Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa boiska sportowego

Przedmiot:

Naprawa boiska sportowego

Data zamieszczenia: 2019-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa
powiat: Warszawa
Telefon: 22 443 71 00
wzl@ursynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Al. Komisji
Edukacji Narodowej nr 61,
zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie
ceny za realizację zamówienia polegającego na:
naprawie boiska sportowego przy ul. Kłobuckiej 14-18D należącego do
mieszkaniowego zasobu lokalowego na terenie Dzielnicy Ursynów.

Dokument nr: UD-XII-WZL-G.2710.2019.MBE, 71/2019

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 10.09.2019, do godziny
12:30, ( w jeden z niżej wymienionych sposobów):
> pisemnie na adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy
Ursynów - Wydział Obsługi--Mieszkańców/Wydział Zasobów Lokalowych dla
Dzielnicy Ursynów* adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej nr 61*,
> adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej nr 61; pok........
> drogą elektroniczną: e-mail wzl@ursynow.pl*,

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia do 30.10.2019 r.
. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Kłobucka 14-18D, teren zewnętrzny.

Wymagania:
4. Szczegóły przedmiotu zamówienia:
zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do
Zapytania ofertowego
(opis przedmiotu zamówienia lub informacja w jakim dokumencie jest opis)
5. Kryteria oceny ofert:
kryterium cena brutto - waga 100%
(cena lub cena i inne kryteria)
6. Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien spełniać następujące warunki:
1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie) wykonał (tj. zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną
wykonaną w ramach jednej umowy, o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto
obejmującą w swym zakresie co najmniej wykonanie, przebudowę, remont lub
modernizację placu zabaw,
2) Wykonawca dysponuje odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi do
należytego wykonania zamówienia, a w szczególności:
co najmniej jedną osobą, wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót,
uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z art. 12 ust. 1 i
art. 14 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), lub
której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12a ww. ustawy.
7. Na potwierdzenie spełniania powyżej wskazanych warunków należy wraz z ofertą
przedłożyć następujące dokumenty i/lub oświadczenia:
1) oświadczenie zawierające informację o danych zleceniodawcy, miejscu i czasie
wykonywania robót oraz wysokości kwoty umownej,
2) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do
pełnienia obowiązków kierownika robót.
8. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną,
b) dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt. 7, o ile są wymagane,
c) inne dokumenty*..................................................................................
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny brutto wraz z podatkiem
należnym Wykonawcy w PLN( z VAT ), a w przypadku innych kryteriów wraz z
podaniem ich wartości, należy sporządzić w języku polskim. Do oferty należy
dołączyć wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty. Całość oferty wraz
z załącznikami należy wysłać w sposób wskazany w pkt 10 Zapytania ofertowego.
Kopertę lub maila należy opatrzeć podpisem:
,,OFERTA na naprawę boiska sportowego przy ul. Kłobuckiej 14-18D
należącego do mieszkaniowego zasobu lokalowego na terenie Dzielnicy
Ursynów",
Ursynów",
nr sprawy UD-XII- WZL-G.271.10.2019.MBE.Termin złożenia oferty 10.09.2019 r.
11. UWAGA:
> Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie;
> Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie;
> Oferty, których cena będzie znacząco odbiegać od średniej złożonych ofert,
bądź od wartości szacunkowej, a w ocenie zamawiającego będzie nierealna i
może zagrażać prawidłowej realizacji zamówienia, będą odrzucone;
> Oferty złożone przez wykonawców, którzy w ostatnich trzech latach przed dniem
składania ofert, nienależycie wykonywali lub wykonali zamówienie na
dostawę, usługę lub robotę budowlaną, świadczoną na rzecz Miasta Stołecznego
Warszawy Dzielnicy Ursynów, nie będą oceniane;
> Pytania do opisu przedmiotu zamówienia należy składać najpóźniej do godz.
12:00 dnia poprzedzającego termin składania ofert.
> Odpowiedzi na pytania wraz z pytaniami będą publikowane na stronie
internetowej/wysyłane do wykonawców, do których były wysłane Zapytania
ofertowe*.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.