opis i zakres nadzorowanych robót, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji nadzorowanych robót, wartość brutto zrealizowanych robót, dla których pełniony był nadzór, nazwę i adres Zamawiającego - na zał. Nr 1a do zapytania ofertowego.
1.2. Dokumenty potwierdzające, że nadzór inwestorski (kierowanie budową) pełniono należycie, np. referencje, poświadczenia.
1.3. Wykaz osób, jakimi dysponuje (lub będzie dysponować) Wykonawca, o kwalifikacjach zgodnych z zapisami zapytania ofertowego. Wykaz musi zawierać imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru w wymaganych specjalnościach budowlanych, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, zakres wykonywanych czynności - na zał. Nr 1b do zapytania ofertowego.
1.4. Oświadczenie, że osoba/y, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - na zał. Nr 1c do zapytania ofertowego.
1.5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby, która będzie pełnić funkcje określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, jeżeli Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2. Brak któregoś z wymaganych dokumentów, o których mowa wyżej powoduje, że oferta jest nieważna z przyczyn formalnych i podlega odrzuceniu. Dokumenty powyższe mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych kopii przez Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną do zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu wykonawcy, która podpisała ofertę.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa; faksem 41 39 44 965 lub pocztą elektroniczną na adres: inwestycje@powiat-wloszczowa.pl
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje faksem/e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Za datę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji uważa się dzień ich otrzymania pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
IX. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przy sporządzaniu oferty należy posługiwać się dokładnymi i sprecyzowanymi określeniami. Informacje ujęte w ofercie wychodzące poza potrzeby nie będą brane pod uwagę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. W ofercie należy podać:
a) zobowiązanie o podjęciu się wykonania robót określonych w zapytaniu ofertowym.
b) stwierdzenie, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.
c) oświadczenie wykonawcy, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami oferty i że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
d) oświadczenie, że projekt umowy został zaakceptowany i zobowiązanie w przypadku wyboru oferty do podpisania umowy na warunkach - jak w przedstawionym wzorze.
e) oświadczenie o zapoznaniu się w sposób wystarczający i konieczny do zrealizowania zamówienia z dokumentacją techniczną i stanem faktycznym na budowie. Nie znajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych
5. Do oferty należy załączyć komplet wymaganych dokumentów.
6. Wykonawca ponosi koszty przygotowania oferty.
7. Każda strona oferty i załączników musi być zaparafowana przez osoby podpisujące ofertę.
8. Oferta musi być zapakowana w zamkniętą kopertę oznaczoną napisem:

Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T w miejscowości Czostków
na odc. od km 0+000 do km 0+798"
3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
Znaczenie kryterium: cena 100% . Oferty będą oceniane poprzez porównanie cen brutto .
2. Oferta o najniższej cenie całkowitej otrzyma 100 punktów. Pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów wyliczona zgodnie ze wzorem:
C min.
C = ------------ x 100 % 1 % - 1 punkt
C bad.
gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej
C min. - cena minimalna spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C bad. - cena oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu zawierająca najniższą cenę całkowitą.
4. W przypadku dwóch lub więcej ofert spełniających warunki i zawierających taką samą cenę całkowitą , Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.
Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaproponowali w złożonych ofertach.
5. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać unieważnione.

XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Wzór umowy o realizację zadania stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego - zał. Nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Umowa o realizację robót z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta na takich warunkach jakie wynikają ze wzoru. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. Z tytułu niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zastosuje kary umowne wymienione w załączonym wzorze umowy.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Uwagi:
XIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1.
21.1. Administratorem danych osobowych względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Administrator w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, dalej jako ,,Dane Osobowe", jest Starosta Włoszczowski, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 39 44 950, (zwany dalej jako ,,Administrator").
2. Celem przetwarzania Danych Osobowych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp".
3. Dane Osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" w celu związanym z wypełnieniem obowiązku ciążącym na Administratorze w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
- upoważnieni pracownicy Administratora;
- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
- podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa, np. organy kontroli lub audytu.
5. Dane Osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie Danych Osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp (wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty).
7. W odniesieniu do Danych Osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
- prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
- prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych art. 18 RODO.
9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD) Panem Dariuszem Padała. Kontakt do IOD: inspektor@cbi24.pl
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt:
VIII. Odpowiadający za przeprowadzenie zamówienia
1. Wydział Inwestycyjny Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa,
tel. (41) 39 45 105, fax (41) 39 44 965.
2. Osoby do kontaktu: P. Krystyna Ciulęmba tel. (41) 39 45 105.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.