Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż...

Przedmiot:

Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego

Data zamieszczenia: 2019-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Węgorzewo
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
powiat: węgorzewski
tel.: 87 427 54 00, fax: 87 427 54 01
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Węgorzewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
(do niniejszego trybu stosuje się Regulamin udzielania zamówień, których wartość przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 20 000 euro, a nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)
W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach działania 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze", Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej, na realizację zadania pn.: ,,Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości Węgorzewo i Ogonki".
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa zamówienia:
,,Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości Węgorzewo i Ogonki".
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i rozbudowie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości Węgorzewo i Ogonki. Zakres robót budowlanych zgodny z załączoną dokumentacją techniczną oraz poglądowymi zdjęciami wraz z opisami.
Do obowiązków Wykonawcy należy także wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

CPV: 45.23.32.51-3, 45.23.32.53-7, 45.31.61.10-9, 43.32.70.00-1

Dokument nr: IPP.7013.9.2.2019

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert odbędzie się 13 września 2019r. o godz. 1115 w pok. 37

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 13 września 2019r. do godziny do godz. 1100.
2. Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu w siedzibie Zamawiającego, osobiście, pocztą lub kurierem.
Adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo
Z dopiskiem: ,,Oferta na budowę i rozbudowę punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości Węgorzewo i Ogonki - nie otwierać przed 13.09.2019 r. godz. 1115".

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
Przedmiotowe roboty budowlane należy zrealizować do 29 listopada 2019r.

Wymagania:
2. Postanowienia ogólne:
a) Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
c) Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub niewybrania żadnej z ofert bez podania przyczyn.
e) Unieważnienie postępowania lub niedokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
f) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.
W załączeniu plany zagospodarowania terenu z zaznaczonym zakresem rzeczowym do wykonania, przedmiar robót, poglądowe zdjęcia oraz wymiary i przekroje chodnika.
UWAGA !!
Załączone przedmiary robót, są materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty.
3. Za dostarczenie oferty w terminie odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
4. Oferty niespełniające warunków, niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zbieżnej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
2. Obowiązkowe jest udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 72 miesięcy, liczonych od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
o wypełniony czytelnie Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym zał.nr 1.
o oświadczenie wypełnione czytelnie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2.
o kosztorys ofertowy na podstawie, którego Wykonawca dokonał wyceny oferty.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentów, każda skopiowana strona powinna być opatrzona klauzulą ,,za zgodność z oryginałem", podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną i opatrzona imienną pieczątką (w przypadku jej braku koniecznym jest złożenie czytelnego podpisu).
6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność, opatrzona pełną wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
8. Strony oferty powinny być ze sobą trwale spięte i kolejno ponumerowane.
VII. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie, jako cenę ryczałtową brutto całości wykonania przedmiotu zamówienia. Cena oferowana zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót łącznie z należnym podatkiem VAT i musi zawierać wszystkie łączne koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Cena oferty brutto, podana w ofercie będzie niezmienna przez cały okres trwania umowy chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów.
3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
VIII. Ocena oferty:
Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ofert, gdzie jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się cenę.
IX. Wybór oferty:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi, drogą elektroniczną, wszystkie podmioty, które przesłały ofertę oraz zamieści informację w BIP Urzędu Miejskiego w Węgorzewie.
2. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji oferowanych cen.
X. Odrzucenie oferty:
Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli:
1. Zostanie złożona po terminie składania ofert.
2. Nie będzie spełniała warunków określonych w Zaproszeniu.
3. Zostanie złożona w innej formie niż wskazana w Zaproszeniu.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia oferty o dokumenty umożliwiające ocenę.
XI. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub niewybrania żadnej z ofert bez podania przyczyn.

Kontakt:
Z zakresem rzeczowym i dokładną lokalizacją robót do wykonania można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu, pok. 42 - Naczelnik Dariusz Dowejko, tel. 87 427 54 42

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.