Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót remontowo-ogólnobudowlanych oraz instalacja urządzeń wentylacyjnych i...

Przedmiot:

Wykonanie robót remontowo-ogólnobudowlanych oraz instalacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zakup i dostawa urządzeń dla stacji transformatorowo-rozdzielczych oraz wykonanie prac instalacyjno-elektrycznych

Data zamieszczenia: 2019-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jelcz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Inżynierska 3
55-221 Jelcz-Laskowice
powiat: oławski
tel. 71 381 53 50
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelcz-Laskowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zapytania ofertowego
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót remontowo-ogólnobudowlanych oraz instalacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zakup i dostawa urządzeń dla stacji transformatorowo-rozdzielczych oraz wykonanie prac instalacyjno-elektrycznych wraz z wymaganymi właściwymi badaniami instalacji elektrycznych, włącznie z podłączeniem sieci i odbiorem wymaganym przez TAURON Polska Energia S. A. w ramach zadania ,,Wydzielenie, przebudowa i adaptacja części istniejących pomieszczeń stacji transformatorowych ST-1, ST-2, ST-3, ST-4 pod montaż urządzeń dla stacji transformatorowo-rozdzielczych, będących własnością Jelcz Sp. z o. o. wraz z przyłączem kablowym średniego napięcia od istniejącego złącza ZKSN Tauron Dystrybucja S. A."
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej umieszczonej na stronie internetowej www.jelcz.com.pl

Składanie ofert:
IV. Miejsce składania oferty
1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w dwóch kopertach. Wewnętrzną kopertę należy opisać według poniższego wzoru:
a) Adresat: Jelcz Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 3, 55-221 Jelcz-Laskowice,
b) Dane podmiotu ubiegającego się o zamówienie (nazwa, siedziba)
c) Z dopiskiem
,,OFERTA na:
Wykonanie robót remontowo-ogólnobudowlanych oraz instalacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zakup i dostawa urządzeń dla stacji transformatorowo-rozdzielczych oraz wykonanie prac instalacyjno-elektrycznych wraz z wymaganymi właściwymi badaniami instalacji elektrycznych, włącznie z podłączeniem sieci i odbiorem wymaganym przez TAURON Polska Energia S. A. w ramach zadania ,,Wydzielenie, przebudowa i adaptacja części istniejących pomieszczeń stacji transformatorowych ST-1, ST-2, ST-3, ST-4 pod montaż urządzeń dla stacji transformatorowo-rozdzielczych, będących własnością Jelcz Sp. z o. o. wraz z przyłączem kablowym średniego napięcia od istniejącego złącza ZKSN Tauron Dystrybucja S. A."
2. Zewnętrzną kopertę należy opisać według poniższego wzoru
a) Adresat: Jelcz Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 3, 55-221 Jelcz-Laskowice
b) Z dopiskiem: ,,NIE OTWIERAĆ PRZED 13 WRZEŚNIA 2019 r. godz. 1200"

V. Termin składania ofert
Oferty należy złożyć do dnia 13 września 2019 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zadania w ramach zapytania ofertowego
1. Termin wykonania przedmiotu zapytania - do dnia 23 listopada 2019 r.
2. Miejsce wykonania przedmiotu realizacji zapytania ofertowego - siedziba Jelcz Sp. z o.o.

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu
Podmiot ubiegający się o zamówienie:
1. przeprowadzi wizję lokalną obiektu w godzinach 700 - 1500, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizji z osobą kontaktową, to jest Panem Arturem Piechotą, nr tel. 505 120 073, a także zapozna się z dokumentacją projektową zadania, znajdującą się w siedzibie Spółki,
2. posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania prac objętych przedmiotem oferty,

3. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia,
4. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
- co najmniej 4 osoby z uprawnieniami grupy E,
- co najmniej 2 osoby z uprawnieniami grupy D,
- co najmniej 1 osoba z uprawnieniami ogólno-budowlanymi,
- co najmniej 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie robót elektrycznych (min. 20 kV),
5. jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia,
6. nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Podmiotu ubiegającego się o zamówienie, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
7. złoży ofertę, w terminie określonym w punkcie V, spełniającą warunki formalne, określone w punkcie III.
VI. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta złożona przez Podmiot ubiegający się o zamówienie musi zostać sporządzona w języku polskim.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Elementy obligatoryjne oferty:
- informacja dotycząca terminu ważności oferty,
- dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za kontakt w firmie,
- dokument zawierający wycenę prac objętych niniejszym zamówieniem w postaci kosztorysu ofertowego podpisanego przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Podmiotu ubiegającego się o zamówienie,
- informacja w zakresie udzielonej gwarancji na okres 5 lat na wykonany zakres robót i zamontowane urządzenia,
- potwierdzenie odbycia wizji lokalnej, na dokumencie stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zamówienia,
- kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, obejmującej odpowiedzialność za pokrycie szkód Zamawiającego o sumie ubezpieczenia nie niższej niż 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych), z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza złożenie przez Podmiot ubiegający się o zamówienie oświadczenia o posiadanej aktualnej polisie wraz z wskazaniem jej wysokości, z jednoczesnym oświadczeniem, że w ciągu 10 dni od dnia wyboru oferty przedstawi polisę na wartość nie niższą niż 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych),
- podpisane i wypełnione oświadczenie Podmiotu ubiegającego się o zamówienie, którego wzór stanowi załącznik nr 2,
- udokumentowanie doświadczenia (referencje) w zakresie wykonania co najmniej dwóch prac, odpowiadających swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zapytania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem upływu składania ofert, a jeżeli okres działalności podmiotu jest krótszy - w tym okresie,
- informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, albo aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Podmiotu ubiegającego się o zamówienie, nie starsze niż 1 miesiąc.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu, dostawy i montażu urządzeń innych producentów, to jest ABB oraz Siemens, z zastrzeżeniem tych samych parametrów technicznych, jak w dokumentacji projektowej. W takim przypadku, oferta powinna zawierać ceny dla dostawcy Schneider Electric i innego dostawcy.
VII. Kryteria oceny ofert:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:
- cena - 80%,
- udokumentowane doświadczenie i potencjał techniczny w realizacji robót o technicznej złożoności i podobnej wartości do przedmiotu zapytania ofertowego - 20%.
VIII. Inne istotne postanowienia
1. Złożenie ofert będzie uznane za akceptację zasad prowadzonego postępowania, opisanych w przedmiotowym dokumencie.
2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty, przetargu, ani aukcji w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także ogłoszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty Podmiotów ubiegających się o zamówienie, spełniających wszystkie powyższe warunki udziału w postępowaniu oraz złożone w terminie określonym w punkcie V.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie, bez podawania przyczyn.
5. Dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjną) sporządza Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega możliwość żądania przedstawienia wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert jak również pozostałymi kryteriami formalnymi, ustalonymi dla danego postępowania, z zastrzeżeniem, że oferty będą rozpoznawane kategoriami dostawców.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi Podmiotami ubiegającymi się o zamówienie.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Zamawiający zastrzega termin do składania pytań związanych z przedmiotem zapytania ofertowego do dnia 12 września 2019 r. do godz. 11.00.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu do składania pytań związanych z przedmiotem zapytania ofertowego.
12. Zamawiający zastrzega, iż brak pozycji w Przedmiarze nie upoważnia Wykonawcy do występowania z roszczeniami wobec Zamawiającego.
13. Zamawiający zakłada rozliczenie powykonawcze.
14. Zamawiający wskazuje, iż płatność za wykonany przedmiot umowy będzie dokonana w czterech transzach w terminie 30 dni od wystawienia faktur, z zastrzeżeniem, iż 4 etap nie może wynosić mniej niż 30% wartości prac.
15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu oferty, zakładając rozliczenie etapowe (4 etapy).
16. Organizacja realizacji zadania powinna zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej dla Zamawiającego, a okresy dokonywanych przerw na przełączenia muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym i dokonywane w dniach wolnych od pracy lub godzinach nocnych.
IX. Odrzuceniu podlegają oferty:
1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2. złożone przez Wykonawcę niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub
3. złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub
4. wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.