Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rury b/szwu ocynkowane

Przedmiot:

Rury b/szwu ocynkowane

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel.: 32 756 4974, tel.: 32 756 4971
aukcje@zwp.jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 19 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa aukcji: Rury b/szwu ocynkowane VICTAULIC 139,7x4 PN40 L-6000
6. Lista produktów
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka
miary Uwagi
1. Rura b/szwu ocynk 139,7x4,0 PN40 L-6000
VICTAULIC
6 000,00 M

Dokument nr: 602/A/WZZ/19

Otwarcie ofert: Data i godzina rozpoczęcia licytacji: 2019-09-19 09:00

Składanie ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do Aukcji: 2019-09-11 23:59
Wniosek o dopuszczenie do Aukcji składany jest w jednej z następujących form: w formie pisemnej, przez przesłanie
wniosku o dopuszczenie do Aukcji w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Oferent przesyła wniosek
wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330
Jastrzębie-Zdrój. w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik skan wniosku o dopuszczenie do Aukcji
(pdf), sporządzonego uprzednio w formie pisemnej wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami w formie skanów (pdf).
Oferent przesyła wniosek na adres email: aukcje@zwp.jsw.pl. W tytule wiadomości e-mail Oferent podaje numer
aukcji. w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik wniosek o dopuszczenie do Aukcji, sporządzony
w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazanymi powyżej
załącznikami w formie skanów (pdf). Oferent przesyła wniosek na adres email: aukcje@zwp.jsw.pl W tytule wiadomości
e-mail Oferent podaje numer aukcji.

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy
do 31.12.2019 r.
16. Sposób dostawy
Na koszt sprzedającego na magazyny ZWP JSW S.A. przy Zakładach JSW S.A.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis aukcji
Aukcja japońska multiobiektowa - oznacza, że uczestnicy widzą aktualną cenę, którą narzuca system i mają możliwość
jej akceptacji w określonym czasie. Po zakończeniu danego etapu uczestnicy, którzy zaakceptowali cenę przechodzą do
kolejnego etapu z wartością niższą, a Ci którzy go nie zaakceptowali odpadają z gry. Aukcja prowadzona jest równolegle
na dwie lub więcej pozycji.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Strona 1
Należy pamiętać o zalogowaniu się na 5 minut przed rozpoczęciem aukcji. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych
postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Oferenta z dalszego udziału w aukcji.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona w oparciu o ,,Regulamin określający sposób Postępowania Przetargowego oraz
zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nieobjęte ustawą Prawo
Zamówień Publicznych" - Uchwała Zarządu JSW S.A. 270/IX/2019 z dnia 10.04.2019 r.
Uwaga!
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Oferent powinien uzyskać informację o
dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji. O powyższym Oferenci informowani będą
drogą elektroniczną przez Operatora aukcji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 756 4974.
Ogłoszenie o aukcji znajduje się pod adresem: https://jsw.ezamawiajacy.pl oraz https://oneplace.marketplanet.pl.
Maksymalny dopuszczalny rozmiar wiadomości wysyłanej na adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl wynosi 50 MB.
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia. Zobowiązujemy się do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w tym
wykonawców, ich pracowników, pracowników Zamawiającego oraz innych osób fizycznych występujących w ich imieniu,
uzyskanych w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób przewidziany w
przepisach rozporządzenia RODO. Oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane
dotyczą.
4. Waluta
PLN
7. Kryteria oceny
Lp. Nazwa kryterium Uwagi
1. Cena
8. Reguły aukcji
Aukcja japońska
Aukcja otwarta
Aukcja zniżkowa
Czas na decyzję (w sekundach): 60
10. Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych Oferentów
11. Informacje o ofertach
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Jeżeli przedmiotem Aukcji elektronicznej jest pakiet nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie pakietu.
Ponadto po zakończeniu licytacji elektronicznej Oferenci będą zobowiązani (na wniosek Prowadzącego postępowanie)
do obniżenia jednostkowej ceny netto każdej pozycji pakietu proporcjonalnie do obniżenia wartości netto za pakiet
dokonanego w wyniku licytacji elektronicznej. Nierozpisanie cen jednostkowych w pakiecie w wyznaczonym terminie jest
równoznaczne z wycofaniem oferty.
14. Warunki płatności
Płatność nastąpi przelewem w terminie do 90 dni od daty dostarczenia faktury do ZWP JSW S.A.
JSW S.A. zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej płatności zgodnie z art. 108a
Ustawy o podatku od towarów i usług.
17. Warunki udziału w Aukcji elektronicznej
I. Rejestracja konta na Platformie Marketplanet OnePlace (https://oneplace.marketplanet.pl) najpóźniej 24 godziny przed
rozpoczęciem aukcji. Ogłoszenia o opublikowanych aukcjach znajdują się na stronie https://oneplace.marketplanet.pl
oraz https://jsw.ezamawiajacy.pl. Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
Rejestracja jest jednorazowa
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania wniosków o dopuszczenie do Aukcji.
Wysokość wadium: 19 000,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
1.
pieniądze - w formie bezgotówkowego przelewu na rachunek bankowy Organizatora aukcji, prowadzony przez Bank
PKO BP S.A. o numerze: 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 W tytule przelewu należy podać: ,,wadium aukcja nr
602/A/WZZ/19".
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli uznanie środków w wysokości odpowiadającej wadium nastąpi na
rachunku bankowym Organizatora aukcji przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
Aukcji, w sposób umożliwiający Organizatorowi aukcji weryfikację skutecznego wniesienia wadium.
2.
gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w Aukcji oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW
S.A. lub oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzonej w formie elektronicznej zostanie przesłany na skrzynkę poczty
elektronicznej o adresie: aukcje@zwp.jsw.pl.
W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie
Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 27 "Regulaminu...",
b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,
d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.
Strona 4
Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie
odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 40 ust. 2 lit. B ,,Regulaminu..."
3.
Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości odpowiadającej wartości wadium.
W przypadku wadium w formie wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości
odpowiadającej wartości wadium, oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego lub elektronicznego oświadczenia
(załącznik do ogłoszenia) o wyrażeniu zgody na wstrzymanie (zablokowanie) na czas trwania postępowania,
odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium.
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności
niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i
bezsporne co do zasady, jak i wysokości.
W tym celu Oferent składa do CUW (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach) .
CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje
odpowiednich księgowań. Jeden egzemplarz zweryfikowanego oświadczenia Oferent dołącza do składanej oferty, drugi
pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Rozliczeń z Dostawcami.
W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Oferent wysyła elektroniczną kopię podpisanego
oświadczenia na wskazany adresy e-mail: blokady-wadium@jsw.pl. Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z
ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz
Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.
Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756
4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739. Wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udziału w Aukcji należy przedłożyć egzemplarz potwierdzony przez pracownika CUW.
III. Złożenie przez Oferenta wniosku o dopuszczenie do udziału w Aukcji zawierającego:
-formularz ofertowy, stanowiący załącznik do Ogłoszenia,
-dokumenty wskazane w Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 2,
-potwierdzenie wniesienia wadium.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
Wniosek o dopuszczenie do Aukcji składany jest w jednej z następujących form: w formie pisemnej, przez przesłanie
wniosku o dopuszczenie do Aukcji w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Oferent przesyła wniosek
wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330
Jastrzębie-Zdrój. w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik skan wniosku o dopuszczenie do Aukcji
(pdf), sporządzonego uprzednio w formie pisemnej wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami w formie skanów (pdf).
Oferent przesyła wniosek na adres email: aukcje@zwp.jsw.pl. W tytule wiadomości e-mail Oferent podaje numer
aukcji. w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik wniosek o dopuszczenie do Aukcji, sporządzony
w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazanymi powyżej
załącznikami w formie skanów (pdf). Oferent przesyła wniosek na adres email: aukcje@zwp.jsw.pl W tytule wiadomości
e-mail Oferent podaje numer aukcji. Oferent związany jest wnioskiem 90 dni od dnia upływu terminu składania
wniosków o dopuszczenie do Aukcji.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert, unieważnienia Postępowania,
w całości lub w części, w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy oferent złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo
Aukcję unieważniono.
4. Reklamacje związane z przebiegiem aukcji należy składać na adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl lub faxem do
następnego dnia roboczego do godz. 12:00 od daty zakończenia aukcji.
Strona 5
19. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji
elektronicznej
Brak
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - ,,Specyfikacja Techniczna"
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - ,,Specyfikacja Techniczna"
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu do 50% bez podania przyczyn i nie będzie to stanowiło podstawy do
odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zmiana umowy wyrażać się będzie w uzgodnionym przez Strony wprowadzeniu innych korzystnych dla Zamawiającego
zmian, polegających między innymi na zmianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub odpowiedniejszych
parametrach technicznych i właściwościach chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu
wykonania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie
wyrażenie zgody zarówno przez wykonawcę, jak i Zamawiającego.

Uwagi:
Operator aukcji:
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.
ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa
NIP: 5262535153
https://oneplace.marketplanet.pl
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
+48 (22) 576 87 90
oneplace@marketplanet.pl

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Wydział Przetargów, Mateusz Brocki, nr tel.: 32 756 4974
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Wydział Inżynierii Materiałowej, Małgorzata Majka, nr tel.: 32 756 4971

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.