Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż 14 szt. stelaży dla roślinności pnącej montowanych do wiat przystankowych

Przedmiot:

Dostawa i montaż 14 szt. stelaży dla roślinności pnącej montowanych do wiat przystankowych

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
Telefon: +48 62 59 85 200 Faks: +48 62 59 85 201, tel. 518 658 032, tel. (62) 59 85 209
sekretariat@mzdik.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa i montaż 14 szt. stelaży dla roślinności pnącej montowanych do wiat przystankowych na terenie
Miasta Kalisza.

Dokument nr: ZP.271.10.59.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.09.2019r. o godz. 14:05.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz - SEKRETARIAT do
dnia 13.09.2019r. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 04.10.2019r.

Wymagania:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem na terenie Miasta
Kalisza 14 szt. stelaży dla roślinności pnącej, montowanych do wiat przystankowych.

2. Podstawowe wymagania techniczne:
1/ konstrukcja:
a/ stelaż winien być wykonany z profili stalowych lub aluminiowych o zamkniętych
przekrojach (min. 25mm x 25mm x 2 mm). Ażurowe wypełnienie stelażu ma być
wykonane z drutu stalowego lub aluminiowego o przekroju 08. Wzór wypełnienia
wg. załącznika nr 1. Wszystkie elementy stelażu mają być połączone spawem.
Całość ma być zabezpieczona antykorozyjnie warstwą farby proszkowej,
b/ elementy użyte do konstrukcji stelaża nie mogą posiadać ostrych, niebezpiecznych
krawędzi, które mogłyby spowodować uszkodzenie ciała ludzkiego lub
zniszczenie/zabrudzenie odzieży pasażera,
c/ wymiary:
- wysokość przęsła 2100mm,
- szerokość przęsła 1250mm.
2/ stelaż winien być montowany trwale do konstrukcji wiaty za pomocą śrub. Ilość punktów
mocowania musi być dostosowana do wiaty i zabezpieczać przed jego ewentualnym
odkształceniem,
3/ kolorystyka: profile metalowe stelaży malowane w kolorze RAL 7016 półmat.
3. Wykonawca dostarczy stelaże do Kalisza w miejsca wskazane w załączeniu nr 2. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji o czym powiadomi Wykonawcę nie później na dwa
dni przed dostawą.
4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy nie później niż na 7 dni przed
dostawą.
5. Wykonawca przed montażem dokona wizji lokalnej przy udziale Zamawiającego, celem
uzgodnienia dokładnego miejsca montażu.
6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu zgody na samodzielnie dokonywanie napraw, w przypadku
uszkodzeń mechanicznych np. w wyniku wandalizmu.
Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo -
odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego.
10. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:
1/ udzielą rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres 24 miesięcy od daty zatwierdzenia przez
Zamawiającego bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego,
2/ zaakceptują termin realizacji, o którym mowa w pkt. 9,
3/ zaakceptują 21 termin płatności.
.Termin związania z ofertą określa się na 20 dni od dnia składania ofert.
12.Kryterium oceny ofert - cena 100%.
12.1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
12.2. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt., każda następna oferta otrzyma
liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
liczoną według wzoru:
Cena oferty najniższej x 100
Liczba punktów oferty badanej = -----------------------------------------------
Cena oferty badanej
13. Oferta winna zawierać:
- formularz oferty na załączonym druku,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
14. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy,
opatrzonej napisem: ,,Oferta na dostawę i montaż 14 szt. stelaży dla roślinności pnącej,
montowanych do wiat przystankowych terenie Miasta Kalisza w 2019r.".
16. Klauzula informacyjna RODO.
Administrator danych osobowych.
Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w
Kaliszu. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
o listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz;
o poprzez e-mail: sekretariat@mzdik.kalisz.pl,
o telefonicznie: (62) 598 52 00.
Inspektor ochrony danych.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować
w następujący sposób:
o listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz;
o poprzez e-mail: iod@mzdik.kalisz.pl;
o telefonicznie: (62) 598 52 00.
Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej
,,RODO" tj. zgody Wykonawcy wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz art. 6 ust.
1 lit. c RODO tj. spełnienia obowiązków wynikających z następujących przepisów prawa:
o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z
późn. zm.) zwanej dalej ,,ustawą Pzp" i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;
o ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 217 z późn. zm.).
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa, a w szczególności:
o osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 8, art. 96 ust. 3 art. 139 ust. 3 ustawy Pzp oraz przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.);
o przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego w szczególności: Krajowej
Izby Odwoławczej, Sądów powszechnych, Prokuratury, Policji, Najwyższej Izby Kontroli,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, organów kontrolnych instytucji finansującej lub
współfinansującej projekt objęty zamówieniem publicznym, właściwego Wojewody,
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza.
Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej, może wystąpić jedynie w
szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt
1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).
Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publiczne lub umową w sprawie zamówienia publicznego mogą być podmioty z
którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie
systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych oraz prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Okres przechowywania danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania, a następnie
przez okres przechowywania dokumentacji postępowania lub umowy w sprawie zamówienia
publicznego zgodnie z właściwą kategorią archiwalną, a w przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do
przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą
być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Prawa osób, których dane dotyczą.
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
o prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, z tym że skorzystanie z tego prawa nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub jego załączników;
o prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa, w szczególności nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Aby skorzystać z praw, o których mowa wyżej (za wyjątkiem prawa do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) należy się skontaktować z Administratorem lub Inspektorem
ochrony danych.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp oraz w wydanych na
jej podstawie przepisach wykonawczych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych w tych przepisach danych
wynikają z ustawy Pzp np. brak możliwości wzięcia udziału w tym postępowaniu.

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1/ Przemysław Grabarczyk tel. 518 658 032
2/ Donata Gadzinowska tel. (62) 59 85 209

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.