Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
722z dziś
4329z ostatnich 7 dni
15132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA KOTŁÓW WARZELNYCH GAZOWYCH

Przedmiot:

DOSTAWA KOTŁÓW WARZELNYCH GAZOWYCH

Data zamieszczenia: 2019-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: 24 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Nowowiejska 20
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
Fax: 261-335-641
24wog.zam@ron.mil.pl
https://24wog-gizycko.ezamawiajacy.pl/pn/24wog-gizycko/demand/notice/public/8056/details
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
CENOWEJ

DOSTAWA KOTŁÓW WARZELNYCH GAZOWYCH
DLA 24.WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODpARCZEGO GIŻYCKO.

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa kotłów warzelnych, gazowych wraz
z ich montażem, o parametrach podanych poniżej:

a. Kocioł warzelny blokowy, gazowy, 300 l LOZAMET, BKG.300.1
Dane techniczne:
długość:
1200 mm
szerokość:
1250 mm
wysokość:
900 mm
pojemność:
300 l
moc całkowita:
21 kW
napięcie:
230 V
materiał:
stal nierdzewna
gatunek stali nierdzewnej:
AISI 304
zasilanie:
gazowe
kolor:
inox
rodzaj gazu:
gaz ziemny
kran spustowy:
tak

b. Opis:
Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304). Elektromagnetyczny zawór sterujący pracą palników. Zapalanie generatorem wysokonapięciowym. Zabezpieczenie przeciw wypływowe. Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym. Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną. Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu - funkcja ogranicznika temperatury. Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie. Przyłącza oraz zawory wody zimnej i ciepłej w standardowym wykonaniu.
c. Dodatkowe informacje:
- Średnica zbiornika warzelnego 904 mm.
- Płyta górna (długość x szerokość) 1200 x 1250 mm.
- Wysokość od podłogi do płyty górnej 900 ? 20 mm.
- Odległość zaworu spustowego od podłogi 365 ? 20 mm.
- Zasilanie gazami E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Przyłącze gazu R1".
- Odprowadzenie spalin A1.
- Pojemność ogrzewacza 60 dm3.
- Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej 0,05 MPa.
- Przyłącze wody (woda zimna, ciepła) 2 x R1".

Dokument nr: 19/ZO/2019

Otwarcie ofert: 2. Komisyjne i jawne otwarcie ofert, nastąpi w dniu 12.09.2019 r. o godzinie 08:30,
w siedzibie Zamawiającego, w sali odpraw (budynek stołówki).

Składanie ofert:
1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego w terminie do 12.09.2019 r.
do godz. 08:00".
UWAGA: Kancelaria Jawna (pok. 108) znajduje się na terenie 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2019 r.

Wymagania:
Uwaga : w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem - 19/ZO/2019.
2.Wymagania dotyczące dostawy:
a. Wykonawca dostarczy towar na koszt i ryzyko własne, w ilościach i cenach zawartych w zestawieniu cenowym, będącym elementem oferty oraz przeszkoli personel po montażu oraz rozruchu technicznym i technologicznym urządzenia.
b. Miejsce dostawy : Stołówka Wojskowa 11-600 Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema 7.
c. Wykonawca przed dostawą musi uzgodnić jej termin (telefonicznie lub faksem) na minimum 48 godzin przed zaplanowaną czynnością. Dostawy mają odbywać się od poniedziałku do czwartku od godz. 8:00 do godz.15:00, piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00.
d. Dostarczony towar zgodnie powinien odpowiadać wszelkim normom jakościowym, posiadać wymagane parametry techniczne, cechy i właściwości określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz być fabrycznie nowy, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania.
e. Dostawa będzie realizowana zgodnie z złożonym zamówieniem przez osobę wskazaną w umowie lub przez nią upoważnioną.
f. Wykonawca dostarczy wraz z towarem gwarancje producenta (o ile nie są umieszczone na opakowaniach) oraz wszystkie inne wymagane dokumenty, a w szczególności dokumentacje techniczną i eksploatacyjną sprzętu, atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
g. Wykonawca zapewni bezpłatny montaż urządzeń do istniejącej instalacji gazowej, zapewniający rozruch technologiczny oraz przeprowadzi szkolenie personelu.
h. Dostarczone urządzenia podlegają odbiorowi na podstawie ,,Protokołu przyjęcia
- przekazania" oraz ,,protokołu z montażu i rozruchu technologicznego urządzeń" - potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia.
i. Odbiór towaru, ustalenia co do ilości, jakości, oceny towaru itp., będą dokonywane przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego w stołówce wojskowej przedstawiciela, po dokonanym przez Wykonawcę montażu, rozruchu technologicznym i szkoleniu personelu.

3.Wymagania dotyczące gwarancji:
a. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar, a w przypadku dłuższej gwarancji producenta na okres przewidziany w karcie gwarancyjnej.
b. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancyjnym wad i usterek towaru Wykonawca zobowiązany jest:
1) do usunięcia usterek w terminie do 72 godzin od zgłoszenia w okresie obowiązywania gwarancji.
2) wymienić wadliwy towar na nowy w terminie 7 dni roboczych, jeżeli nie dotrzymał terminów naprawy określonych w ppkt.1).
c. Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji zawiera wzór umowy,
(Załącznik nr 4 do Zaproszenia).
4.Pozostałe wymagania dotyczące zamówienia:
a. Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej
na terenie, której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku (Załącznik nr 5 do Zaproszenia) wraz
z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami.
W sprawach zawiązanych z realizacją zamówienia należy kierować się
do osób wskazanych w Zaproszeniu lub umowie jako do upoważnionych
do kontaktów.
b. Wykonawca (podwykonawca), jeżeli przy realizacji zamówienia będzie posługiwał się cudzoziemcami, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej, musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki, zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 - 5 (rozdział VI) ,,Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej ,, stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 w sprawie planowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej
(Dz. Urz. MON 2017, poz. 18)
c. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wzorem umowy, która stanowi Załącznik nr 4 do Zaproszenia.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia;
b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania;
c. Dysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi oraz zawodowymi
do wykonania zamówienia;

co udokumentują poprzez złożenie oświadczenia, które stanowi Załącznik nr 3
do Zaproszenia.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY

1. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym -
Załącznik nr 1 do Zaproszenia, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii. Kopia dokumentu (każda strona zawierająca informację) musi być potwierdzona ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" przez osobę/y

reprezentującą/e firmę. Wszystkie dokumenty i załączniki w tym kserowane muszą być czytelne.
4. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1.
FORMULARZ OFERTOWY Wypełniony i podpisany wg wzoru Zamawiającego (Załącznik nr 1 do Zaproszenia)
2.
ZESTAWIENIE CENOWE - Wypełnione i podpisane wg wzoru Zamawiającego (Załącznik nr 2 do Zaproszenia)
3.
PEŁNOMOCNICTWO złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
- W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy
- W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp)

Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia do zaproszenia ofertowego:

4.
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Zaproszenia).
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymieniony

5. Ofertę należy składać w jednej zapieczętowanej, lub w inny sposób zabezpieczonej, kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej opatrzonej adnotacją:

,,OFERTA W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 19/ZO/2019 -
DOSTAWA KOTŁÓW WARZELNYCH GAZOWYCH DLA 24. WOG GIŻYCKO
nie otwierać do dnia 12.09.2019 r. do godz. 08.30"

6. Wykonawca przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie do Zamawiającego pisemnego zawiadomienia.
7. Oferty niezgodne z treścią Zaproszenia lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
8. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy zapisać w ,,Formularzu ofertowym".
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo oraz słownie.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane
z terminowym i prawidłowym wykonaniem zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń, itp. działań w celu jej określenia.
5. Cena oferty to cena brutto (z naliczonym podatkiem VAT, jeżeli ustawa taki podatek przewiduje).
6. Cena ogółem brutto to cena ustalona poprzez zsumowanie kolumny wartości brutto. Stanowi ona podstawę oceny oferty. Cena ta powinna być wyrażona liczbowo
i słownie.
7. Wykonawca w formularzu ofertowym ma wycenić ilości podane w zestawieniu cenowym bez względu na ilość materiału/wyrobu w paletach/ opakowaniach pakowanych fabrycznie.
8. Przy wyliczaniu wartości poszczególnych elementów, należy ograniczyć się
do dwóch miejsc po przecinku, na każdym etapie wyliczenia ceny, stosując ogólnie przyjęte zasady zaokrągleń. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza się pomija, zaś końcówki 0,5 grosza
i wyższe, zaokrągla się do 1 grosza. Oferta musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Lp.
Kryterium
znaczenie
1.
Cena - C
100 %

Za kryterium cenowe X (Cena brutto) przyznane będą punkty wg zasady:

X = (Cn : Cb) x 100

gdzie: Cn - najkorzystniejsza cena brutto
Cb - cena brutto oferty badanej

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów przy spełnieniu wszystkich innych warunków określonych
w niniejszym postępowaniu.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taką samą cenę, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego, ofert dodatkowych.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę spośród pozostałych ofert.
8. Zamawiający niezwłocznie powiadomi na piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru zgodnie
z art. 703 § 2 Kodeksu Cywilnego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zaproszeniu.
2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca, który złożył ofertę wspólną, przedłoży kopię umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisaną przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (fax, e-mail) bądź telefonicznie.
5. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Zaproszenia ofertowego i danych zawartych w ofercie oraz postanowień, które zawarto we wzorze umowy o zamówienie publiczne (załącznik nr 4
do zaproszenia).

IX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - WZÓR UMOWY - Załącznik nr 4 Zaproszenia

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

X. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację o wyborze na stronach internetowych:
- https://24wog-gizycko.ezamawiajacy.pl
oraz wyniki postępowania zostaną przesłane Wykonawcom faxem/mailem.

Uwagi:
XI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest reprezentowany przez Komendanta
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku, ul. Nowowiejska 20,
11-500 Giżycko, fax: 261 335 641, e-mail: 24wog.kancelariajawna@ron.mil.pl;
-inspektorem ochrony danych osobowych w 24 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest Pan Andrzej Gładysz, kontakt: tel. 261 335 134
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego na dostawę kotłów warzelnych, gazowych dla
24.WOG Giżycko,( post.19/ZO/2019).
-Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom lub podmiotom zgodnie
z wymogiem ustawowym określonym w Ustawie o dostępie do informacji publicznej.
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
IV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
-p. Urszula KUCHARSKA - w sprawach formalnych, w dniach od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 7:30 do 13:00, fax: 261-335-641;
-st. chor. Krzysztof JAŹWIŃSKI w sprawach technicznych, w dniach
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 13:00, fax: 261-335-641;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.