Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3607z ostatnich 7 dni
14410z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Remont nawierzchni dróg gminnych

Przedmiot:

,,Remont nawierzchni dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Reszel
ul. Rynek nr 24
11-440 Reszel
powiat: kętrzyński
Tel : 89 755 00 31 Fax : 89 755 00 31
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Reszel
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remoncie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Reszel"
Gmina Reszel prosi o przedstawienie oferty w następującym zakresie :
1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.

Dokument nr: TB.7021.1.88..2019.D

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Reszlu Dział Techniczno-Budowlany, ul. Reymonta 1-4, pok. nr 3, w dniu 11.09.2019 roku o godz. 1230.

Składanie ofert:
4. Forma złożenia oferty: Ofertę na Formularzu Oferty - załącznik nr 2 należy złożyć w terminie do dnia 11.09.2019 roku do godz. 1200 w formie pisemnej (osobiście lub listownie). Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w nieprzejrzystej, zabezpieczonej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek nr 24, 11-440 Reszel, z dopiskiem:
,,Oferta na: ,,,,Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Reszel"
nie otwierać do dnia 11.09.2019 roku do godz. 1200

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2019 r.

Wymagania:
3. Warunki płatności - zgodnie z projektem umowy - załącznik nr 4
6. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane przez Zamawiającego dokumenty.
7. Formularz oferty musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Osoby podpisujące ofertę muszą złożyć podpisy na wszystkich stronach formularza oferty.
8. Do formularza oferty należy dołączyć wymagane załączniki. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby załączone do oferty dokumenty posiadały na każdej stronie jego znaki identyfikacyjne pieczątka firmowa, pieczątka imienna podpisującego ofertę z odręczną parafą. Parafy i podpisy złożone na stronach dokumentów dołączonych do oferty muszą być zgodne ze wzorem parafy lub podpisu, złożonymi na formularzu ofertowym.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
11. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 10 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
12. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję.
13. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna być sporządzona zgodnie z warunkami postępowania.
14. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
15. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
18. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
19. O wyborze oferty najkorzystniejszej lub o unieważnieniu niniejszego postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
20. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym i uzgodnić termin podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z projektem umowy.
BURMISTRZ RESZLA

Kontakt:
17. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Marek Płócienniczak - Inspektor ds. drogownictwa Urzędu Gminy w Reszlu, tel. (89) 755 39 29; 605567417, fax (89) 755 00 31 (od poniedziałku do piątku w godzinach 900 - 1500), e-mail: drogi@ugreszel.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.