Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2019-09-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
powiat: jarosławski
tel. 16 628 15 89 wew. 34.
Województwo: podkarpackie
Miasto: Radymno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składanie ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Radymna w 2019 r."
wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Radymna w 2019 r." w ramach:

- programu priorytetowego NFOŚiGW pn. ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest",

- procedury dofinansowania przedsięwzięć dot. usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie.
IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych osób fizycznych, położonych na terenie Miasta Radymna w ilości 831,6 m2 tj. około 12,474 Mg

Wykaz nieruchomości, z których mają zostać odebrane wyroby zawierające azbest stanowi załącznik nr 1 do umowy.
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prac po uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości terminu wykonania usługi. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 11 października 2019 r. Opracowany harmonogram należy przedłożyć do Urzędu Miasta Radymna przed przystąpieniem do prac.
W związku z tym, że szczegółowy zakres zamówienia został określony szacunkowo na podstawie wniosków składanych przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Radymna i uzależniony jest od rodzaju pokrycia azbestowego jak również od ciężaru zdemontowanego i odebranego materiału azbestowego, rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości odebranych wyrobów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości, ale nie może przekroczyć łącznej ilości płyt wykazanej w zapytaniu ofertowym.

CPV: 90 65 00 00 - 8

Dokument nr: RGIII.271.59.19

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi: 12.09.2019 r. o godz. 10.30.

Składanie ofert:
XII. Miejsce i sposób składania oferty:

Ofertę pisemną sporządzoną na załączonym formularzu i podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Miasto Radymno

ul. Lwowska 20,

37-550 Radymno

Ofertę można złożyć:

a) osobiście w siedzibie tut. Urzędu - sekretariat,

b) pocztą.

W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do tut. Urzędu.

Oferty składane osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą operatora pocztowego powinny znajdować się w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem:

Oferta na:

,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Radymna w 2019 r."
Ofertę należy złożyć do dnia: 12.09.2019 roku do godz. 10:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
VII. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie nie później niż do 11 października 2019 r.

Wymagania:
Tryb udzielenia zamówienia:

,,Zapytanie ofertowe" prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie postępowania przeprowadzonego zgodnie z przepisami § 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 EURO
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania czynności prawnej polegającej na zmianie umowy w sprawie zamówienia publicznego w części dotyczącej przedłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszczu, przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof) utrudniające wykonanie prac związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych.

VIII. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży pozwolenie na wytwarzanie odpadów zawierających azbest, wydane przez marszałka województwa właściwego według miejsca siedziby lub zamieszkania wytwórcy, w formie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami,

Posiadają aktualne stosowne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych (kod 17 06 05),
Posiadają umowę z właścicielem specjalistycznego składowiska odpadów niebezpiecznych posiadającym odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych, które znajduje się na terenie województwa podkarpackiego lub województw sąsiadujących (zgodnie z zasadą bliskości - art. 20 pkt 2 ustawy o odpadach).
Posiadania wiedzy i doświadczenia,
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ,,Zapytania ofertowego".
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim.
Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpis (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

X. Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium, według przedstawionego wzoru:

gdzie:

P - ilość uzyskanych punktów

NC - najniższa cena spośród zakwalifikowanych ofert

CB - cena badanej oferty spośród zakwalifikowanych ofert

Uwaga: Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w tym kryterium.

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów: 100. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty.

Oferta z maksymalną liczbą przyznanych punktów (w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa, niż zaoferowana w złożonej ofercie.

XI. Sposób wyliczenia ceny

Cenę należy podać wypełniając prawidłowo formularz oferty - załącznik nr 1 do ,,zapytania ofertowego". Cena oferty podana w formularzu oferty musi obejmować wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia oraz stanowić łączną cenę usług i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Będą to m.in.:

a) koszty zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca robót,

b) koszty transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest,

c) koszty ważenia odebranych odpadów z każdej nieruchomości,

d) koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,

e) wszelkie inne koszty nie wymienione wyżej, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie.
Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.
Cenę oferty brutto należy ustalić poprzez dodanie do ceny oferty netto podatku VAT i tak ustaloną cenę wykonania wpisuje się do formularza oferty.
Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym obowiązywać będą przez cały okres realizacji zamówienia.
Końcowe wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone będzie na podstawie faktycznej ilości unieszkodliwionych wyrobów azbestowych (Mg), jako iloczyn ceny jednostkowej za 1 Mg odebranych, przetransportowanych i przekazanych do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (wyroby zmagazynowane) podanej w formularzu ofertowym, ale nie więcej niż do kwoty będącej przedmiotem przetargu.

Każdy z Wykonawców do oferty ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a) Wypełniony formularz ,,zapytania ofertowego" - zał. Nr 1,

b) Ważną decyzję Marszałka zatwierdzającą Program Gospodarki Odpadami (niebezpiecznymi zawierającymi azbest),

c) Decyzję administracyjną (zezwolenie) na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

d) Umowę z właścicielem specjalistycznego składowiska odpadów niebezpiecznych posiadającym odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych, które znajduje się na terenie województwa podkarpackiego lub województw sąsiadujących.

Wymienione dokumenty i oświadczenia (pkt: b-d) mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów do wglądu. Brak wymienionych dokumentów w ofercie spowoduje jej odrzucenie.
Wybór oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

XIV. Informacje dodatkowe/ inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

Wykonawca:

a) odpowiada, za jakość wykonania zamówienia,

b) ponosi ewentualne odszkodowania osobom trzecim,

c) ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w wyniku działania lub niedopatrzenia związanych z realizacja zadnia,

d) ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie miejsca wykonywania usługi,

e) staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencji odpadów i karcie przekazania odpadów,

f) zapewnia ochronę udostępnionych danych osobowych.

g) przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu państwowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi pracy w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac (zgodnie z § 6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004, Nr 71 poz. 649),

h) zapewnia organizację oraz zabezpieczenie placu robót,

i) waży wyroby zawierające azbest na każdej posesji (przy użyciu urządzeń Wykonawcy) przed odbiorem z nieruchomości - waga wyrobów zawierających azbest i ich odbiór ma być poświadczony przez właściciela (posiadacza) nieruchomości i przedstawiciela Wykonawcy.

Do rozliczenia końcowego wraz z fakturą Wykonawca przedkłada:

a) protokół wykonania i odbioru wykonanych prac z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest zgodnie z zał. nr 2 do umowy (wersja elektroniczna i papierowa),

b) karty przekazania odpadów, jako dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko, którego prowadzący posiada zezwolenie na unieszkodliwianie tego typu odpadów,

c) oświadczenie o prawidłowości wykonania prac i oczyszczenia terenu z azbestu wraz z kartą przekazania odpadu podpisane przez właściciela nieruchomości i Wykonawcę,

d) oświadczenie wykonawcy zadania o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. nr 71, poz. 649),

e) zestawienie częściowe/końcowe kart przekazania odpadów zgodnie z zał. nr 3 do umowy wersja elektroniczna i papierowa,

f) zbiorcze zestawienie mieszkańców, od których usunięto azbest, które będzie zawierać: nazwisko i imię, miejscowość i nr domu, usunięta ilość wyrobów azbestowych - (m2 i kg), rodzaj wykonanej usługi (odbiór), data realizacji, nr karty przekazania odpadu.

Ponadto:

a) Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność zarówno wypadkową jak i za zniszczenia własności prywatnej, które powstały na skutek działania Wykonawcy lub też niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

b) W ramach oferty cenowej wykonawca powinien zapewnić organizację poszczególnych etapów związanych z wykonaniem usługi, oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu wokół prowadzonych prac, zwilżenie azbestu preparatem zapobiegającym jego pyleniu, ułożeniem na paletach, zapakowanie odpadu w specjalnie przeznaczone to tego celu opakowania, transport do zakładu utylizacji oraz koszt utylizacji azbestu.

c) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wykazane w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019.poz. 701 z późn. zm.) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 w/w ustawy.

XV. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

a) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019.poz. 701 z późn. zm.),

b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z późn. zm.),

c) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U 2017, poz. 2119),

d) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U 2019, poz. 382 z późn. zm.),

e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005, Nr 216, poz. 1824),

f) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649),

g) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019, poz. 819),

h) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011, Nr 8, poz. 31).
XVII. Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Miasta Radymna: www.radymno.biuletyn.net oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radymna.

Kontakt:
XVI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Piotr Bielawski, tel. 16 628 15 89 wew. 34.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.