Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku

Przedmiot:

Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: UDT w Kielcach
Kościuszki 33 B
25-316 Kielce
powiat: Kielce
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/254071
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku Biura UDT w Kielcach przy ul. Kościuszki 33 B
Nazwa: wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej Opis: Proszę wpisać cenę ryczałtową netto za wykonanie usługi Ilość: 1 [szt.]

Dokument nr: ID 254071

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2019-09-06 12:04:00
Zakończenie transakcji: 2019-09-12 22:01:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/254071

Miejsce i termin realizacji:
Najwcześniejszy termin dostawy:
Najpóźniejszy termin dostawy:
Miejsca dostaw

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
Urząd Dozoru Technicznego zwraca się zprośbą o przedstawienie oferty na wykonanie okresowej pięcioletniej kontroliinstalacji elektrycznej, zasilanej z sieci TN-C400/230V 50Hz i piorunochronnejw budynku Biura UDT wKielcach przy ul. Kościuszki 33 B, zgodniez art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawo budowalne.
Zakres przeglądu obejmuje wszczególności:
Oględziny instalacjielektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwewpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczasużytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniachwewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie prawidłowościpołączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacjielektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środkówochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń;(TN-C,TN-S) Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie(obiektów 6,pomiarów 312);Parametry zabezpieczeń różnicowo prądowych (obiektów 6, pomiarów 307)(TNS-S) Badanie rezystancji izolacji obwodów (obiektów 8, pomiarów117 wtym 1-fazowych 98, 3-fazowych 19);Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów (obiektów 1, pomiarów 4);Badanie głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu wbudynku - wymagany protokół.
Doniniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadającyważne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów instalacjielektrycznych.
Usługa powinna być wykonana w ciągu dwóch tygodni od dniaotrzymania dokumentu Zlecenia.
Przewidywany termin wykonania usługi: wrzesień/październik2019 r.
Oferta powinna być przygotowana na załączniku nr 1 izawierać:datę oferty,adresata oferty,ceny w PLN netto i brutto,podpis z pieczęcią osoby sporządzającejofertę,termin ważności oferty.
Dodatkowe informacje:
Płatności za usługę będą dokonywane o jejwykonaniu, potwierdzonym wpisem do książki kontroli instalacji. Terminpłatności wynosi 21 dni od daty otrzymania faktury.
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres : arkadiusz.pindral@udt.gov.pl
Zamawiający zaleca zapoznanie się zcharakterystyką i dokumentacją urządzeń/instalacji w godz.8:00-14:00, pouprzednim umówieniu wizyty z p. Arkadiuszem Pindralem, tel. 41/36-01-706,e-mail: arkadiusz.pindral@udt.gov.pl
Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należyskładać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS.
Informacje o RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,
Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych - Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego 254071 prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 2, bądź art. 97 ust. 1a ustawy Pzp;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 4 ustawy Pzp ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku pytań:
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Wymagania dodatkowe
offer_value (Wartość oferty)
RODO (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu ,,Twoja propozycja lub komentarz" proszę wpisać ,,Nie dotyczy".)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
UDT
Kościuszki 33 B
25-316 Kielce
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.