Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3518z ostatnich 7 dni
13497z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego...

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Data zamieszczenia: 2019-09-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
powiat: Szczecin
tel.: 91 425-3000, (091) 425-30-01, tel. 091 425 30 53
d.hawrylczuk@spsk1.szn.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
przy ul. Unii Lubelskiej nr 1, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (z późniejszymi zmianami), zaprasza do złożenia oferty
cenowej na następujące zadanie:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego:
"Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obiektach
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie" ul. Unii Lubelskiej 1".
Przedmiotowe zadanie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, oś prioiytetowa II - gospodarka niskoemisyjna,
działanie 2.10 - zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru oraz funkcji
koordynatora zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego nad budową elektrowni fotowoltaicznej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na obiektach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1
PUM w Szczecinie" ul. Unii Lubelskiej 1 tj. na dachach i elewacjach budynków w dwóch
specjalnościach określonych jako:
PAKIET 1 - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
PAKIET 2 - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urządzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, który zgodnie z art. 27 Prawa
Budowlanego będzie zarazem pełnił funkcję koordynatora
Przedmiotowe zadanie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, oś prioiytetowa II - gospodarka
niskoemisyjna, działanie 2.10 - zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych
Szacunkowy koszt inwestycji nad którą pełniona będzie funkcja Inspektora Nadzoru wynosi
ok. 6 150 00,00 zł brutto.
2. OPIS ZADANIA BUDOWLANEGO:
Zadanie budowlane obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających budowie elektrowni
fotowoltaicznej na dachach i elewacjach budynków szpitala w Szczecinie
przy ul. Unii Lubelskiej 1. Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne Zamawiający dysponuje
dokumentacją techniczną wraz z wymaganymi prawomocnymi decyzjami, pozwoleniami
i uzgodnieniami. Pełna dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego zamieszczona jest na
stronie internetowej szpitala w zakładce ,,Zamówienia publiczne" pod nr ZP-261-114/18.
2.1 Opis instalacji
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się realizację elektrowni PV zlokalizowanej na
obiektach szpitala SPSK1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 o mocy nie niższej
niż 740,6 kWp. Elektrownia PV będzie zbudowana z modułów fotowołtaicznych, falowników
PV, konstrukcji wsporczej, tras kablowych DC, rozdzielni pośrednich DC z zabezpieczeniami,
rozdzielni pośrednich AC z zabezpieczeniami, tras kablowych AC. Wykonawca zobowiązany
jest również do wykonania układów sterowania mocą oraz montażu układów
antyp ompuj ących.
Założono podział elektrowni na części. Wprowadzenie mocy musi odbywać się z podziałem
na poszczególne budynki Szpitala w ilości 11 obiektów.
2.2 Przesyłanie danych
System przesyłania danych należy wyposażyć w urządzenia niezbędne do pomiaru i przesyłania
następujących parametrów z każdego obiektu: (
o Pomiar napięcia po stronie DC.
o Pomiar prądów po stronie DC.
o Pomiar napięcia po stronie AC.
o Pomiar prądu po stronie AC.
o Pomiar mocy dla każdego inwertera oddzielnie
o Pomiar ilości wyprodukowanej energii
2.3 Podstawowymi parametrami zadania inwestycyjnego jest:
1. Dostawa urządzeń oraz wykonanie prac budowlano-montażowych elektrowni
fotowoltaicznej zgodnie z załączonymi projektami a w tym:
A. zakup środków trwałych;
a) Dostawa 2116 szt. paneli fotowołtaicznych
b) Dostawa 23 szt. inwerterów
c) Dostawa 2116 konstrukcji wsporczych
d) Dostawa kompletu instalacji elektrycznych (okablowanie, opomiarowanie,
tablice elektryczne, instalacja BMS)
e) Dostawa kompletu instalacji odgromowej
B. Montaż i uruchomienie elektrowni łącznie ze spełnieniem wymogów Operatora ^
Systemu Dystrybucyjnego zapisanych w Warunkach Przyłączenia i Umowie o
przyłączenie.
2. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń itp. niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności dokonanie uzgodnień z OSD
automatyki zabezpieczeniowej EAZ, a w przypadku gdy w wyniku konsultacji OSD
zażąda zmiany warunków przyłączeniowych także uzyskanie stosowanych warunków
oraz dokonanie odpowiednich modernizacji.
3. Dokonanie rewizji dokumentacji projektowej obiektu w obszarach zagospodarowanych
przez elektrownie fotowołtaiczną i jej składowe. Wszystkie systemy i rozwiązania
zastosowane przez Wykonawcę muszą być kompatybilne z istniejącymi systemami i
muszą być z nimi integralne (nie można stosować systemów wydzielonych).
3. OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU
3.1 Obowiązki Inspektora Nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ramach
PAKIETU 1 obejmują w szczególności:
1) nadzór ze strony Zamawiającego nad prowadzonymi robotami w branży budowlanej i
konstrukcyjnej,
2) rozliczanie robót w branży budowlanej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym,
3) zarządzanie zadaniami obejmującymi roboty w branży budowlanej dot. realizacji
zadania,
4) pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414),
5) wypełnienie obowiązków sprawozdawczych i współpracę w tym zakresie z
Zamawiającym,
6) koordynację zadania budowlanego, w tym koordynację realizowanych przez
Wykonawcę robót.
7) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych,
administracyjnych i finansowych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego,
8} zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym i z Wykonawcą oraz
koordynacja swojej działalności zgodnie z wymogami Zamawiającego.
3.2 Obowiązki Inspektora Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i
urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w ramach PAKIETU 2 obejmują w
szczególności:
1) pełnienie funkcji koordynatora zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego,
2) nadzór ze strony Zamawiającego nad prowadzonymi robotami elektrycznymi,
3) rozliczanie robót branżowych elektrycznych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym,
4) zarządzanie zadaniami obejmującymi roboty w branży elektrycznej dot. realizacji
zadania,
5) pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414),
6) wypełnienie obowiązków sprawozdawczych i współpracę w tym zakresie z
Zamawiającym,
7) koordynację zadania budowlanego, w tym koordynację realizowanych przez
Wykonawcę robót.
8) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych,
administracyjnych i finansowych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego,
9) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym i z Wykonawcą oraz
koordynacja swojej działalności zgodnie z wymogami Zamawiającego.
3.3 W celu wykonania usługi, Inspektor Nadzoru będzie działał zgodnie z niniejszymi
wytycznymi, warunkami umowy, jak również zgodnie z regulacjami wynikającymi z
aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane.
3.4 Usługi w zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach podpisanej
umowy, mają umożliwić płynne wdrożenie Umowy na roboty budowlane, wykonanie
wszystkich prac budowlanych zgodnie z Umową na roboty budowlane, projektami i
obowiązującymi przepisami, terminowy odbiór robót budowlanych oraz prawidłowe przyszłe
funkcjonowanie obiektu realizowanego w ramach Zadania Budowlanego.
3.5 Szczegółowy zakres robót budowlanych określają projekty budowlane i wykonawcze wraz z
pozwoleniami na budowę, stanowiące załączniki do zamówienia pod nr ZP-261-114/18 na
roboty budowlane ogłoszone na stronie SPSK nr 1 PUM.
3.6 Zamawiający przekaże Inspektorowi Nadzoru posiadane najpóźniej w dniu podpisania
umowy dokumenty, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia
w szczególności projekty budowlane, kserokopie Umów na roboty budowlane oraz
sukcesywnie inne dokumenty związane z realizacją Zadania Budowlanego
4. ZAKRES DZIAŁAŃ INSPEKTORA NADZORU:
Inspektor Nadzoru będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym
okresie obowiązywania umowy, a w szczególności w okresie realizacji Zadania Budowlanego,
którym objęte będą roboty budowlane.
4.1 Ze strony Zamawiającego w ramach współpracy w zadaniu uczestniczyć będą;
1) Ireneusz Karpeta
2) Dariusz Hawrylczuk
3) Wiesław Michalski
4) Justyna Janiszewska
4.2 Inspektor Nadzoru będzie odpowiedzialny za:
1) pełnienie funkcji Inspektora zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami
odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,
2) kierowanie realizacją Umowy na branżowe roboty budowlane, sporządzanie i
przechowywanie dokumentacji kontraktowej,
3) prowadzenie rozliczenia budowy; (przygotowywanie dla Zamawiającego dokumentów
rozliczenia budowy),
4) podejmowanie samodzielnych decyzji związanych z realizacją Umowy na roboty
budowlane w zakresie udzielonych kompetencji,
5) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,
6) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych
i finansowych związanych z realizacją umowy na roboty budowlane,
7) prowadzenie rozliczenia oraz inwentaryzacji wykonanych robót w przypadku
rozwiązania, wypowiedzenia Umowy na roboty budowlane lub wstrzymania prac
budowlanych dla Zadania Budowlanego, pośredniczenie pomiędzy Zamawiającym i
Wykonawcą robót budowlanych wraz z późniejszym przekazaniem zinwentaryzowanych (
i rozliczonych prac/robót, kolejnemu Wykonawcy robót budowlanych,
8) prowadzenie w porozumieniu z Zamawiającym wszelkich działań dokumentacyjnych ( w
tym fotografie prowadzonych robót)
4.3 Obowiązki szczegółowe przy realizacji zadania budowlanego:
1) Weryfikacja harmonogramu branżowych robót budowlanych, który zostanie uzgodniony i
zatwierdzony przez Zamawiającego.
2) Nadzór nad aktualizacją harmonogramu realizacji Zadania Budowlanego po uzgodnieniu
z Zamawiającym.
3) Weryfikowanie, sprawdzanie i uzgadnianie z Zamawiającym opracowywanych w ramach
realizacji umowy zamiennych dokumentacji projektowych zgodnie z warunkami
szczególnymi do umowy.
4) Udzielanie Wykonawcy robót budowlanych, wszelkich dostępnych informacji i
wyjaśnień dotyczących Umowy na roboty budowlane w uzgodnieniu z Zamawiającym.
5) Udzielanie w porozumieniu z Zamawiającym wszelkich informacji związanych z
realizacją Zadania Budowlanego, uprawnionym osobom i instytucjom.
6) Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez
Wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest
niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, nie posiada stosownych uprawnień lub (
znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, wraz z
przekazaniem raportu z w/w sytuacji do wiadomości Zamawiającego, a w razie
konieczności wezwania właściwych służb.
7) Uczestniczenie we wszystkich naradach oraz sporządzanie protokołów z narad.
8) Doradzanie Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów Zadania
Budowlanego.
9) Egzekwowanie jakości robót i materiałów zgodnie ze STWiOR.
10) Zatwierdzanie, po uprzednim uzgodnieniu przez Projektanta, rysunków
powykonawczych (dokumentacji powykonawczej) sporządzanych przez Wykonawcę
robót budowlanych.
11) Wydawanie pisemnych opinii, odnośnie proponowanych przez Wykonawcę robót
budowlanych, Podwykonawców i pisemnego przekazywania tych opinii
Zamawiającemu.
12) Uzyskiwanie od Projektanta niezbędnych pisemnych opinii, w tym na rysunkach
zamiennych świadczących bądź o zmianie istotnej, bądź nieistotnej.
13) Ścisła współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru
autorskiego i uzyskiwanie od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji
projektowej po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
14) W przypadku rozbieżności w dokumentacji projektowej, rozstrzyganie takich
problemów przy ewentualnej bezpośredniej konsultacji z Projektantem i końcowej
akceptacji Zamawiającego.
15) Weryfikowanie rysunków powykonawczych ( w szczególności robót zanikających i
ulegających zakryciu) sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych.
16) Odbiór wszelkich robót w tym zanikających i ulegających zakryciu oraz ich
udokumentowanie (protokoły i fotografie).
17) Wydawanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót.
18) Sprawdzenie wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót budowlanych o
wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót.
19) Poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych.
20) Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru także w systemie wielozmianowym w
przypadku konieczności (np. wymogów technologicznych dla prac wymagających
stałego nadzoru).
21) Zapobieganie roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych, poprzez informowanie
Zamawiającego o możliwości powstania sporów oraz brania czynnego udziału w ich
rozstrzyganiu.
22) Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót
budowlanych, w terminie maksymalnie do 3 dni od daty zaistnienia roszczeń.
23) Ocena słuszności roszczeń. Ocena powinna mieć formę pisemną i zostać
przedstawiona Zamawiającemu.
24) Kontrola i opiniowania dokumentów roszczeniowych Wykonawcy robót
budowlanych.
25) Wskazanie i poświadczenie terminu zakończenia robót oraz zgłoszenia
Zamawiającemu gotowości do zakończenia.
26) Przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie
kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych
dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót.
27) Sprawdzenie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, wystawianego na
potrzeby protokołu odbioru częściowego.
28) Sprawdzanie wszystkich dokumentów związanych z wystawieniem protokołu odbioru
końcowego.
29) Informowanie, z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiającego o wszelkich
zagrożeniach występujący cli podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na
wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów.
30) Rozliczenie Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.
31) Informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wystąpieniu siły
wyższej.
32) Zachowanie poufności informacji objętej tajemnicą handlową.
33) Monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Zadania Budowlanego
harmonogramem robót.
34) Wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją i
rozliczeniem Zadania Budowlanego wymaganych przez Zamawiającego.
4.4 Inspektor Nadzoru będzie w szczególności decydować o:
1) Dopuszczeniu w porozumieniu z Zamawiającym do robót materiałów, prefabrykatów i
wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy
realizacji robót.
2) Wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie
z wymaganiami zakresu robót budowlanych dla Zadania Budowlanego.
3) Sposobie zabezpieczenia i postępowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy.
4) Sposobie zabezpieczenia i postępowania z niewypałami, niewybuchami i przedmiotami
niebezpiecznymi odkrytymi na terenie budowy.
4.5 Inspektor Nadzoru ma prawo w szczególności:
1) Wydawać Projektantowi, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia,
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości łub
zagrożeń, wykonania obliczeń, pomiarów kontrolnych prób lub badań, także
wymagających odkiycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
2) Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę dla
Zadania Budowlanego, informując o tym niezwłocznie Zamawiającego.
4.6 Obowiązki szczegółowe przy zakończeniu robót:
Po zakończeniu robót budowlanych Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym
przygotuje protokół odbioru końcowego. Ponadto Inspektor Nadzoru ma prawo i obowiązek
w szczególności do:
1) Sprawdzania wszystkich dokumentów związanych z wystawieniem Protokołu
przekazania placu budowy oraz zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru
częściowego robót budowlanych zgodnie z zapisami Umowy na roboty budowlane,
gotowości do odbioru końcowego całości robót. (
2) Sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu, do dokonania przez Zamawiającego
komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych
dokumentów.
5. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ Z
ZAMAWIAJĄCYM
Na każdym etapie realizacji Zadania Budowlanego, Inspektor Nadzoru zapewni Zamawiającemu
wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Zadaniem Budowlanym. W szczególności
Inspektor Nadzoru ma prawo i obowiązek:
1) Reprezentowania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy robót budowlanych w zakresie
przyznanych uprawnień.
2) Organizowania Rad Budowy, narad koordynacyjnych, narad technicznych i innych spotkań
oraz sporządzania z nich protokołów.
3) Dostarczenia Zamawiającemu min. 5 dni przed odbiorem ostatecznym kompletnego operatu
kolaudacyjnego z opinią i akceptacją.
4) Pełnego przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów.
5) Czynnego uczestnictwa w rozstrzyganiu sporów na każdym etapie.
6) Zobowiązany będzie do czynnego udziału w pracach związanych z kontrolą Zadania (
Budowlanego przez upoważnione podmioty, a w szczególności zobowiązany będzie w
porozumieniu z Zamawiającym do udzielania pełnych wyjaśnień i przygotowania
dokumentów przez cały okres trwania umowy.

Dokument nr: DGEiAM-2221 -5(11)/2019

Składanie ofert:
11.4 Oferty należy składać do dnia 13.09.2019 r. do godz. 10:00 w formie pisemnej w
Dziale Głównego Energetyka Szpitala pok. 2.5 I p. ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin lub
elektronicznie na adres: d.hawrylczuk@spsk1.szn.pl

Miejsce i termin realizacji:
7.1 Szacowany termin wykonania robót zadania budowlanego wynosi 150 dni.
7.2 Termin pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru związany jest ściśle z terminem realizacji
zadania inwestycyjnego przez firmę wykonawczą wyłonioną w drodze przetargu.

Wymagania:
6. WYMAGANIA
6.1 Inspektor Nadzoru zobowiązany jest, stawić się na każde spotkanie organizowane przez
Zamawiającego w jego siedzibie w okresie trwania umowy.
6.2 W sytuacjach nagłych wymagających natychmiastowej reakcji, Inspektor Nadzoru
zobowiązany jest stawić się na wezwanie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym,
w czasie nie przekraczającym 24 godzin od chwili powiadomienia go (telefon/fax/email
równolegle).
6.3 W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
wymaga dołączenia do oferty
a. Dla PAKIETU 1
wykazu wykonanych usług(min. dwóch) dotyczącej pełnienia funkcji Inspektora
Nadzoru / Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń nad budową obejmującą między innymi konstrukcje dachów o
wartości min. 4 mln zł brutto każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływei
terminu składania ofert, wraz z podaniem ich przedmiotu (dotyczy świadczenia
usług wskazanych w zamówieniu i w składanej ofercie) oraz załączenie
dowodów określających, czy zostały wykonane należycie,
b. Dla PAKIETU 2
wykazu wykonanych usług (min. jednej) dotyczącej pełnienia funkcji Inspektora
Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urządzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, nad budową elektrowni fotowoltaicznej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, wraz z podaniem ich przedmiotu (dotyczy świadczenia usług
wskazanych w zamówieniu i w składanej ofercie) oraz załączenie dowodów
określających (referencje lub oświadczenia), czy zostały wykonane należycie.
7.3 Rzeczywisty termin obowiązywania umowy obejmuje swym zakresem cały okres Zadania
Budowlanego od przekazania placu budowy do odbioru końcowego dokonanego przez
Zamawiającego przy udziale Inspektorów Nadzoru, potwierdzonego bezusterkowym
protokołem odbioru robót budowlanych objętych Umową na roboty budowlane oraz okres
gwarancji i rękojmi udzielony przez Wykonawcę robót budowlanych.
8. OBOWIĄZKI I DOKUMENTACJA ZAMAWIAJĄCEGO
8.1 Zamawiający zobowiązany jest, po podpisaniu umowy, dostarczyć dla Inspektora Nadzoru
posiadane dokumenty wymienione w pkt. 3, ppkt. 3.6.
8.2 Zamawiający wyznaczy upoważnione osoby do kontaktów z Inspektorem Nadzoru.
9. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający przekaże Inspektorowi Nadzoru na czas pełnienia nadzoru kopie następujących
dokumentów:
9.1 Umowy o roboty budowlane,
9.2 Kompletną dokumentację projektową,
9.3 Decyzje administracyjne pozwalające na realizację Zadania Budowlanego,
9.4 Inne, będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Zadanie Budowlane.
10. TERMINY I WARUNKI PŁATNOŚCI
Warunki płatności wskazano w § 3 projektu Umowy (zał. nr 2).
11. PRZYGOTOWANIE OFERTY
11.1 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na tylko jeden ze wskazanych
pakietów lub oferty obejmującej obydwa pakiety.
11.2 Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1).
11.3 Kryterium oceny ofert stanowi najniższa Cena -100%.
cena najniższa
Kryterium ........................ x 100 pkt. x znaczenie kryterium - 100 %
cena oferty badanej
12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
12.1 Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana
jest obowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
ceny całkowitej podanej w ofercie.
12.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
12.3 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ait. 6 b ust 5 pkt 25 ustawy
o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie określonej w punktach 2, 3, 4 oraz 5
Wykonawca dostarczy oryginały ww. dokumentów.
Gwarancje nie mogą uzależniać wypłaty gwarantowanej sumy od wykazania zaistnienia podstaw
do zatrzymania zabezpieczenia. Wypłata powinna następować na podstawie oświadczenia (
Zamawiającego stwierdzającego zaistnienie podstawy do zatrzymania zabezpieczenia. Takie
gwarancje muszą zawiera w swojej treści oświadczenie o nieodwołalnej i bezwarunkowej ( poza
warunkami w treści gwarancji wprost wskazanymi) zapłacie właściwej należności ( lub inne
sformułowanie względem takiego sformułowania równoważne )
12.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego)
Oddział W Szczecinie nr 31 1130 1176 0022 2011 8420 0004 z dopiskiem ,,UMOWA Nr
DGE - 2221-5(...)/19 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy"
12.5 W trakcie trwania umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3,1) - 3.5)
12.6 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wartości.
12.7 Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie
30 dni od daty wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane - to jest od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
12.8 Zamawiający pozostawi 30% zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady.
Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady. (
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania, jak również prawo do
unieważnienia postępowania o każdym czasie bez podania przyczyn oraz do nie wybierania
żadnej z ofert.

Kontakt:
Kontakt w celu udzielania wyjaśnień:
DGE - Dariusz Hawrylczuk tel. 091 425 30 53

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.