Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa konstrukcji wsporczej wraz z napisem

Przedmiot:

Budowa konstrukcji wsporczej wraz z napisem

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Aleja Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/254078
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa konstrukcji wsporczej wraz z napisem "Osiedle Morcinka"
Nazwa: Budowa konstrukcji wsporczej wraz z napisem "Osiedle Morcinka" Opis: Ilość: 1 [szt.]

Dokument nr: ID 254078

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2019-09-06 12:34:00
Zakończenie transakcji: 2019-09-13 15:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/254078

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
Znak sprawy DT.275.5.2019 Jastrzębie-Zdrój, dnia 06.09.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO
Zamawiający:Miasto Jastrzębie-Zdrój - Jastrzębski Zakład Komunalny44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17d
1) Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie napisu z nazwą osiedla ,,Morcinka" zgodnie z: projektem architektoniczno-budowlanym budowy konstrukcji wsporczej wraz z napisem z nazwą osiedla ,,Morcinka" ul.Katowicka 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju opracowanym przez TECHMEKO Sp. z o.o.
2) Termin wykonania zadania: 80 dni od daty podpisania umowy
3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia. Dysponowanie kierownikiem budowy branży zgodnej z przedmiotem zamówienia.
4) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS. Uprawnienia zawodowe kierownika budowy,zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego. Stosowne referencje.
5) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: Za pomocą platformy zakupowej Open Nexus.
6) Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie jest wymagane
7) Wymagana gwarancja: 36 miesięcy
8) Opis sposobu przygotowywania ofert: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na formularzu ofertowym (wg. wzoru zamawiającego) i złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej Open Nexus.
9) Termin składania ofert: Do dnia 13.09.2019włącznie
10) Opis sposobu obliczenia ceny: Kosztorys ofertowy - należy go dołączyć do oferty.
11) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Cena - 100%
12) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Podpisane oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy
13) Warunki płatności: Przelew 21 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z popisanym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia
14) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Zawiera je wzór umowy
15) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Wymagania dodatkowe
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 21 dni,od daty otrzymania faktury VAT wraz z popisanym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia)
Gwarancja (36 miesięcy )
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Aleja Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.