Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
powiat: gliwicki
tel.: 32 237-80-00 fax: 32 233-41-41
ikp@toszek.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Toszek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I.Zapraszam do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją
zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Budowa otwartych stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Toszek w
ramach programu: ,,Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)"

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Podstawowe obowiązki Inspektora Nadzoru:
a) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, poprzez sprawdzanie posiadania przez
Wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości,
wyników badań, itp.),
b) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w terminie
3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez kierownika budowy,
c) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wykonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
d) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych
wpisem do wewnętrznego dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub
zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów,
e) Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, pozwoleniem na
budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych,
f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad.
2. Pozostałe obowiązki Inspektora Nadzoru:
a) kontrola prawidłowości prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy i dokonywanie! w
nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny
właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót). W czasie każdorazowego
pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu wewnętrznego
dziennika budowy oraz potwierdzania bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu,
b) Nadzorowanie budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu, aby była
zapewniona skuteczność nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub
Zamawiającego,
c) współpraca z Projektantem, Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie realizowanych robót,
d) uzgadnianie z Projektantem i Zamawiającym wszelkich zmian projektowych
i materiałowych,
e) kwalifikowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, zasadności wykonania ewentualnych
robót dodatkowych,
f) wnioskowanie w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych
oraz o potrzebie zabezpieczenia dróg i urządzeń obcych na placu budowy i w jego
otoczeniu,
g) organizowanie Rad Budowy, sporządzanie protokołu /. narad oraz dopilnowanie realizacji
ustaleń, decyzji i poleceń podjętych na Radach Budowy lub innych spotkaniach / zakresu
prowadzenia robót budowlanych.
3. W zakresie odbioru końcowego inwestycji Inspektor Nadzoru:
a) powiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego,
b) sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentacji powykonawczej i
przedkłada te dokumenty do akceptacji Zamawiającego w celu ustalenia ostatecznego
terminu odbioru robót budowlanych oraz poświadcza termin zakończenia robót,
c) uczestniczy w pracach komisji odbioru końcowego,
4. Obowiązki Inspektora Nadzoru w okresie gwarancyjnym:
a) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych,
b) nadzór nad usunięciem wad i usterek powstałych w okresie gwarancyjnym, których
usunięcie potwierdzone zostanie protokołem usunięcia wad/usterek,
c) udział w pracach komisji odbioru pogwarancyjnego.
3. Projektant winien przyjąć rozwiązania techniczne, dające optymalne warunki realizacji inwestycji i
eksploatacji.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania /. Zamawiającym proponowanych
rozwiązań projektowych.
5. Wymagane warunki.
a) W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;

Dokument nr: TKP.7031. 7 . 2019

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
ofertę przesłać na adres: ikp@toszek.pl
termin: do 11 września 2019r. do godz. 14.00
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim i przesiać
w wyznaczonym terminie na adres ikp@toszek.pl

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia:
- do dnia podpisania be/usterkowego końcowego protokołu odbioru robót dla zadania pn.:
,,Budowa otwartych stref rckreacyjno-sportowych w Gminie loszek w ramach programu:
,,Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA. )

Wymagania:
8. Termin płatności: Płatność za wykonanie usługi zostanie dokonana na konto wskazane przez
wykonawcę na podstawie faktury wystawionej po bezusterkowym , protokonym odbiorze
robót w termie zgodnym ze wzorem umowy
11 Treść oferty winna zawierać:
a) nazwę wykonawcy
b) adres wykonawcy
c) NIP
d) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
netto............zł +(.....% VAT) = cenę brutto ...............zl (słownie złotych
e) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nic wnoszę do niego zastrzeżeń
oraz że zdobyłem niezbędne informacje do przygotowania oferty
1) Potwierdzam termin realizacji zamówienia:
Niniejsze zapytanie cenowe oraz oferta Wykonawcy będzie stanowiła integralną część umowy
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Gminy l oszek. Takie
zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Gmina l oszek może
do momentu podpisania umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie
udzjelenia zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego
odszkodowania.

Kontakt:
9. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Mariusz Potoczek tel. 32 237 80 37

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.